Solvency II – горко на българските застрахователи

Ралица Агайн

Преди дни стана ясно, мърдане вече няма. Новите изисквания за платежоспособност на Европейския съюз в застрахователния сектор ще влязат в сила от началото на 2016 година. Става дума за още по-рестриктивни норми за капитала съобразно нивото на риска.

България се подготвя за възприемането на новите норми. Само че при нас няма да се мине без чисто нов застрахователен закон. "Нашият Кодекс за застраховането е непоправимо остарял за тези над 900 страници директива, които ни се спускат от Брюксел", коментира специално за "БАНКЕРЪ" Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, оглавяваща направление "Застрахователен надзор".

Запитахме я за стрес-тестовете, на които трябваше да бъде подложен българският пазар. "През юли направихме тези задължителни "проби" и трябва да заявя най-отговорно, че резултатите са добри. "Констатирахме още, че към момента покритието с резерви на българските застрахователи е на ниво по-високо от средноевропейските", каза Агайн. Нещо повече, ЕИОПА, европейският орган по застрахователния надзор, изисквал да се тестват само най-големите застрахователни компании, а ние сме подложили на изпитание всички, т.е. резултатите са напълно представителни за пазара. Стрес-тестовете ще продължат, каза още Агайн. Най-големите слабости, които са констатирали проверките, са свързани със субективния фактор. Служителите в компаниите са овладели много малко от новите изисквания за пресмятане на рисковете и провизирането им. Затова трябвало да се наблегне на повишаване на квалификацията им. 

Дъщерните дружества на големите чуждестранни компании у нас е почти безсмислено да се тестват, защото техните майки гарантират за провизиите им и капиталовото покритие на риска. Големият проблем обаче са местните дружества, които, особено след градушките и наводненията от това лято, ще изпитат сериозни затруднения по отношение на капиталовото покритие. Агайн не пожела да разделя застрахователите на наши и чужди, но се съгласи, че на някои от тях ще им се наложи да вдигнат капитала съобразно новите изисквания.

В противен случай Комисията за финансов надзор задължително, а не както досега – с формулировката "може", ще отнема лицензи. Нещо повече – ще се засили ролята на европейския орган по надзора, който вече ще може да прави внезапни проверки на място. Един вид – "закрилата", практикувана от местните надзори по отношение на някои компании, ще отиде в историята и на нейно място ще дойде безпристрастният съдия от Брюксел.

 

Що е то?

На 10 октомври Европейската комисия одобри подробни изисквания за прилагането на регулаторната рамка Solvency II, които представляват ядрото на единния пруденциален правилник за застрахователни и презастрахователни дружества. Новите капиталови изисквания са по-чувствителни към риска и по-сложни, отколкото в миналото, и дават право на отделните застрахователи да имат по-добро покритие на реалните рискове, които управляват. Те стимулират застрахователите, работещи като инвеститори, да насочат повече средства в безопасни, прости и прозрачни пазари на секюритизация в Европа, като допринасят за тяхното развитие и ликвидност. Новите изисквания поставят по-голям акцент върху управлението на риска, както и въвеждат по-строги правила относно разкриването на информация.

С нея се заменят и подобряват съществуващите 14 директиви в областта на застраховането, както и за първи път се въвеждат икономически изисквания за платежоспособност, основани на риска, във всички държави – членки на ЕС. Предложеният делегиран регламент се основава на общо 76 правомощия в директивата. Оценката на въздействието акцентира върху капиталовите изисквания и други мерки, свързани с дългосрочните инвестиции, изискванията относно състава на собствените средства на застрахователите, въпросите относно възнагражденията, изискванията за оценка на активите и пасивите и отчетността.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст