Близнашки – още три седмици на “Дондуков”1

Близнашки - още три седмици на “Дондуков”1

“Да­вам си още две-три сед­ми­ци да бъ­да слу­же­бен пре­ми­ер. Смя­там, че ще се със­та­ви но­во пра­ви­тел­с­т­во.” То­ва обя­ви в пе­тък (17 ок­том­в­ри) в ин­тер­вю за “Но­ва те­ле­ви­зия” Ге­ор­ги Близ­наш­ки, спо­ред ко­го­то още ед­ни из­вън­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри ще са ка­тас­т­ро­фал­ни за Бъл­га­рия. И приз­на, че на 5 ок­том­в­ри всич­ки пар­тии “мал­ко или мно­го” са учас­т­ва­ли в тър­го­вия с гла­со­ве.

Близ­наш­ки бе­ше ка­те­го­ри­чен, че е по-доб­ре, че в пар­ла­мен­та са влез­ли осем пар­тии.  Той оба­че от­п­ра­ви кри­ти­ка към чле­но­ве­те на Ре­фор­ма­тор­с­кия блок за по­ве­де­ни­е­то им при пре­го­во­ри­те с ГЕРБ. “Да ус­по­ко­ят страс­ти­те си и да се опи­тат да вля­зат в ди­а­лог. Чо­век тряб­ва да си да­ва смет­ка за те­зи не­ща, а не да пос­та­вя не­въз­мож­ни за из­пъл­не­ние ус­ло­вия на сво­и­те по­тен­ци­ал­ни пар­т­ньо­ри”, ка­за слу­жеб­ни­ят пре­ми­ер. И из­ра­зи на­деж­да бър­зо да се пре­о­до­ле­ят раз­ли­чи­я­та меж­ду оне­зи пар­тии, ко­и­то би­ха мог­ли да учас­т­ват кон­с­т­рук­тив­но в бъ­де­що­то уп­рав­ле­ние.

Близ­наш­ки от­го­во­ри и на въп­ро­са за­що Ме­тин Ка­зак от ДПС е пред­ло­жен за пос­ла­ник в Ка­тар. То­ва ста­на­ло, “за да бъ­де оп­ро­вер­га­но твър­де­ни­е­то за ет­ни­чес­ки под­ход при под­бо­ра на кад­ри­те, осо­бе­но в дип­ло­ма­ци­я­та”.

Пре­ми­е­рът на­ре­че твър­де­ни­я­та за ма­со­ва чис­т­ка в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та “пре­си­ле­ни”. Увол­не­ни би­ли 100-150 ду­ши, но са­мо ко­га­то е би­ла “ус­та­но­ве­на теж­ка ко­руп­ция”.

“Опит­вам се да ос­та­на се­бе си, за­що­то про­тес­ти­те не са мо­е­то ам­п­лоа. Из­ля­зох на ули­ца­та, за да да­дем от­пор на род­на­та оли­гар­хия, за­що­то по­ло­же­ни­е­то ста­на не­тър­пи­мо”, за­я­ви още слу­жеб­ни­ят ми­нис­тър-пред­се­да­тел, връ­щай­ки се към учас­ти­е­то си в про­тес­ти­те сре­щу ка­би­не­та “Оре­шар­с­ки”.

На въп­рос как­во ще пра­ви, ко­га­то му свър­ши ман­да­тът, про­фе­сор Близ­наш­ки за­я­ви, че ще ста­не от­но­во пре­по­да­ва­тел и не смя­та да се це­ли за мяс­то в Кон­с­ти­ту­ци­он­ния съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст