ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

“Булгар Чех Инвест холдинг” ще издава нови акции и облигации

Пари

При увеличение на капитала на „Булгар Чех Инвест холдинг“ АД – Плодив всеки акционер има правото да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението му. Това четем в поканата за свикване на извънредно общо събрание на дружеството на 28 февруари, в която са предвидени изменения в устава на бившия приватизационен фонд.

Една от промените в устава предвижда овластяване на съвета на директорите на холдинга да може да взема решение за увеличаване на капитала до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 лева чрез измаване на нови обикновени и/или привилегировани акции в следващите пет години. Мениджърите ще имат право да определят параметрите на всяка нова емисия, в това число, размера и целите й, броя нови акции, емисионната стойност и други.

Създава се и нов член в устава, които дава право на съвета на директорите да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително и конвертируеми, с общ размер от 25 000 000 евро или равностойността им в друга валута. Мениджърите ще определят параметрите на облигационния заем.

Ще бъдат редактирани и някои други текстове в устава. Капиталът на „Булгар Чех Инвест холдинг“ ще може да се намалява с решение на общото събрание по два начина. Или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции, което ще става чрез изкупуване на собствени акции.

Друга промяна предвижда една трета от членовете на съвета на директорите да са независими лица. Решенията в борда се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете „за“ и „против“ са равни, решаващ е гласът на председателя на борда, респективно неговия пълномощник. 

Към момента общият брой на издадените от „Булгар Чех Инвест холдинг“ АД акции е 1 191 105, като всяка от тях е с номинал от 1 лев. Той е разпределен между индивидуални инвеститори, които владеят 74.55 процента от капитала, и група фирми с дял от 25.45 на сто от акциите с право на глас. Най-големите акционери са „Интерпорт България“ ЕООД с дял от 9.91 на сто от капитала, „Стикс 2000“ ЕООД с 9.84 процента и Карел Колачек с 5.26 процента.

Той е учреден през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна на масова приватизация, през февруари 1998 г. приватизационен фонд  „Булгар Чех Инвест“ АД преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на „Булгар Чех Инвест холдинг“.

Към края на септември миналата година холдинъг притежава четири дъщерни фирми.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *