ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Пореден опит за ремонт на най-неработещия закон в държавата

МРРБ Иван Шишков

Улесняване и повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради съгласно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост – тази причина сочи като основна регионалното министерство за обявените от него за обществено обсъждане промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Планът има три водещи цели: премахване на пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, регламентацията на професионалното управление и създаване на възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост. Последната ще се използва както за събиране на разходите за управление и поддръжка, така и за усвояване на финансиране от други източници, различни от фонд „Ремонт и обновяване“.

Чрез законопроекта се предлагат изменения на начина на провеждане на общото събрание, като се добавя изрична възможност това да става и присъствено, и чрез платформите за онлайн срещи. Идеята е да се увеличат възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и с цел улесняване и подобряване на комуникацията в етажната собственост.

Направено е предложение и за неприсъствено гласуване за решение на общото събрание, като същото да може се извърши до 7 дни след провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или декларацията да бъде изпратена на електронната поща,

подписана с квалифициран електронен подпис. 

Предвидено е опция за електронизиране и на книгата на етажната собственост, която като данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец.

Предложено е и намаляване на кворума за провеждане на общото събрание от 67 на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Същевременно при липса на изискуемия кворум отпада отлагането на общото събрание за следващия ден, като остава само изискването за отлагане с един час, след изтичането на който събранието се смята за редовно проведено независимо от представителството на етажната собственост. 

Премахнато е освобождаването от разходите за управление и поддръжка на общите части на лицата, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, като се запазва освобождаването от разходи за децата, ненавършили 6-годишна възраст.

Същевременно е предвидено заплащане на възнаграждение за управителния съвет (управителя) без оглед на обстоятелството дали са собственици на самостоятелни обекти в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост. Ако управителят е собственик на самостоятелен обект, общото събрание може да вземе решение

да не му заплаща разходи за възнаграждение.

Тази възможност обаче е изключение, а не правило, както сега. 

За повишаването на отчетността на средствата и дейността на управителя се въвежда ежемесечното задължение той да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца. Въвежда се и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет (контрольор), което да повиши сигурността на етажния бюджет. За контролния съвет (контрольора) също е предвидено заплащане на възнаграждение, като общото събрание има възможност да гласува за управителния съвет (управителя) и контролния съвет да не се заплаща възнаграждение, освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец, упражняващ дейността по управление на етажна собственост.  

Срещу обичайните подозрения за 

лобиране в полза на фирмените домоуправители

е предложена регламентация на дейността им. Въведен е регистрационен режим чрез вписване в регистър, който да бъде създаден към МРРБ. Срокът на регистрация е 5-годишен от датата на вписването, а вписаните търговци ще трябва да обновяват информацията в него всеки път, когато настъпят нови обстоятелства във връзка с изискванията към тях.

Предложените критерии към търговците, управляващи по занятие етажни собствености, за да бъдат вписани в регистъра и да могат да упражняват дейността на територията на страната са:

– да имат задължителна сключена застраховка „Професионална отговорност“, покриваща вредите, причинени при и по повод упражняване на професионалната им дейност;

– физическото лице търговец, член на управителните органи на дружествата или едноличният търговец, да има завършено висше образование, професионален опит от минимум 3 години, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран, да не е бил през последните 2 години член на управителен или контролен орган или съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност, да не е включен в списъка по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;

– да са наели по трудово и/или гражданско правоотношение минимум двама служители, един от които с юридическо или икономическо образование и един със завършено техническо образование.

В проекта са въведени

нови административнонаказателни разпоредби

със завишени размери на глобите – както за неспазващи закона собственици, ползватели и управители физически лица, така и за търговци, който извършват управление на етажна собственост без необходимата по този закон регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията.

Както може да се очаква, всички тези предложения ще срещнат яростна съпротива в общество, в което безнаказаността, мърлявщината и хитруването на дребно са в основата на слободията. Видно от първите реакции по проекта в портала за обществени консултации едни са против онлайн участието, други бранят

правото на наемателя да не плаща нищо извън наема,

трети скачат срещу намесата на държавата в управлението на етажната собственост, отказвайки изобщо да приемат регулация отвън. Има и мнение, че въпросите за квалификациите на професионалните домоуправители не трябва да са част от ЗУЕС, а е редно да бъдат обособени в отделен друг нормативен акт.

Водещ аргумент за съпротивата е, разбира се, ужасът от ефективната събираемост на разходите за етажната собственост, които за мнозина нямат нищо общо с правото на собственост и няма проблем да не бъдат плащани. И в тази предложеното от МРРБ отново е далеч от реалността, тъй като не предвижда ефективни мерки за въздействие върху собствениците, които не плащат. А такива следва да има както в насока принудително събиране и ограничение правото на ползване върху общите части на етажната собственост, така и в насока отстраняване от имота на безотговорни ползватели и собственици, които при наличието на сегашната законова уредба са практически неуправляеми.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *