Слаб оборот клати индексите

БФБ

В съз­ву­чие с раз­ви­ти­те меж­ду­на­род­ни ка­пи­та­ло­ви па­за­ри през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца и “БФБ-Со­фия” бе­ше из­ця­ло под вли­я­ни­е­то на “ме­чи­те” нас­т­ро­е­ния. До из­вес­т­на сте­пен “мас­ло в огъ­ня” на не­си­гур­ност­та на­ля­ха и по­ли­ти­чес­ки­те въп­ро­си­тел­ни от­нос­но пред­с­то­я­що­то сфор­ми­ра­не на ста­бил­но уп­рав­ле­ние у нас след про­ве­де­ни­те в на­ча­ло­то на ме­се­ца пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. Раз­п­ро­даж­би­те бя­ха ак­тив­ни и пов­се­мес­т­ни, ка­то, раз­би­ра се, най-по­дат­ли­ви на на­бе­зи­те от­но­во се ока­за­ха по-лик­вид­ни­те ком­па­нии, или т.нар. си­ни чи­по­ве. Бор­со­ви­те ин­дек­си за­гу­би­ха меж­ду 1 и 2% от стой­ност­та си, а най-ста­ри­ят и пред­с­та­ви­те­лен “лак­мус” – SOFIX, съв­сем ло­гич­но бе­ше един от най-за­сег­на­ти­те при ин­тен­зив­но­то зак­ри­ва­не на пор­т­фей­ли.

Раз­п­ро­даж­би­те на кни­жа на по-го­ля­ма­та част от ком­па­ни­и­те се ак­ти­ви­зи­ра­ха към края на сед­ми­ца­та. С най-со­лид­ни за­гу­би сред пуб­лич­ни­те бан­ки бя­ха Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка (ПИБ) и Цен­т­рал­на ко­о­пе­ра­тив­на бан­ка (ЦКБ). Два­та “тре­зо­ра” на мо­мен­ти ре­гис­т­ри­ра­ха срив в ка­пи­та­ли­за­ци­и­те си от око­ло 8% на сед­мич­на ба­за. В ре­зул­тат на “про­мо­ци­и­те” ПИБ от­но­во се от­да­ле­чи от 3 лв. за дял и ак­ци­и­те на­ме­ри­ха под­к­ре­па на ни­ва­та око­ло 2.70 лв. за ед­на. Съ­щев­ре­мен­но кни­жа­та на ЦКБ пък бя­ха тлас­на­ти към но­ми­на­ла си от 1 лв. за брой, но въз­с­та­но­ви­ха част от за­гу­би­те.

Ак­тив­ни раз­п­ро­даж­би има­ше и при ак­ци­и­те на “М+С хид­рав­лик”. Ка­зан­лъш­ки­ят про­из­во­ди­тел на хид­рав­лич­ни еле­мен­ти и сис­те­ми за­гу­би над 7% от ка­пи­та­ли­за­ци­я­та си и про­би низ­хо­дя­що ни­во­то от 5 лв., дос­ти­гай­ки на мо­мен­ти със за­вид­на ле­ко­та до 4.80 лв. за дял. Сход­на си­ту­а­ция наб­лю­да­вах­ме при обик­но­ве­ни­те ак­ции на “Хи­мим­порт”. Енер­гич­ни раз­п­ро­даж­би от­да­ле­чи­ха с до­пъл­ни­тел­ни 7% ме­га­хол­дин­га от “за­вет­ни­те” 2 лв. за един брой. И най-но­ви­ят член на SOFIX – “Ин­дус­т­ри­а­лен ка­пи­тал хол­динг”, не бе­ше по­ща­ден. Бив­ши­ят при­ва­ти­за­ци­о­нен фонд за­гу­би бли­зо 4% от стой­ност­та на ак­ци­и­те си до под 4 лв. за дял.

На об­щия не­га­ти­вен фон дос­та ста­бил­но се дви­же­ше тър­го­ви­я­та с кни­жа­та на “Ев­ро­холд Бъл­га­рия”. Ма­кар и при вя­ла тър­го­вия, те ус­пя­ха да се за­дър­жат на зе­ле­на те­ри­то­рия, до из­вес­т­на сте­пен под­к­ре­пе­ни фун­да­мен­тал­но от пуб­ли­ку­ва­ни­те през сед­ми­ца­та фи­нан­со­ви дан­ни. Зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­ят под­хол­динг на “Ев­ро­холд” – “Ев­ро­инс Ин­шу­рънс груп”, от­чи­та ръст от 98% на пре­мий­ния при­ход през сеп­тем­в­ри на го­диш­на ба­за до 12.18 млн. ев­ро. Со­лид­ни­ят скок се дъл­жи поч­ти из­ця­ло на “Ев­ро­инс Ру­мъ­ния”, къ­де­то има по­кач­ва­не в при­хо­ди­те от 181 про­цен­та. Съ­щев­ре­мен­но ав­то­мо­бил­ни­ят под­хол­динг – “Ав­то Юни­он”, по­каз­ва 14% ръст на про­даж­би­те през сеп­тем­в­ри на го­диш­на ба­за до 278 ав­то­мо­би­ла. Съ­щев­ре­мен­но от дан­ни­те ста­на яс­но, че при ЗД “Ев­ро­инс” има по­ни­же­ние от 3.7% – до 2.19 млн. ев­ро. На бор­са­та ак­ци­и­те на зас­т­ра­хо­ва­те­ля бя­ха раз­п­ро­да­де­ни до ни­ва­та не­пос­ред­с­т­ве­но над 1 лв. за дял.

И през сеп­тем­в­ри про­дъл­жи ак­тив­но­то пре­о­фор­мя­не на пор­т­фей­ла от зе­ме­дел­с­ка зе­мя на “Ад­ванс Те­ра­фонд” АД­СИЦ. През ме­се­ца дру­жес­т­во­то е за­ку­пи­ло 3270 дка при сред­на це­на от 800 лв/дка, а е про­да­ло 6771 дка при сред­на це­на от 1146 лв. на де­кар. От дру­жес­т­во­то съ­об­щи­ха съ­що та­ка, че през сто­пан­с­ка­та 2014-2015 г. са от­да­де­ни за об­ра­бот­ка 75.5% от ни­ви­те му при сред­на арен­да от 41.18 лв. на де­кар, ка­то тя е с 14% по-ви­со­ка. Доб­ри­те дан­ни не ус­пя­ха да пред­па­зят кни­жа­та на “Ад­ванс Те­ра­фонд” от по­ев­ти­ня­ва­не и на сед­мич­на ба­за от­с­тъ­пи­ха с око­ло 2% – до 2.40 лв. за дял.

Раз­п­ро­даж­би наб­лю­да­вах­ме при две ком­па­нии от гру­па­та на “Хи­мим­порт” – “Про­уч­ва­не и до­бив на нефт и газ” и “Зър­не­ни хра­ни Бъл­га­рия”. Пет­рол­на­та ком­па­ния за­гу­би бли­зо 7% от ка­пи­та­ли­за­ци­я­та си до мал­ко над 9 лв. за дял. Съ­щев­ре­мен­но кни­жа­та на “зър­не­ния” хол­динг от­с­лаб­на­ха с още око­ло 5% – до око­ло 0.57 лв. за ак­ция.

Кирил Иванов, инвестиционен консултант

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст