ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Гише за адвокати в служба Имотен регистър

Агенция по вписванията

В Агенция по вписванията, служба „Имотен регистър“, на ул. „Елисавета Багряна“ №20 в София, ще бъде открито специално гише за обслужване на адвокати до края на месец януари тази година.

До това решение се стигна след проведени разговори между ръководството на Софийската адвокатска колегия и изпълнителния директор на Агенция по вписванията госпожа Даниела Митева. Занапред адвокатите, след като удостоверят качеството „адвокат“ с адвокатска карта по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), ще бъдат обслужвани с предимство – както към момента се обслужват с приоритет нотариуси и частни съдебни изпълнители и техните служители на специално гише. Адвокатите, които по занятие осъществяват представителство на физически и юридически лица, включително в охранителните производства пред Агенция по вписванията – служба „Имотен регистър“, трябваше да изчакват на опашките, наред с всички граждани, които искат да извършват вписване или справка в „Общо деловодство“ и в „Архив“.

Работната среща бе инициирана от Съвета на Софийската адвокатска колегия в изпълнение на правомощията му по чл. 89, т. 5 ЗА за защита на професионалните права на адвокатите. На 11 януари с писмо изх. № 15-00-13/11.01.2022 г. САК сезира Агенцията по вписванията за проблемите и затрудненията, които адвокатите срещат в Имотния регистър при упражняване на професията си и поиска съдействие за намирането на разумни и работещи решения, които да облекчат работата им.

Наред с проблема, който ще бъде разрешен чрез откриване на специално гише за обслужване на адвокати, в писмото са обобщени и други сериозни затруднения при работата с Агенция по вписванията – Имотен регистър:

1. Липсата на достатъчно служители, които да обслужват ритмично лицата, извършващи справки, вписвания и др., което от своя страна води до забавяне и удължава прекомерно престоя в Службата по вписване.

2. Несвоевременно изготвяне на поисканите справки, преписи и книжа в посочения за получаването им ден и час, както и предоставяне на неподписани от съдия по вписванията или служител документи, свързано с повторно изчакване на опашки за отстраняването им, с ненужна загуба на време и с нарушаване на работния график на адвоката.

3. Организационни проблеми при работа с онлайн платформата на Имотния регистър – затруднен достъп до електронните персонални и имотни партиди; лошо качество на сканираните актове, чиито преписи се издават по електронен път, като част от актовете са и с неактуално съдържание; по-усложнена и неефективна – в сравнение с предишната, онлайн разплащателна система при извършване на отдалечени справки.

4. Липса на стандартизирани форми (образци) на Удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания, издавани по персоналните и по помощните имотни партиди, които да дават достатъчно информация по ясен и разбираем начин и да облекчат работата на извършващите справките.

5. Създаването и съществуването на множество имотни партиди за един и същи имот, описан по един и същи начин или по различни начини, и съществуването на „стари“, „предварителни“ и „помощни“ имотни партиди, водещо до грешно пренасяне на информация и до грешни вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на имот – и в крайна сметка и до ненужни правни спорове.

6. Издаване на Удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 48 от Правилника по вписванията по една и съща партида с различно съдържание – когато въз основа на удостоверение с недостоверно съдържание са извършени сделки, това води и до вреди, които неминуемо следва да бъдат обезщетени от държавата в лицето на Агенция по вписванията.

На проведената среща Изпълнителният директор на Агенция по вписванията госпожа Даниела Митева прояви изключителна отзивчивост към проблемите, които изпитват адвокатите при работа със служба „Имотен Регистър“ и изрази готовност всички поставени в писмото проблеми, както и други евентуални затруднения, да бъдат разрешени ефективно, включително чрез провеждане на работни срещи с представители на САК, за да се облекчи както работата на адвокатите, така и на служителите на Агенция по вписванията, но най-вече да се повиши доверието в издаваните от Агенцията по вписванията публичноправни актове, а оттам и правната сигурност и да бъдат защитени правата на всички граждани.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *