Фирмата Хипокредит е усвоила 9 739 313 евро от облигационния си заем

Migration Image

Към 16 януари от емисията, с ISIN КОД BG2100018089, ИЗДАДЕНА ОТ ХипоКредит АД – София (9RTE), са усвоени средства в размер на 9 739 313 евро, става ясно от отчета на дружеството за използването на парите от облигационния заем. За четвърто тримесечие на 2011 г. обезпечението, вписано в полза на Обединена българска банка АД, е на стойност 12 335 994 евро.

От сумата на вписаните като обезпечение вземания има просрочени вземания над 30 дни, като непогасената главница на тези договори възлиза на 2 051 744 евро. В изпълнение на сключения договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 25 юли 2008 г., тези вземания са изключени от съотношението на обезпечението. Сумата на признатите за обезпечение вземания възлиза на 10 284 250 евро.

Съгласно условията на договора, към сумата на заложените вземания е добавено допълнително обезпечение под формата на паричните наличности в сметка, разкрита в Обединена българска банка АД, заложена в полза на банката. Сумата на паричните наличности възлиза на 731 707 евро. С това общата сума на обезпечението под формата на заложени вземания с приспаднати просрочия (10 284 250 евро) и парични средства (731 707 евро) са на стойност 11 015 957 евро.

Отношението на редовна непогасена главница към стойността на усвоената част на облигационния заем е 1.10:1. С това е изпълнено изискването по договора за обезпечение в размер най-малко на 110% от номиналната стойност на емисията облигации.

Хипокредит АД е учредено през януари 2004 година. Фирмата е специализирана във финансиране на проекти, предоставяне на на гаранции, търговско представителство и посредничество.

Емисията корпоративни облигации, издадена от Хипокредит е в размер на 10 млн. евро, разпределени в 10 хил. броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно – прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Лихвата е в размер на шестмесечен EURIBOR + надбавка от 3.125% годишно, но не по-малко от 7 на сто. Заемът е със срок от шестдесет месеца, а падежът – на 30 юли 2013 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст