Продажбите на Българска роза-Севтополис със спад от 29 на сто

Migration Image

За второто тримесечие на 2013 г. са реализирани консолидирани приходи от продажби на продукция от Българска роза-Севтополис АД – Казанлък в размер на 8.781 млн. лв. спрямо 11.366 млн. лв. за същия период година по-рано. Приходите от продажби в левова равностойност бележат спад от 29 на сто. Цялата продукция е продадена на вътрешния пазар. В най-голям обем са паричните постъпления от таблетни форми – 6.783 млн. лева, а останалите са от продажбата на субстанции.

Общите разходи за дейността на групата са на стойност 7.139 млн. лева.

Вземанията от свързани предприятия – 2.715 млн. лв., по същество са търговски вземания. Те са левови, безлихвени, а в най-голям размер са тези от основния акционер (2.703 млн. лева).

Българска роза Севтополис АД се занимава с производство и продажби на лекарствени форми и субстанции, парфюмерия и козметика, натурално-ароматични продукти. Дъщерното й дружество – Фито Палаузово АД, пък извършва производство,събиране,изкупуване,добив и реализация на билки и лечебни растения.

Групата Българска роза Севтополис не произвежда лекарства под собствена търговска марка, а работи само по поръчка на Софарма АД. Фармацевтичната компания контролира 49.99% от обикновените поименни акции с право на глас на фабриката в Казанлък.

Останалите книжа са разпределени между Телсо АД с дял от 9.99%, УПФ Доверие с 6.58%, други фирми с 24.34% и индивидуални инвеститори с 9.10 процента.

През второ тримесечие на тази година групата реализира положителен финансов резултат (печалба) общо от дейността си, който е в размер на 500 хил. лева. За цялата минала година той беше четири пъти по-висок – 2.187 млн. лева.

Доколкото, основен клиент на групата е Софарма АД (компания майка на Българска роза Севтополис АД), това обстоятелство дава възможност за своевременно преразглеждане и актуализиране на цените спрямо промените на пазара.

Доставките на основни материали се извършва също от Софарма АД, като продажните им цени се договарят на база на актуалните пазарни цени на материалите. Така че групата не е изложена на ценови риск за негативни промени в цените на материалите, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Предвижданото развитие на групата Българска роза Севтополис е съобразено с общата корпоративна стратегия за развитие на дружествата от групата на Софарма. То е свързано със запазване на основната дейност и осигуряване на финансова стабилност и ще се постига чрез преструктуриране на съществуващите ресурси и закупуване на ново технологично оборудване, както и изграждане на нови производствени обекти, за да се запази и разшири обема на производство.

Фирмата продължава да работи за запазване числеността на персонала като ще продължат да се търсят възможности за допълнителна оптимизация, съобразно необходимостта на производствената програма и новопридобитото оборудване от обслужващ персонал като брой и квалификация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст