ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

СТР. 33 06.06.2022 ОбИзкупуване+УвеличениеК-ла+Търгово+Дивидент

 

 

БФБ/ Смарт Органик организира онлайн среща с настоящи и потенциални инвеститори и медии. Срещата ще се проведе на 13 юни от 16:00 часа чрез платформата Zoom. Необходимо е предварително записване на следния уеб адрес: http://zoomcall.smartorganic.eu
На срещата изпълнителният директор на компанията Яни Драгов ще говори за представянето на компанията за 2021 г. както и за 2022 г. до 31.5. Ще бъдат представени и бъдещите планове и ще има възможност за задаване на въпроси. Също така ще бъде представена и лоялна програма за инвеститори.

………..

 

Вътрешна информация

08.06.2022 11:50:01 (местно време)

Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG)
На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 08.06.2022 г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество Лора – 2004 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, под формата на дивидент, в размер на 200 000 лева.

……….

 

7.6.2022 БФБ – СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД подписа предварителни споразумения за доставка, внос и дистрибуция на електромобилите L CITY за Белгия, Холандия и Люксембург. Договорът обхваща всички модели L CITY, както и резервни части и допълнителни компоненти с марката L CITY. Двете страни по споразумението са в процес по уточняване на всички детайли по бъдещото си сътрудничество, като до края на годината ще бъдат подписани окончателните договори за дистрибуция.

…………

"Нетера" наема 16% от "Камбани Грийн Офиси" на ФНИБ

6.6.2022 Инвестор, Така запълняемостта на офис сградата ще бъде 49,45% вместо очакваните 33% след напускане на наемател

„Нетера“ ЕООД наема 16%, или 1611 кв. м, от сградата „Камбани Грийн Офиси“ с наемодател „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ), съобщи компанията чрез Бюлетин Investor.bg.

Така запълняемостта на офис сградата ще бъде 49,45% вместо очакваните 33%, след като на 31 март тази година напусна наемател. Към тази дата запълняемостта на тази сграда беше 96,71%.

Договорът с „Нетера“ е за период от 5 години. „Офис сграда Камбаните Грийн“ се намира на Околовръстен път срещу квартал "Младост" 4 в столицата.

Другите две офис сгради на ФНИБ са със запълняемост съответно 67,56% за „Офис сграда 1 – Бизнес Парк София“ и 25,64% за „Офис сграда София тех парк“.

ФНИБ АДСИЦ постигна рекордни приходи от наем през първото тримесечие на 2022 г. от 2,16 млн. лв. поради увеличената отдаваемост на „Офис сграда София тех парк“, която е най-голямата сграда на фонда.

Новината за договора с „Нетера“ бе обявена в понеделник в 11:57 ч. и последва поскъпване на акциите на ФНИБ до 6-месечен рекорд от 2,34 лв. за брой. Вероятно инвеститорите очакват нови договори за наем, особено в голямата сграда „София тех парк“, предвид края на блокадите и емигрантите от Украйна и очаквани от Русия икономически емигранти според министъра на иновациите Даниел Лорер.

………..

 

Вътрешна информация

07.06.2022 11:35:05 (местно време)

Емитент: Софарма АД-София (SFA)
Софарма АД уведомява, че на 6 юни 2022 г. Дружеството изкупи 200 000 собствени акции представляващи 0.1484% от капитала на Дружеството, на обща стойност 900 000 лв., при средна цена 4.500 лв.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 13 255 000 представляващи 9.833 % от акционерния капитал на Дружеството.

……

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

През тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (6 юни) Българската народна банка ще обяви дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция за месец май.

Във вторник (7 юни) няма обявени събития.

В сряда (8 юни) Националният статистически институт ще публикува данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на национално ниво през първото тримесечие на тази година.

От националната статистика ще разберем и каква е производителността на труда, заетите лица и отработеното време през първото тримесечие.

НСИ ще даде данни и за състоянието на жилищния фонд през миналата година.

В четвъртък (9 юни) от БНБ ще излязат данни за дейността на застрахователни и презастрахователни дружества през първото тримесечие на тази година.

В петък (10 юни) от НСИ ще научим какви са продажбите в промишлеността, строителството и търговията през април.

Статистиката ще предостави данни за местата за настаняване през април.

………

 

Ейч Ар Кепитъл АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-07-2022г. от 11:00 часа в гр. София 1000, бул. Княз Александър Дондуков № 82, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1 лв (един лев) които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246 ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3 , чл 16 ал. 2 и чл. 44 ал. 4 от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акциите от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ.
2. Приемане на промени в Устава на дружеството.
3. Приемане на Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
 

………

 

ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИМЕТО НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ, "ПОБЕДА" АД, ЕИК 102047327:
6.6.2022 БФБ
Стартира търгово предложение за закупуване на акции на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ отправено от “ПОБЕДА” АД
“Победа” АД като акционер, притежаващ 34 218 887 броя акции, представляващи 95,83 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642, на основание чл. 149, ал. 6 във връзка с ал. 1, т.1 от ЗППЦК, не получи окончателна забрана от КФН да отправи ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642 към всички останали акционери.
Детайли на търговото предложение
• ISIN номер – BG1100109039
• Вид на акциите: Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми
• Номинална стойност: 1 (един) лев
• Предлагана цена на акция: 0.61 (шестдесет и една стотинки)
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ПРИЛОЖЕНО КАТО ФАЙЛ
СТАНОВИЩЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ ОТНОСНО ОТПРАВЕНОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ПРИЛОЖЕНО КАТО ФАЙЛ
Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение чрез информационна агенция „X3news.com“.
Предложителят може да удължи срока за приемане на търговото предложение в рамките на максимално допустимия от закона срок от 70 (седемдесет) дни от деня на публикуване на търговото предложение, както е предвидено в чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК. Промяната се регистрира в КФН, без да подлежи на изрично одобрение от КФН, и се публикува незабавно чрез информационна агенция „X3news.com“. Промяната се предоставя на Съвета на директорите на Дружеството, на представителите на служителите на Предложителя или на служителите, когато няма такива представители, както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството („Българска фондова борса“ АД).
Промени в търговото предложение по смисъла на чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемането му, съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. на Комисията за финансов надзор за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13 на КФН).
Ако бъде направено конкурентно търгово предложение по реда и при условията на чл. 20 – 23 от Наредба № 13 на КФН и ако срокът за приемане на конкурентното търгово предложение изтича след срока за приемане на настоящото предложение, срокът за приемане на всички по-рано публикувани предложения се удължава до срока за приемане на това конкурентно търгово предложение, независимо от разпоредбата на чл. 150, ал. 12 ЗППЦК.
Последващо удължаване на срока за приемане на търгово предложение в рамките на максимално допустимия от закона срок от 70 дни (съгласно 155, ал. 4 ЗППЦК) удължава срока за приемане на всички търгови предложения в случаите, когато срокът за приемане на последните изтича преди последващо удължения срок, независимо от превишаване на максимално допустимия срок от 70 дни, установен в чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК.
Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (ОБРАЗЕЦ НА КОЕТО Е ПРИЛОЖЕН КАТО ФАЙЛ) и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при Посредника или дистанционно чрез Централния депозитар. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.
Акционерите на Дружеството, които желаят да приемат търговото предложение, подават писменото си волеизявление:
– лично, чрез законните си представители или чрез пълномощник по силата на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа:
– чрез инвестиционния посредник, обслужващ съответния акционер, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестицион

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *