Правителството прие отчета за изпълнението на бюджет за 2011-а

Migration Image

Постъпленията от приходи и помощи по консолидираната фискална програма са 25 378.2 млн. лв. или 96.8% от програмата за годината и представляват 33.7% от БВП. Това сочи отчетът за изпълнението на държавния бюджет за 2011 г., приет от правителството на днешното му заседание.

Изпълнението на параметрите в частта на данъчните и неданъчните приходи е много близко до планираното за годината. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, за 2011 г. възлиза на 20 594.2 млн. лв., което представлява 99.5% от годишния разчет и 27.4% от БВП. В номинален размер приходите от преките данъци възлизат на 3 675.5 млн. лв. или 96.8% от планираните за годината, приходите от косвени данъци са в размер на 10 624.6 млн. лв. или 102.2% спрямо годишния разчет, а постъпленията от други данъци (включват други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, имуществени данъци и др.) са в размер на 784.6 млн. лв., или 102,3 на сто спрямо разчета за 2011 година. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 декември са 5 509.6 млн. лв., или 96% от планираните за годината.

Неданъчните приходи възлизат на 3 320.8 млн. лв., което е 100.9% спрямо годишните разчети и 4.4% от БВП.

Постъпилите помощи от страната и чужбина, в т. ч. помощите от фондовете на Европейския съюз, през 2011 г. са 1 463.2 млн. лв. и представляват 1.9% от БВП.

Разходите, включително вноската за бюджета на ЕС, по консолидирания бюджет за 2011 г., представляват 35.7% от БВП, а общият им размер е 26 865.6 млн. лв. или 95.4% от годишния разчет. Вследствие на мерките за фискална консолидация през 2010 г. и 2011 г. се откроява тенденцията на промяна в структурата на разходите като относителен дял в БВП. Запазеният таван на средствата за заплати на министерствата и ведомствата на нивата от 2010 г. и оптимизирането на структурите и персонала в бюджетните системи с изпълнението на мерките по прилагане на административната реформа, спомогнаха за постигането на по-ниски нива на разходите за заплати и осигурителни вноски като процент от БВП. При разходите за текуща издръжка като относителен дял от БВП също се наблюдава тенденция към свиване през последните години, докато социалните и здравноосигурителните разходи като абсолютна сума отчитат минимално увеличение спрямо 2010 г. При капиталовите разходи следва да се отчете базовият ефект във връзка с разплащането през 2010 г. на задължения от предходни години, което е една от причините за спада през 2011 година. Запазва се тенденцията на ръст при разходите за субсидии, което се дължи основно на по-високия размер през последните години на субсидиите за сектора на селското стопанство, вкл. националните доплащания към преките плащания, средствата от ЕЗФРСР и други.

Лихвените плащания, извършени през 2011 г., са 547 млн. лв. или 0.7 на сто от БВП. Нелихвените разходи през 2011 г. възлизат на 25 539.4 млн. лв. или 33.9% от БВП.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 779.2 млн. лв., или 1% от БВП.

Бюджетното салдо по КФП за 2011 г. на касова основа е отрицателно в размер на 1 487.4 млн. лв. или 2% от БВП.

Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е в размер на 5 млрд. лв. при заложен в Закона за държавния бюджет за 2011 г. минимален размер на фискалния резерв към края на годината от 4.5 млрд. лева.

Със същото решение правителството одобри и Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2011 г. (т. нар. Сребърен фонд), който предстои да бъде внесен в Народното събрание. В доклада е разгледана дейността на Управителния съвет на Сребърния фонд през 2011 г., първоначалната визия за управление на паричния ресурс на фонда, както и отчетни данни на фонда за 2011 година.

По сметка на фонда през 2011 г. са трансферирани средства в размер на 82,8 млн. лева. Постъпленията от лихви по депозити за 2011 г. са 10 млн. лева. Общият паричен ресурс към 31 декември по сметка на фонда в БНБ е в размер на 1 776.7 млн. лева. Акумулираните средства са инвестирани в депозитни сметки съгласно Общите условия за откриване на депозитни/инвестиционни сметки в БНБ.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст