ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

От трезора

Банковият сектор в напрегнато мълчание

Де­по­зи­ти­те на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сек­тор в бъл­гар­с­ка­та бан­ко­ва сис­те­ма в края на сеп­тем­в­ри 2014-а са в раз­мер на 58.91 млрд. лв. (или 74.4% от БВП). Го­диш­ни­ят им темп на на­рас­т­ва­не е 7.2% (спря­мо сеп­тем­в­ри 2013-а), а спря­мо ав­густ – 7.4%, по­каз­ват дан­ни­те на Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка (БНБ).

УниК­ре­дит Бул­банк оси­гу­ря­ва две ста­жан­т­с­ки мес­та за мла­де­жи в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние. По то­зи на­чин бан­ка­та под­к­ре­пи про­ек­та “Get Ready 2 Work – Го­то­ви за ра­бо­та!”. Цел­та на про­ек­та е ин­тег­ра­ци­я­та и ак­тив­на­та за­е­тост на мла­де­жи­те в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние на па­за­ра на тру­да чрез при­ла­га­не на ус­пеш­ни мо­де­ли за обу­че­ние и прог­ра­ми за включ­ва­не на тру­до­вия па­зар от Ав­с­т­рия и Гер­ма­ния.

Глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Бан­ка ДСК” Ви­о­ли­на Ма­ри­но­ва по­да­де ос­тав­ка ка­то член на УС на Бъл­гар­с­ка­та сто­пан­с­ка ка­ма­ра (БСК). При­чи­на­та е не­съг­ла­си­е­то й с ис­ка­не­то на син­ди­ка­ти­те и сдру­же­ни­я­та на ра­бо­то­да­те­ли­те за ос­тав­ка­та на УС на БНБ и на гу­вер­ньо­ра й  Иван Ис­к­ров по­ра­ди не­съг­ла­сие с дейс­т­ви­я­та им във връз­ка с раз­п­ро­даж­ба­та на кре­ди­ти на ТБ “Вик­то­рия” – част от гру­па­та на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка (КТБ). Спо­ред Ви­о­ли­на Ма­ри­но­ва по­зи­ци­я­та на БСК крие се­ри­о­зен риск от раз­к­ла­ща­не на ус­то­и­те на бъл­гар­с­ка­та бан­ко­ва сис­те­ма.

Аме­ри­кан­с­ки­ят ви­со­ко­тех­но­ло­ги­чен ги­гант Apple из­не­на­да от­но­во све­та, ка­то стар­ти­ра соб­с­т­ве­на пла­теж­на сис­те­ма в САЩ – Apple Pay. При­те­жа­те­ли­те на смар­т­фо­ни iPhone мо­гат да осъ­щес­т­вя­ват раз­п­ла­ща­не с по­мощ­та на елек­т­ро­нен пор­т­фейл, но са­мо през най-но­ви­те мо­де­ли смар­т­фо­ни на ком­па­ни­я­та от Ку­пер­ти­но –  iPhone 6 и iPhone Plus, обо­руд­ва­ни със спе­ци­а­лен чип. Ком­па­ни­я­та се е спо­ра­зу­мя­ла да пред­ла­га ус­лу­га­та с над 500 бан­ки и с три кар­то­ви пла­теж­ни сис­те­ми – Visa, MasterCard и American Express.

Брут­ни­ят вън­шен дълг на Бъл­га­рия в края на ав­густ 2014 г. въз­ли­за на 38.202 млрд. ев­ро (94.3% от БВП), ко­е­то е с 820 млн. ев­ро (2.2%) по­ве­че от пред­на­та го­ди­на, ко­га­то е бил 93.6% от БВП, по­каз­ват дан­ни­те на БНБ. Дъл­гос­роч­ни­те за­дъл­же­ния са 76.5% от брут­ния дълг и на­рас­т­ват с 8.2% го­диш­но. При крат­кос­роч­ни­те за­дъл­же­ния има го­ди­шен спад от 13.4 про­цен­та.

Най-го­ля­ма­та рус­ка бан­ка “Сбер­банк” по­да­де съ­де­бен в Съ­да на Ев­ро­пейс­кия съ­юз за вди­га­не на сан­к­ци­и­те, на­ло­же­ни от ЕС. В не­го се об­жал­ва ре­ше­ни­е­то на Съ­ве­та на ЕС за при­ла­га­не­то на бан­ко­ви ог­ра­ни­чи­тел­ни мер­ки спря­мо Ру­сия. През юли Брюк­сел и Ва­шин­г­тон се до­го­во­ри­ха да ог­ра­ни­чат дос­тъ­па на ре­ди­ца рус­ки бан­ки и ком­па­нии до ка­пи­та­ло­вия па­зар чрез на­ма­ля­ва­не на пре­дел­ния срок за за­е­ма­не­то на сред­с­т­ва до 30 дни.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст