I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайтовете на Банкер БГ ООД. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Банкер БГ ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете само за лични/нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Банкер БГ ООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Банкер БГ ООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ “сайта”, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Банкер БГ ООД. Банкер БГ ООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” – всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Банкер БГ ООД.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата на потребители на сайтовете на Б;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” – всяко лице, с което Банкер БГ ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са защитени според действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Банкер БГ ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред.

• Защита на данните 

Използването на този сайт е възможно без да се предоставят лични данни. Искаме да Ви информираме, че ако предоставяте в този сайт Ваши лични данни (име, имейл адрес и др.), това винаги се прави на доброволни начала. Вашите лични данни ще бъдат съхранени и използвани в съответствие с валидните национални и европейски правила за защита на данните, за обработка на Вашите запитвания. Вестник БАНКЕРЪ защищава неприкосновеността на Вашите лични данни и няма да ги продава, отдава под наем или предоставя по друг начин на разположение на трети страни. 

• Банкер БГ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Банкер БГ ООД на следния адрес: София, п.к. 1421, бул. Черни връх №25а или на email за контакти: info@banker.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

Банкер БГ ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Банкер БГ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Банкер БГ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Банкер БГ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Банкер БГ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Банкер БГ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Банкер БГ ООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация и абонамент. 

Услугите са:

Потребителите имат възможност да получат достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил и се абонират за електронното издание.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

Банкер БГ ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия. 

• Абонаментът за електронното издание е на базата на абонаментни планове, съставени от единична статия, месечници и годишници. 

• Достъпът до архива е на базата на пакети от статии. Те са съставени от една, десет или петдесет статии. 

• Достъпът както до архива на сайта, както така и достъп за предстоящ абонаментен период не включва PDF на печатното издание на вестника. 

• Всички съществуващи абонаментни планове, които са включвали PDF на печатното издание на вестника, се трансформират в идентични по времетраене и цена, но без включен PDF на печатното издание на вестника. 

• Потребителите, които са имали достъп до PDF на печатното издание на вестника, с приемането на настоящите Общи условия, се отказват от този си достъп както за изминал, така и за бъдещ период. 

• Закупените абонаментни планове формират Вашия “личен архив” на в. БАНКЕРЪ. Във всеки един момент можете да заявите нов абонаментен план, с който да разширите този архив. 

• Сроковете за абонаментен достъп са според закупения абонаментен план и срока, обвързан към него. Това означава, че свободният достъп за следващия абонаментен период (месечен или годишен) бива прекратен в момента на изтичане на заплатения текущ абонаментен период (месечен или годишен). 

• Достъп до абонаментния период получавате в момента на извършено и регистрирано плащане чрез системата на ePay или платформата за 3D Secure плащане. 

• Достъпът на всички потребители, закупили абонаментни планове към стария сайт на в. БАНКЕРЪ, не се прехвърля автоматично в системата на новия сайт. Това се прави от страна на редакцията след изричното желание на потребителя закупил съответния абонаментен период. 

• Личният архив на потребителя от закупени и изтекли абонаментни планове от стария сайт на в. БАНКЕРЪ НЕ се прехвърля в системата на новия уебсайт. 

• Коментарите към статиите са възможни само за регистрирани потребители на Facebook, тъй като коментарите ще се осъществяват чрез платформата на социалната мрежа. Потребителят ще има право да избере дали коментарът му да бъде споделен и в социалната мрежа, освен на сайта на в. БАНКЕРЪ. 

• Препоръчването на статията също изисква потребителски профил в някоя от следните социални мрежи: Tweeter, Facebook, Google+. 

• Използването на закупен достъп от потребител до съдържание на сайта на в. БАНКЕРЪ (било чрез архивни пакети, или абонаментни планове) ще важи единствено и само за до 7 елекронни устройства на потребителя. Всяко едно от тях ще получи уникален продуктов ключ, с който ще бъде обвързано и който ще гарантира достъпа до услугите на сайта. Споделянето на данните за регистрацията с трето лице ще носи риска от изчерпване на предоставените 7 продуктови ключа по абонаментния план и съответното ограничаване на достъпа на потребителя при добавянето на нови устройства. 

• Уебсайтът на в. БАНКЕРЪ използва услугите и инструментите на Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашият IP адрес), се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта. Също така Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google.

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове.

Повече информация за технологията, използвана от Google може, да бъде намерена в www.google.com/analytics.

• Social Media Plugins (вградени външни приложения за социални мрежи) 

• a) Facebook 

Използването на вграден Facebook plug-in в интернет страници на този сайт води до осъществяване на връзка и предаване на данни към интернет сървърите на Facebook. Посредством това се предава информация към Facebook-сървъра кои от нашите страници са били посетени от Вас. Ако сте се логнали като потребител на Facebook, то тогава Facebook запазва тази информация в личния Ви потребителски Facebook – акаунт. При използване на Plug-in функции (като кликнете върху бутон “Like” или “коментирай”) тази информация се запаметява във Вашия Facebook профил. Това може да се избегне единствено като излезете от Facebook профила си, преди да използвате plug-in. За повече информация относно събирането и използването на данни от Facebook, за Вашите права и начините за защита на личните ви данни, моля, вижте правилата за конфиденциалност на Facebook

• b) Google 

Свързваме нашия сайт с “+1” бутон на Google. Тъй като той е качен директно от Google, при неговото активиране се предават данни до Google и се записват там. Google съхранява както информацията, която сте дали за съдържание +1, така и информация за страницата, която сте заредили, когато кликате върху +1. Вашите +1 могат да бъдат показани като доказателства заедно с името и снимката от Вашия Google профил, като например в резултатите от търсене на други интернет-страници или реклами в интернет. Google публикува обобщени статистически данни за дейностите на потребителя +1, които са за обществено достояние и за партньори. Можете да деактивирате получаването на +1 предложения от интернет-сайтове на трети страни, на личности, които са Ви познати. Подробности може да научите в политиката за конфиденциалност на Google +1.

• c) Twitter 

Предоставяме на нашите страници “Tweet” бутона на Twitter. Тъй като той е качен директно от Twitter, данните при ползване на бутона се изпращат на Twitter и съответно се записват там. Подробности може да научите в политиката за конфиденциалност на Twitter.

VII. Други

Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на banker.bg, paragraph22.bg, special.bg

VIII. Промени

Банкер БГ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.