Украински баби вместо банки

Украински гривни

Фа­лан­га от ба­бич­ки за­до­во­ля­ва нуж­ди­те на ки­ев­с­ки­те ку­пу­ва­чи на чуж­дес­т­ран­на ва­лу­та пред вра­та­та на “Дет­с­ки свят” – уни­вер­са­лен ма­га­зин в Ки­ев, още от съ­вет­с­ко вре­ме, кой­то пред­ла­га всич­ко – от иг­рач­ки “Ле­го” до га­ма­ши. Те раз­ме­нят ук­ра­ин­с­ки грив­ни сре­щу щат­с­ки до­ла­ри и ев­ро, ка­то в най-доб­рия слу­чай ми­ну­ва­чи­те мо­гат да по­лу­чат на чер­но 100 до­ла­ра сре­щу 1400 грив­ни.

Кам­па­ни­я­та на ук­ра­ин­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во и на цен­т­рал­на­та бан­ка да спрат 60-про­цен­т­ния срив на ук­ра­ин­с­ки­те па­ри пре­ди нас­ро­че­ни­те за 26 ок­том­в­ри пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри за­се­га не се увен­ча­ва с ус­пех. Но ве­че се офор­ми ни­ша за не­за­кон­на ва­лут­на тър­го­вия, ко­я­то ек­с­пер­ти на МВФ твър­дят, че сле­дят зор­ко. Офи­ци­ал­ни­те влас­ти при­тис­кат бан­ки­те и ком­па­ни­и­те да под­дър­жат кур­са 12.95 грив­ни за един щат­с­ки до­лар, но са без­сил­ни да спрат улич­на­та тър­го­вия, ко­я­то пред­ла­га пре­мия от по­не 2 грив­ни за до­лар над офи­ци­ал­на­та це­на.

Цен­т­рал­на­та бан­ка на Ук­рай­на въ­ве­де ог­ра­ни­че­ния, за да ста­би­ли­зи­ра мес­т­ни­ят ва­лу­тен па­зар. То­ва ста­на, след ка­то на 22 сеп­тем­в­ри ук­ра­ин­с­ка­та ва­лу­та по­тъ­на до 14.175 грив­ни за един до­лар – най-нис­ка­та в ис­то­ри­я­та си це­на към щат­с­кия до­лар. То­ва при­ну­ди ов­лас­те­ни­те ор­га­ни да въ­ве­дат фик­си­ран курс от 12.95 грив­ни за до­лар и през пос­лед­ни­те две сед­ми­ци всич­ки опе­ра­ции се ос­че­то­во­дя­ват по не­го. Па­ра­лел­но с то­ва на бан­ки­те бе­ше заб­ра­не­но да про­да­ват по­ве­че от 200 щ. до­ла­ра на ден на кли­ен­ти в ре­ги­о­нал­ни­те си кло­но­ве. В спе­ци­ал­но изяв­ле­ние на 14 ок­том­в­ри фи­нан­со­во­то ми­нис­тер­с­т­во ин­фор­ми­ра, че те­зи рес­т­рик­ции са по­лу­чи­ли по­ло­жи­тел­на оцен­ка от МВФ и са по­мог­на­ли за за­ба­вя­не на “кри­зис­ни­те тен­ден­ции”.

Улич­ни­ят курс оба­че ва­ри­ра от 14 до 15 грив­ни за един щат­с­ки до­лар. В та­зи връз­ка ико­но­мис­ти ко­мен­ти­рат, че ни­то ед­на­та, ни­то дру­га­та це­на са обос­но­ва­ни от мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ка глед­на точ­ка.

Все пак “чер­ни­ят курс” ве­ро­ят­но е по-то­чен, ка­то се имат пред­вид дан­ни­те на Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на чо­веш­ки­те пра­ва към ООН. Спо­ред тях, в ре­зул­тат на во­ен­ния кон­ф­ликт в из­точ­на Ук­рай­на, от сре­да­та на ап­рил са би­ли уби­ти най-мал­ко 3660 ду­ши и са би­ли зак­ри­ти поч­ти 40 хил. фир­ми са­мо в До­нецк. Цен­т­рал­на­та бан­ка прог­но­зи­ра, че БВП на Ук­рай­на ще се свие с 10% през та­зи го­ди­на. А уп­рав­ля­ва­щи­ят ди­рек­тор на МВФ Крис­тин Ла­гард ка­за на 9 ок­том­в­ри, че стра­на­та ще има нуж­да от дос­та по-со­лид­но фи­нан­си­ра­не, от­кол­ко­то до­го­во­ре­ни­те до­се­га 17 млрд. щ. до­ла­ра.

Ус­по­ред­но с въ­ве­де­ни­те ог­ра­ни­че­ния на ва­лут­ния па­зар се взе­мат мер­ки и за пре­мах­ва­не на не­ле­гал­ни­те ва­лут­ни сдел­ки. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та ми­нис­тер­с­т­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти е из­п­ра­ти­ло 622 при­зов­ки за на­ру­ше­ние на на­ред­би­те за ва­лут­ни опе­ра­ции, а съ­ди­ли­ща­та са се про­из­нес­ли по 242 от тях.

По оцен­ка на “Ин­вес­т­мънт ке­пи­тъл Ук­рай­на” чер­ни­ят па­зар в стра­на­та е дос­та доб­ре ор­га­ни­зи­ран. Ня­кои учас­т­ни­ци в не­го, чи­и­то до­хо­ди са в до­ла­ри, са се пре­вър­на­ли в сво­е­об­раз­ни час­т­ни бан­ке­ри и сключ­ват сдел­ки с при­я­те­ли, род­ни­ни и поз­на­ти в офи­си, за­кус­вал­ни, ка­фе­не­та или прос­то в жи­ли­ща­та си. Дру­ги, ко­и­то про­да­ват внос­ни сто­ки, са за­поч­на­ли да оп­ре­де­лят соб­с­т­ве­ни об­мен­ни кур­со­ве за кли­ен­ти, ко­и­то пла­щат в щат­с­ка ва­лу­та, близ­ки до 14.6 грив­ни за един до­лар. За цел­та са от­к­ри­ти и спе­ци­ал­ни ин­тер­нет сай­то­ве, ка­то при­мер­но finance.ua и minfin.ua, на ко­и­то има спи­съ­ци от хо­ра, ко­и­то ку­пу­ват и про­да­ват ев­ро и до­ла­ри, как­то и кур­со­ве­те, ко­и­то пред­ла­гат.

Въз­рас­т­ни­те же­ни пред “Дет­с­ки свят” пък ло­вят кли­ен­ти по ули­ца­та в най-на­то­ва­ре­но­то вре­ме по обед и при­би­рат по 20 ко­пей­ки пе­чал­ба от все­ки ку­пен или про­да­ден до­лар, ко­е­то пра­ви по 200 грив­ни за 1000 до­ла­ра. За ня­кои от тях то­ва е един­с­т­ве­ни­ят до­ход. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст