ДАНС ще отнема сертификати за сигурност на автоматизираните информационни системи

Migration Image

Парламентът разшири правомощия на Държавна агенция Национална сигурност да отнема и прекратява действието на сертификатите за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация. Това стана с приемане на първо четене на промени в Закона за защита на класифицираната информация, внесени от Министерския съвет. Така ще се улесни и подобри дейността на ДАНС като контролен орган в областта на защитата на класифицираната информация и ще направи правомощията, които Агенцията има по отношение на сертифицирането на АИС, симетрични на правомощията по отношение на разрешенията за достъп до класифицирана информация.

Адвокати от Европейския съюз ще могат да практикуват в България. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за адвокатурата, внесени от Министерски съвет, с които се преодоляват несъответствията между българското и европейското право. С промените се цели да се избегне навлизането в съдебна фаза на започнала процедура за нарушение срещу България, свързана с несъвместимостта на разпоредби от закона с правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги за констатирани несъответствия между общностното право и българското законодателство. Те се отнасят до различното третиране на адвокати от Общността и адвокати от страната от една страна, а от друга – наличието на ограничения при установяването на адвокати и адвокатски дружества от Общността в България. Законопроектът въвежда понятието адвокат от Европейския съюз. Предлага се разграничение между трайно установяване на адвокат от ЕС и временно упражняване на адвокатската професия на територията на страната от адвокат от ЕС. Уеднаквяват се правата на българския адвокат и на адвоката от общността. Депутатите приеха и още един законопроект, внесен от депутатите Ралица Ангелова, Михаил Миков и Четин Казак. В него е предвидено да се уеднакви подходът за избиране на органи на адвокатската колегия и на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната. Общото събрание на адвокатите в страната е висш орган на адвокатурата и е редно принципът за таен избор да се прилага и за неговите членове – делегатите, смятат вносителите. Предвижда се да отпадане възможността в общите събрания да се гласува с повече от едно пълномощно. Предлага се да се оптимизират съставите на Висшия дисциплинарен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст