ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Първостепенните бюджетни разпоредители ще публикуват ежедневните си разходи в интернет

Migration Image

От 2 юли Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница ежедневна информация за плащанията в СЕБРА и други плащания от сметки в БНБ. Това реши правителството.

Информацията ще обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на информацията за съответния ден ще се включват данни по код за вид плащане за плащанията на съответната първостепенна система, за предоставените трансфери (субсидии)временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините, както и данните за други плащания като субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници), вноска в общия бюджет на Европейския съюз и др.

С постановлението се предвижда първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в СЕБРА, от 1 август 2012 г. да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден. По същия ред ще се публикува информацията и от БАН, държавните висши училища. Националният фонд към Министерството на финансите и Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo;.

Препоръчва се на Висшия съдебен съвет и на Народното събрание да публикуват информация за подведомствените си разпоредители.

С акта на Министерския съвет се предвижда заплащането на лекарствените средства и на денталната помощ по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и по Закона за ветераните от войните, както и еднократна помощ при смърт на ветеран от войните да се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. По този начин се постига ефективност при финансирането на тези дейности в хода на изпълнение на бюджетната година и се гарантират правата на тази категория лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст