Фискалният резерв е 7.2 млрд. лева

Migration Image

Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 7.2 млрд. лева. Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2012 г. е положително и е 248.1 млн. лева. Това съобщи Министерството на финансите. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 735.2 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 487.0 млн. лева. На месечна база за септември се отчита излишък от 140.5 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на третото тримесечие на годината са в 19 983.9 млн. лв. или 69.5% от разчетите към бюджета на държавата за 2012 година. В сравнение със същия период на миналата година те отчитат номинален ръст от 8.9 % (1 630.2 млн. лв.). Това се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като увеличение има и при неданъчните приходи и помощите.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на септември 2012 г. е 15 993.8 млн. лв., което е 74.1 % от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 2 933.3 млн. лв., или 76.4% от планираните за годината. Косвените данъци са в размер на 8 371.8 млн. лв., което е 73.6 % от планираните в бюджета за 2012 година, Постъпленията в групата се формират от приходи от ДДС в размер на 5 251.4 млн. лв. (74.0% от разчета за годината), от акцизи ndash; 3 011.6 млн. лв., (72.9% от разчета), от мита ndash; 89.4 млн. лв. (74.5% от разчета), и от данък върху застрахователните премии ndash; 19.5 млн. лв. (81.1% от разчета). Постъпленията от други данъци са 613,5 млн. лева.. Социалните и здравноосигурителните вноски към 30 септември 2012 г. са в размер на 4 075.3 млн. лева.

Неданъчните приходи и помощите са 3 990.1 млн. лева.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 септември възлизат на 19 735.8 млн. лв., което е 66.1% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания. Текущите нелихвени разходи са в размер на 16 455.9 млн. лв., капиталовите разходи възлизат на 2 132,3 млн. лв. и лихвените плащания – на 518.7 млн. лева.

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30 септември е 628.8 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст