ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК глоби нарушителите с 8.6 милиона лева

Migration Image

През изминалата 2013г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1553 производства по прилагането на Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК). Постановени са били общо 1327 решения и са били наложени глоби и имуществени санкции с общ размер 8.587 млн. лв.

Тези данни са част от отчета за дейността на КЗК през 2013 година, в който Комисията посочва постигнатите резултати във всяка от сферите на своята компетентност, посочва “infostock.bg.

В областта на противодействието срещу нелоялната конкуренция са били образувани общо 59 производства и постановени 65 решения. Наложени са санкции в общ размер на 2 826 924 лв. Най-честите нарушения са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция, нелоялно привличане на клиенти, както и имитация на конкурентни продукти. Има увеличение и на броя на нарушенията, свързани с узнаване, използване или разгласяване на производствена и търговска тайна.

КЗК е образувала общо 33 производства за установяване на забранени споразумения между предприятия или злоупотреби с господстващо положение. В областта на антитръста КЗК са постановени 26 решения и са наложени санкции в размер на 5 621 502 лв. Секторите, в които КЗК е концентрирала своите проучвания са: електроенергетика, топлоенергетика, ВиК услуги, транспорт, храни, лекарствени продукти и търговия с автомобили.

При обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки КЗК е образувала общо 1394 производства, в резултат на които са постановени 1147 акта, като най-често установяваните нарушения от КЗК са свързани с решенията на възложителите за класиране на участниците и избор на изпълнители в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

За 2013 година КЗК е изготвила 2 секторни анализа: на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия и на сектора на разпространение на вестници и печатни издания. В резултат са били отправени конкретни препоръки за подобряване на конкурентната среда в тези сектори.

Комисията е извършила задълбочени оценки за съответствие с правилата на конкуренцията на повече от 20 властнически акта, действащи на територията на цялата страна или на част от нея, като е отправила конкретни препоръки към компетентните държавни органи – Народно събрание, Министерски съвет, министри, органи на местната власт, за изменение и допълнение на правната уредба в редица сектори на икономиката: топлоенергетика, електроенергетика, ВиК услуги, болнична медицинска помощ, търговия с лекарствени продукти, търговия с медицински изделия, търговия с течни горива, транспорт, горско стопанство, ловно стопанство и др.

При съдебния контрол върху дейността на КЗК през 2013 г. Върховният административен съд е потвърдил 82 % от постановените актове на КЗК, 13% са върнати за преразглеждане от КЗК, а 5 % са отменени от съда.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст