“Замразените” шефове пак обвиниха БНБ

Мениджърите на Корпоративна банка Илиян Зафиров и Георги Христов (на снимката от ляво на дясно)

Два дни ос­та­ват до за­вет­ния 20 ок­том­в­ри, ко­га­то три­те оди­тор­с­ки ком­па­нии – “Ър­нст енд Янг”, “Де­лойт Одит” и “АФА”, тряб­ва да пре­да­дат на БНБ док­ла­ди­те си за ре­ал­но­то със­то­я­ние на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка. И кол­ко­то по­ве­че наб­ли­жа­ва то­зи ден, тол­ко­ва по-ви­сок ста­ва гра­ду­сът на об­щес­т­ве­но­то нап­ре­же­ние.

В цен­тъ­ра на вни­ма­ни­е­то на ек­с­пер­ти­те е на­чи­нът, по кой­то се оце­ня­ват ак­ти­ви­те на бан­ка­та, за­що­то от то­ва за­ви­си ка­къв ще е раз­ме­рът на за­гу­ба­та й, с ко­я­то ще бъ­де на­ма­лен и ка­пи­та­лът й. Те­ма­та е твър­де спе­ци­а­ли­зи­ра­на, но всъщ­ност от нея за­ви­си да­ли ще се прис­тъ­пи към оз­д­ра­вя­ва­не, или към обя­вя­ва­не на бан­ка­та в не­със­то­я­тел­ност. За­то­ва “зам­ра­зе­ни­те” й ме­ни­джъ­ри са из­к­лю­чи­тел­но из­нер­ве­ни, ко­га­то ста­не ду­ма за пре­о­цен­ка на кре­ди­ти, за до­пъл­ни­тел­ни про­ви­зии и за на­ма­ля­ва­не на ка­пи­тал. Ко­е­то е на­пъл­но обяс­ни­мо.

През сед­ми­ца­та вре­мен­но от­с­т­ра­не­ни­те от длъж­ност из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри на КТБ – Или­ан За­фи­ров, Ге­ор­ги Хрис­тов, Ор­лин Ру­сев и Алек­сан­дър Пан­те­ле­ев, раз­п­рос­т­ра­ни­ха спе­ци­ал­но пис­мо, ко­е­то са из­п­ра­ти­ли до всич­ки пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни пар­тии, до ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Ге­ор­ги Близ­наш­ки, до фи­нан­со­вия ми­нис­тър Ру­мен По­ро­жа­нов, до пред­се­да­те­ля на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор Сто­ян Мав­ро­ди­ев и до УС на БНБ. В не­го те из­ра­зя­ват при­тес­не­ни­я­та си от по­я­ви­ла­та се в ме­ди­и­те ин­фор­ма­ция, че БНБ на­ру­ша­ва за­дъл­же­ни­я­та си по за­кон, спо­ред ко­и­то про­це­ду­ра­та по спе­ци­а­лен над­зор има за цел един­с­т­ве­но и  са­мо да оз­д­ра­ви бан­ка­та. Те смя­тат, че БНБ и наз­на­че­ни­те от нея квес­то­ри не са­мо не из­пъл­ня­ват то­ва свое за­дъл­же­ние, но и пред­п­ри­е­мат дейс­т­вия, чи­я­то край­на цел е да по­ка­жат, че бан­ка­та е с от­ри­ца­те­лен ка­пи­тал. То­ва пък ще да­де за­ко­но­во ос­но­ва­ние на БНБ да я обя­ви в не­със­то­я­тел­ност.

От об­шир­но­то пис­мо на ме­ни­джъ­ри­те мо­гат да се от­де­лят два ос­нов­ни пун­к­та, по ко­и­то те от­п­ра­вят об­ви­не­ния. Пър­ви­ят е, че квес­то­ри­те не са спа­зи­ли за­ко­на, кой­то изис­к­ва от тях в ед­но­ме­се­чен срок от пос­та­вя­не­то на бан­ка­та под спе­ци­а­лен над­зор да из­гот­вят

из­чер­па­те­лен док­лад  за фи­нан­со­во­то
й със­то­я­ние

Той би тряб­ва­ло да да­де ця­лос­т­на оцен­ка на ак­ти­ви­те на бан­ка­та и на та­зи ба­за да бъ­де взе­то ре­ше­ние за съд­ба­та й. Пред­с­та­ве­ни­ят в края на юли док­лад, спо­ред вре­мен­но от­с­т­ра­не­ни­те от длъж­ност из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри на КТБ, има ха­рак­те­ра на пред­ва­ри­те­лен. Имен­но по­ра­ди та­зи при­чи­на те смя­тат, че квес­то­ри­те тряб­ва да из­гот­вят пъ­лен док­лад за със­то­я­ни­е­то на КТБ и той да бъ­де на ба­за­та на оцен­ка­та на ак­ти­ви­те към мо­мен­та на зат­ва­ря­не на бан­ка­та. Са­мо та­ка те­зи ак­ти­ви ще мо­гат да бъ­дат ана­ли­зи­ра­ни спо­ред със­то­я­ни­е­то им, ко­га­то бан­ка­та е би­ла нор­мал­но дейс­т­ва­що пред­п­ри­я­тие. За­що­то от мо­мен­та, в кой­то е зат­во­ре­на, тя по­па­да в дру­га прав­на и сче­то­вод­на хи­по­те­за и то­га­ва ме­то­ди­ка­та за оцен­ка ве­че е съв­сем раз­лич­на.

“Нор­ми­те, ко­и­то рег­ла­мен­ти­ра спе­ци­ал­ни­ят над­зор, са им­пе­ра­тив­ни и не мо­гат да бъ­дат тъл­ку­ва­ни раз­ши­ре­но ни­то от БНБ, ни­то от квес­то­ри­те. Имен­но стрик­т­но­то им спаз­ва­не е га­ран­ция за пос­ти­га­не на цел­та за оз­д­ра­вя­ва­не на бан­ка­та. Нес­паз­ва­не­то на сро­ка за из­гот­вя­не на изис­ку­е­мия от за­ко­на док­лад и про­та­ка­не­то на ра­бо­та­та по не­го са­мо пос­та­вят под въп­рос пос­ти­га­не­то на за­ко­но­ва­та цел за оз­д­ра­вя­ва­не­то на  КТБ и на прак­ти­ка я пра­ви не­о­съ­щес­т­ви­ма”, се каз­ва в пис­мо­то.

При по-вни­ма­те­лен прег­лед на За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции се виж­да, че в не­го ня­ма яс­ни и точ­ни де­фи­ни­ции

как тряб­ва да из­г­леж­да док­ла­дът на квес­то­ри­те

– да­ли да от­ра­зя­ва обе­ма на ак­ти­ви­те и па­си­ви­те, и на при­хо­ди­те и на раз­хо­ди­те на бан­ка­та, или да съ­дър­жа под­ро­бен ана­лиз и оцен­ка за със­то­я­ни­е­то им. В не­го­вия чл.121 бук­вал­но пи­ше: “В ед­но­ме­се­чен срок от наз­на­ча­ва­не­то им квес­то­ри­те при спе­ци­а­лен над­зор пред­с­та­вят на БНБ сче­то­во­ден от­чет и док­лад за те­ку­що­то със­то­я­ние на бан­ка­та”.

Ня­ма ни­как­ви спе­ци­ал­ни изис­к­ва­ния. А спо­ред ръ­ко­вод­с­т­во­то на БНБ – док­ла­дът на квес­то­ри­те е тряб­ва­ло да пред­с­тав­ля­ва точ­но то­ва, ко­е­то те пре­да­до­ха ме­сец след вли­за­не­то си в бан­ка­та. Имен­но за­то­ва уп­ра­ви­тел­ният съ­вет, след ка­то раз­г­ле­да то­зи до­ку­мент, го прие.

На ба­за­та на то­зи док­лад БНБ пос­та­ви на квес­то­ри­те ня­кол­ко важ­ни за­да­чи. Но ни­то ед­на от тях не е свър­за­на с из­гот­вя­не на под­ро­бен док­лад, пред­с­та­вящ ре­ал­но­то със­то­я­ние на бан­ка­та и на ней­ни­те ак­ти­ви към да­та­та на зат­ва­ря­не­то й. Та­зи за­да­ча БНБ пос­та­ви на три­те оди­тор­с­ки ком­па­нии и за­дъл­жи квес­то­ри­те да под­по­ма­гат дей­ност­та им. В офи­ци­ал­но­то съ­об­ще­ние по слу­чая от 31 юли УС на Цен­т­рал­на­та бан­ка да­ва за­дъл­жи­тел­ни пред­пи­са­ния на квес­то­ри­те: “да съз­да­дат спе­ци­а­лен екип, кой­то в срок до 15 сеп­тем­в­ри 2014-а да ор­га­ни­зи­ра под­го­тов­ка­та на кре­дит­ни­те до­си­е­та за це­ли­те на оди­тор­с­ка­та оцен­ка и да под­по­ма­га квес­то­ри­те в уп­рав­ле­ни­е­то на вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та с кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли­те, вклю­чи­тел­но и за пред­п­ри­е­ма­не на не­об­хо­ди­ми­те дейс­т­вия спря­мо длъж­ни­ци, ко­и­то не оси­гу­ря­ват ре­дов­но об­с­луж­ва­не на сво­и­те за­дъл­же­ния към бан­ка­та”. Да не заб­ра­вя­ме, че имен­но БНБ е ра­бо­то­да­тел на квес­то­ри­те. По та­зи при­чи­на как­то всич­ки слу­жи­те­ли, та­ка и те тряб­ва да из­пъл­ня­ват раз­по­реж­да­ни­я­та й, в про­ти­вен слу­чай или на­пус­кат, или ги увол­ня­ват.

Дру­го­то се­ри­оз­но опа­се­ние на вре­мен­но от­с­т­ра­не­ни­те от длъж­ност из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри на КТБ ед­ва ли тряб­ва да бъ­де ад­ре­си­ра­но към квес­то­ри­те на бан­ка­та. Въп­ре­ки че е по по­вод на със­та­вен от тях до­ку­мент със заг­ла­вие

По­ли­ти­ка за оп­ре­де­ля­не на за­гу­би­те от обез­цен­ка

на фи­нан­со­ви ак­ти­ви. С не­го на прак­ти­ка се въ­веж­да ме­то­ди­ка  за по-кон­сер­ва­тив­но оце­ня­ва­не на кре­дит­ния пор­т­фейл на Кор­по­ра­тив­на бан­ка. До­ку­мен­тът е при­ет на 20 ав­густ.

В пис­мо­то си до ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля и ли­де­ри­те на пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни­те пар­тии вре­мен­но от­с­т­ра­не­ни­те от длъж­ност из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри за­я­вя­ват, че та­зи ме­то­ди­ка не би­ва да се при­ла­га за пре­о­цен­ка на кре­ди­ти­те, от­пус­на­ти от бан­ка­та в пе­ри­о­да пре­ди зат­ва­ря­не­то й. “То­ва е вът­ре­шен нор­ма­ти­вен до­ку­мент, кой­то съг­лас­но За­ко­на за нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве не мо­же да има об­рат­но дейс­т­вие”, твър­дят бан­ко­ви­те ме­ни­джъ­ри в пис­мо­то си. В не­го се каз­ва още, че въп­рос­ни­ят до­ку­мент не би­ва да бъ­де ос­но­ва, вър­ху ко­я­то да се пра­ви ана­лиз за със­то­я­ни­е­то на бан­ка­та до пос­та­вя­не­то й под спе­ци­а­лен над­зор. Не­го­во­то из­пол­з­ва­не, как­то ве­че бе ка­за­но, ще из­к­ри­ви ре­ал­на­та оцен­ка на ста­ри­те кре­ди­ти и на ос­та­на­ли­те ак­ти­ви.

В слу­чая е важ­но да се ка­же, че дис­ку­ти­ра­ни­ят до­ку­мент е из­ра­бо­тен и при­ет от квес­то­ри­те на КТБ по из­рич­но на­реж­да­не на БНБ. В  за­по­вед­та си до тях от 31 юли УС на БНБ каз­ва: “На ос­но­ва­ние чл.107, ал.3 от ЗКИ из­да­ва след­ни­те за­дъл­жи­тел­ни пред­пи­са­ния на квес­то­ри­те на “Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка”: до 20 ав­густ 2014-а да из­вър­шат про­ме­ни във вът­реш­ни­те пра­ви­ла и про­це­ду­ри за оп­ре­де­ля­не на обез­цен­ки­те по кре­дит­ни ек­с­по­зи­ции с цел обез­цен­ки­те на ек­с­по­зи­ции със съ­щес­т­ве­ни на­ру­ше­ния в об­с­луж­ва­не­то да се оп­ре­де­лят на ин­ди­ви­ду­ал­на ос­но­ва, с ко­е­то да се пос­тиг­не пъл­но съ­от­вет­с­т­вие с Меж­ду­на­род­ни­те стан­дар­ти за фи­нан­со­ва от­чет­ност”.

Та­зи раз­по­ред­ба на БНБ съ­що има сво­и­те прав­ни ос­но­ва­ния и те се на­ми­рат в чл.103, ал.2, т.20 от За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции, кой­то гла­си, че БНБ мо­же да изис­к­ва при­ла­га­не на спе­ци­ал­на по­ли­ти­ка за про­ви­зи­ра­не на бан­ко­ви­те ак­ти­ви. Та­ка че Цен­т­рал­на­та бан­ка е нап­ра­ви­ла не­об­хо­ди­мо­то здра­во да бе­то­ни­ра прав­на­та ос­но­ва на сво­и­те ре­ше­ния. А по въп­ро­са: да­ли всич­ки ней­ни раз­по­реж­да­ния, да­де­ни по ка­зу­са КТБ, са ефек­тив­ни и це­ле­съ­об­раз­ни ще се спо­ри, до­ка­то про­дъл­жа­ва сблъ­съ­кът меж­ду нея и хо­ра­та, ко­и­то ис­кат Кор­по­ра­тив­на бан­ка да бъ­де спа­се­на.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст