ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Бюджетното салдо по КФП ще бъде 250 млн. лева

пари

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец февруари 2023 г. да бъде дефицит в размер на 250 млн. лева (0.1 % от прогнозния БВП). 

Това съобщиха от Министерството на финансите.

КФП съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет, в КФП влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), висшите учебни заведения, Българската академия на науките (БАН), Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ). Включват се и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).

От Министерството на финансите припомниха, че за първите два месеца на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 713.3 млн. лв., което означава, че на годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с около 1 млрд. лева. От екипа на министър Росица Велкова подчертаха и че данните показват още, че за първи път след 2015 г. към края на месец февруари е формиран дефицит по консолидираната фискална програма.

Те допълниха, че приходите, помощите и даренията по КФП нарастват спрямо същия период на предходната година с около 1.3 млрд. лв., но изпреварващият ръст на разходите (с около 2.3 млрд. лв.) води до влошаване на бюджетното салдо. 

От Министерството на финансите обясниха, че в отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, които се увеличават с над 700 млн. лева. Има ръст и в частта на разходите за субсидии (с около 680 млн. лв.). Нарастване има и на разходите за издръжка (с около 400 млн. лв.) и при разходите за персонал (с близо 400 млн. лева). 

„Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, включително промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ), влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други,“ коментираха от институцията.

От Министерството заявиха и че при запазване на очерталите се тенденции в приходите и разходите в годишен план е възможно да възникне риск от формиране на прекомерен дефицит над референтната стойност от три на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) по Пакта за стабилност и растеж, основен показател в контекста на усилията за присъединяване на България към еврозоната. Това от своя страна налага при обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. да бъдат обсъдени и приети мерки както в разходната част на бюджета, така и за подсилване на приходите.

Министерството публикува основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 9 350 млн. лв. и да нарастват с 1 341 млн. лв. спрямо отчетените за първите два месеца на 2022 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 1 335 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на Европейския съюз) – са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2023 г. са в размер на 9 600 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2022 г. бяха в размер на 7 296 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 28.02.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 284 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към февруари 2023 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец март 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *