ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МФ преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа

Министерство на финансите

Министерството на финансите преотвори за четвърти път в рамките на годината емисията 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 55 млн. лева, емитирана на 22 януари 2014 г. и с падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 6 октомври аукцион, постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки е 2.42%, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 2.26%. Обемът на постъпилите поръчки възлиза на 69.2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие в размер на 1.26.

С най-силно участие на аукциона са банките с придобито количество ДЦК в размер на 89.09%, следвани от пенсионните фондове с придобито количество от 10.91 процента.
Регистрираната доходност на аукциона е по-ниска от пазарната доходност на книжа в национална валута със сходен остатъчен матуритет на следните държави: Румъния (3,41%), Хърватия (3,59%), Унгария (3,61%), Гърция (4,66%) и Турция (9,41%).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст