ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Димитър Радев: Инфлацията ще продължи да бъде обект на специално внимание

Парламент комисия Магнитски изслушване на Димитър Радев

2022 г. се очертава като година на предизвикателства, но и на възможности за банковия сектор. Постигнатото през 2021 г. показва, че банковият сектор се намира в силна изходна позиция да посрещне предизвикателствата и да използва по добър начин възможностите, обяви управителят на БНБ Димитър Радев в публикация в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България. В публикацията той казва, че инфлацията ще продължи да бъде обект на специално внимание. Освен това препоръчва всяка една банка да запази и дори подобри качеството на активите си.

По-благоприятна макроикономическата среда, но и предзвикателна

"Като цяло очакваме макроикономическата среда през 2022 г. да бъде малко по-благоприятна, но не по-малко предизвикателна. Въпреки че сме в разгара на поредния пик на ковид кризата, очакваме в рамките на годината затихване и отслабване на негативните здравни ефекти и съответно смекчаване и повече гъвкавост при прилагане на ограничаващи икономическата активност мерки. Подобно развитие ще благоприятства подобряването на стопанската среда.

От друга страна, банките ще бъдат изправени пред ситуация на повишена динамика в рисковете, свързани с балансовата стойност на активи и пасиви и доходността. Тази динамика ще зависи основно от развитието на макроикономическите процеси в Европа и в по-глобален аспект и в очакваните промени в действията на водещите централни банки. Оттеглянето на стимулиращата парична политика, характерна за последните години, ще става видимо чрез обръщане на лихвения цикъл. Тези процеси, които глобално ще протичат с вариращ интензитет и различни инструменти на централните банки, в голяма степен ще формират финансовите условия и в нашата страна", отбелязва Димитър Радев.

По думите му в контекста на очертаващите се глобални макроикономически процеси инфлацията ще продължи да бъде обект на специално внимание. Прогнозата му е темпът на нарастване на цените у нас през 2022 г. да достигне пик на годишна база в рамките на първото полугодие, а в края на годината отново на годишна база да спадне под отчетения към декември 2021 г. Конкретните номинални равнища на общия ценови индекс ще зависят от комбинираното влияние на антиинфлационни и проинфлационни фактори, включително от динамиката на цените на енергоносителите на международния пазар, както и на цените на храните.

Бюджет 2022 и балансирането

"Очакваме предстоящите дискусии по приемането на бюджета за 2022 г. да дадат допълнителни индикации за развитието на макроикономическите процеси в страната. В този смисъл важни за банковия сектор теми са: годишната и средносрочната макроикономическа рамка, равнището и управлението на дълга, политиката на доходите, както и равнището и управлението на т. нар. „условни задължения“ в енергетиката, транспорта и социалното осигуряване", отбелязва още управителят на БНБ.

Според него в контекста на така очертаващите се глобални и локални макроикономически процеси и все още съществуващите открити въпроси банковият сектор ще бъде поставен пред необходимостта да балансира през 2022 г. между възможностите за разширяване на кредитната дейност, резултат от очакваното подобряване на стопанската среда, и зоните на икономическа несигурност, произтичаща основно от развитието на инфлацията и все още непреодолените рискове, свързани с пандемията. Основен критерий за постигането на оптимален баланс за всяка една банка ще бъде запазването и дори подобряването на качеството на активите.

"От своя страна БНБ има готовност, както и досега, да приложи пълния набор от мерки в рамките на своя мандат за смекчаване и неутрализиране на проявлението на рискове по отношение на банките. Водещата цел на тези мерки е запазване и допълнително укрепване на капиталовите резерви и високия капацитет на банките за поемане на загуби от потенциално влошаване на кредитните портфейли и гарантиране запазването на стабилността на системата, включително при по-неблагоприятни от очакваните икономически и финансови развития във външната среда.

През 2021 г. БНБ на два пъти увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, което така ще достигне 1.5%, и потвърди нивото на буфера за системен риск в размер на 3%. БНБ ще продължи да изисква поддържане на адекватни капиталови буфери в банките срещу потенциални загуби, произтичащи от реализация на цикличен системен риск. Този риск понастоящем произтича основно от активното жилищно кредитиране на домакинствата, както и кредитирането, обезпечено с търговско недвижимо имущество. На този етап фокусът ще продължи да бъде върху прилагането на макропруденциални мерки, насочени към капитала на банките, но БНБ е готова при необходимост да приложи и допълнителни мерки, включително свързани с кредитирането, дефинирани по отношение на кредитополучателите", подчертава Радев.

Пътят към еврото

Той отчита също, че в по-стратегически план БНБ вече мобилизира сериозни усилия в проекта за въвеждане на еврото в България. Задачите по пътя към изпълнение на тази цел надхвърлят банковия сектор, но силно ще ангажират и банките.

"Динамиката на политическия цикъл през 2021 г. доведе до институционално-работна пауза в процеса в национален план. Сега са налице всички фактори за неговото възстановяване чрез възобновяване на дейността на Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната и институционализиране на Плана за въвеждане на еврото. Проектът на този план, приет от Координационния съвет на 30.06.2021 г., вече премина през формалната процедура на публична обществена консултация и междуведомствено съгласуване и има подкрепата на нашите външни партньори.

Независимо от забавянето на формалния процес БНБ остана институцията, която продължи да работи активно по всички направления, свързани с присъединяването към еврозоната, попадащи в периметъра на отговорностите ни. За тази цел създадохме необходимата вътрешна организация на работа и също установихме добра оперативна комуникация с Европейската централна банка. Определени бяха конкретни лица и канали за партньорство от двете страни. В този смисъл централната банка има готовност да извърши в срок огромния обем техническа работа, свързана с въвеждането на еврото, независимо от очертаващия се по-напрегнат работен график.", отбелязва още Димитър Радев.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *