ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Започнаха и петролните битки

Тръба

От ня­кол­ко сед­ми­ци све­тът сле­ди с тре­во­га сри­ва на це­ни­те на су­ро­вия пет­рол, ко­и­то през ми­на­ла­та сед­ми­ца про­пад­на­ха под пси­хо­ло­ги­чес­ка­та ба­ри­е­ра от 80 щ. до­ла­ра за ба­рел – рав­ни­ще, оп­ре­де­ля­но от мно­зин­с­т­во­то ана­ли­за­то­ри ка­то во­до­дел меж­ду пе­че­лив­шия и гу­бе­щия до­бив на чер­но зла­то. Три­ви­ал­но­то обяс­не­ние на случ­ва­що­то се е, че тър­се­не­то е по-нис­ко от пред­ла­га­не­то, за­що­то све­тов­ни­ят ико­но­ми­чес­ки рас­теж се за­ба­вя, а дър­жа­ви­те, ко­и­то пом­пат нефт, ра­бо­тят на мак­си­му­ма на ка­па­ци­те­ти­те си. Нап­ри­мер САЩ до­би­ват най-го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва су­ров пет­рол за пос­лед­ни­те поч­ти три де­се­ти­ле­тия, про­из­вод­с­т­во­то на Ру­сия доб­ли­жа­ва пос­т­съ­вет­с­кия ре­корд, а стра­ни­те член­ки на ОПЕК, по-спе­ци­ал­но Са­у­дит­с­ка Ара­бия, Оман и Ду­бай, раз­ши­ря­ват це­но­ви­те от­с­тъп­ки на го­ри­во­то за Азия, за да спе­че­лят по-го­ле­ми па­зар­ни дя­ло­ве там. Иран пък по­до­зи­ра, че те­зи дейс­т­вия са на­со­че­ни сре­щу не­го, за да не мо­же да пла­си­ра до­би­тия на по-ви­со­ки це­ни нефт. Спо­ред те­о­ри­я­та на све­тов­на­та кон­с­пи­ра­ция Ща­ти­те и Ка­на­да и в по-мал­ка сте­пен Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз се опит­ват чрез то­зи це­но­ви на­тиск да при­тис­нат Ру­сия в ъгъ­ла, след ка­то на­ло­же­ни­те сан­к­ции сре­щу Мос­к­ва за­ра­ди на­ме­са­та й в ук­ра­ин­с­ки­те въл­не­ния да­ват съм­ни­тел­ни ре­зул­та­ти.

Те­зи съ­би­тия тре­во­жат по-бед­ни­те ико­но­ми­ки от ОПЕК. Ан­го­ла, Ли­бия и Ве­не­цу­е­ла при­зо­ва­ха ор­га­ни­за­ци­я­та да взе­ме не­за­бав­ни мер­ки за ов­ла­дя­ва­не на це­но­вия срив. А пре­зи­ден­тът на ла­ти­но­а­ме­ри­кан­с­ки­те стра­ни член­ки в ОПЕК Ни­ко­лас Ма­ду­ро по­ис­ка в те­ле­ви­зи­он­но об­ръ­ще­ние на 17 ок­том­в­ри (ден след ка­то се­вер­но­а­ме­ри­кан­с­ки­ят сорт West Texas Intermediate пад­на до 79.78 щ. до­ла­ра за ба­рел) из­вън­ред­но съ­би­ра­не на бло­ка. Спо­ред Са­мир Ка­мал – пред­с­та­ви­тел на Ли­бия в ОПЕК, на све­тов­ни­те па­за­ри има свръх­п­ред­ла­га­не от око­ло 1 млн. ба­ре­ла на ден и е не­об­хо­ди­мо да се на­ма­ли ко­лек­тив­но­то про­из­вод­с­т­во с по­не 500 хил. ба­ре­ла.

Да­ли за­ра­ди на­диг­на­ли­те се въл­не­ния или по дру­га при­чи­на, плъз­на мъл­ва­та, че Са­у­дит­с­ка Ара­бия (най-го­ле­ми­ят про­из­во­ди­тел на чер­но зла­то в све­та) е ре­ду­ци­ра­ла неф­те­ни­те си дос­тав­ки за па­за­ра през сеп­тем­в­ри до 9.36 млн. ба­ре­ла на ден – с 328 хил. ба­ре­ла по-мал­ко, от­кол­ко­то през ав­густ. Спо­ред ня­кои из­точ­ни­ци оба­че в те­зи чис­ла не са вклю­че­ни ко­ли­чес­т­ва­та го­ри­во, на­со­че­ни към хра­ни­ли­ща­та, за­що­то сеп­тем­в­рийс­ко­то про­из­вод­с­т­во на крал­с­т­во­то е би­ло със 100 хил. ба­ре­ла на ден по-ви­со­ко, от­кол­ко­то през ав­густ. Ана­ли­за­то­ри на “БНП Па­ри­ба” по­бър­за­ха да обяс­нят ано­ма­ли­я­та с най-ви­со­ко­то за пос­лед­ни­те 12 го­ди­ни вът­реш­но тър­се­не в Са­у­дит­с­ка Ара­бия през ав­густ, ко­е­то Ри­яд тряб­ва­ло да за­до­во­ли. С дру­ги ду­ми, то­ва не е знак, че стра­на­та пред­п­ри­е­ма мер­ки за ов­ла­дя­ва­не на це­ни­те. Не­за­ви­си­мо от всич­ко но­ви­на­та раз­въл­ну­ва па­за­ри­те и ка­чи на 23 ок­том­в­ри в Лон­дон ко­ти­ров­ки­те на сорт “Брент” с дос­тав­ка през де­кем­в­ри с 1.94 щ. до­ла­ра – до 86.65 до­ла­ра за ба­рел, ко­и­то ден по-къс­но ле­ко омек­на­ха до 86 до­ла­ра. Аме­ри­кан­с­ки­ят West Texas Intermediate с дос­тав­ка през де­кем­в­ри пък до­ба­ви 1.38 щ. до­ла­ра към це­на­та си и на 23 ок­том­в­ри в Ню Йорк се ко­ти­ра­ше по 81.90 щ. до­ла­ра за ба­рел, а ден по-къс­но – за 81.30 щ. до­ла­ра.

Меж­дув­ре­мен­но се раз­б­ра, че Пе­кин си е на­ме­рил су­ров пет­рол на из­год­ни це­ни на 14 хил. ми­ли от гра­ни­ци­те си – от Ко­лум­бия. Ки­тай е ку­пил об­що 7.8 млн. то­на го­ри­во от на­ча­ло­то на яну­а­ри до края на сеп­тем­в­ри за сред­но 94.56 щ. до­ла­ра за ба­рел, до­ка­то дос­тав­ки­те от Са­у­дит­с­ка Ара­бия са би­ли по 102.30 щ. до­ла­ра.

По оцен­ка на Меж­ду­на­род­на­та енер­гий­на аген­ция през та­зи го­ди­на Азия ще има поч­ти 80% дял от ръс­та на све­тов­но­то тър­се­не на нефт, ка­то ед­на тре­та от не­го ще се пад­не на Ки­тай. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст