ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Ще събират данни за високоплатените служители в ЕС

Компании трябва да изготвят справки с информация за техните служители, които получават над 1 милион евро на година. Това предвиждат „Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034“, издадени от Европейския банков орган.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ е приел решение да спазването им от 31 декември тази година.
Насоките са разработени в съответствие с мандата на Европейския банков орган и се прилагат от края на тази година, като отменят „Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители“ от 16 юли 2014 г. (EBA/GL/2014/07), от 31 декември 2022-а.

В тях се определя начинът, по който следва да се прилагат тези разпоредби по отношение на събирането на информация за
лицата във всяка институция и във всеки инвестиционен посредник, получаващи възнаграждения от 1 милион евро или повече на финансова година, като се осигури последователност на информацията, представяна от институциите и инвестиционните
посредници на компетентните органи и от компетентните органи на Европейския банков орган.

Задължени да предоставят информация са всички институции, инвестиционни посредници, клонове на кредитни институции от трети държави и клонове на инвестиционни посредници от трети държави, за които следва да се събират данни за високоплатени служители.
Насоките се прилагат от 31 декември 2022 г. за данните, които следва да бъдат събрани през следващата година за финансовата 2022 година, за да се гарантира непрекъснато годишно събиране на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и
паралелно с това събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива (ЕС) 2019/2034.

Данните за високоплатени служители за финансовата година, която приключва през 2022 г., следва да бъдат представени от дружествата на компетентните органи до 31 август 2023 г., а от компетентните органи на Европейския банков орган – до 31 октомври 2023 година.

Данните за високоплатени служители следва да се представят на компетентния орган всяка година за всяка финансова година до
15 юни на следващата календарна година.

Данните за високоплатени служители следва да се представят на компетентните органи, а след това на ЕБО едва след като дружествата и компетентните органи са гарантирали пълнотата и точността на данните в съответствие с предоставените от компетентните органи технически указания.
Когато дружествата нямат високоплатени служители, за които да докладват, не е необходимо да представят тази информация, освен ако компетентният орган изрично не изиска това.

Дружествата следва да представят необходимата информация, като използват данни от края на финансовата година, деноминирани в евро. Сумите трябва да се отчитат като цели суми, т.е. не като закръглени суми (например, 1 234 567.00 EUR вместо 1.2 млн. евро).
Насоките изискват да се докладва за всички служители, получили 1 милион евро или повече за финансовата година, дори ако служителят е напуснал дружеството преди края на финансовата година или ако сумата от 1 милион евро е достигната единствено поради
предоставянето на гарантирано променливо възнаграждение или обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения.

Броят на високоплатените служители следва да се докладва като брой физически лица (численост), независимо от броя на работните часове, заложен в трудовите им договори.
За всеки високоплатен служител следва да се докладва  възнаграждението, предоставено в евро, елементите на възнаграждението, държавата членка, функцията или вида на
дейността му и отговорностите му.

Високоплатени служители, които извършват професионални дейности във и извън ЕС, следва да бъдат класифицирани в определена държава членка само ако извършват основната част от професионалната си дейност в Евросъюза. В противен случай служителят не следва да бъде докладван като високоплатен служител.

Непаричните елементи на възнаграждението следва да се докладват в тяхната парична равностойност (например, сумата, след данъчно облагане) и да бъдат включени като „други форми“ на възнаграждение.

Компетентните органи следва да предоставят на ЕБО данните за високоплатените служители до 31 юли всяка година.
Ако компетентните органи решат, че не трябва да докладват данни за високоплатените служители, те следва да уведомят ЕБО за това до 15 юли чрез ИТ инструмента, използван за събирането на данните.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *