ВСС се похвали с много работа през последната седмица на ноември

ВСС

За една седмица, между 24.11.-28.11.2014г., Висшият съдебен съвет взе решение за повишаване в длъжност и за преместване на 57 от класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №42/31.10.2013 г. Поради попълване на местата ВСС прекрати гласуването за останалите кандидати в конкурса. Освен това ВСС прие и информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2014 г., и решение за публикуването й на Интернет страницата на ВСС. Приет е и обобщеният годишен доклад за дейността на ВСС и за дейността на Инспектората към ВСС за 2013 г., които ще бъдат внесени в Народното събрание.

ВСС изрази становище по съгласувателната процедура относно Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., което да бъде изпратено на министъра на финансите с копие до Министерски съвет, както  и становище във връзка с действия, грубо засягащи достойнството и авторитета на съдията от Софийски апелативен съд Стефан Гроздев след изявленията на Неджим Генджев по време на проведения на 19 ноември 2014 г. протест пред сградата на ВСС,

Висшият съдебен съвет изразява отрицателното си отношение към грубото засягане на професионалната чест и човешко достойнство на съдия Стефан Гроздев и призовава към зачитане на авторитета на българските съдии, защото това е условие за независимост на правосъдието. В случай, че има данни за нарушения, допуснати от магистрати, то фактите трябва да се проверяват задълбочено и с необходимата бързина, а резултатите да се огласяват публично и при спазване на изискванията на закона. Само така ще се гарантира опазване на достойнството на магистратите, а оттам и авторитета и доверието в правосъдието.

Приет е и докладът на Временната комисия за извършване на проверка на случайното разпределение на делата в Софийски градски съд – търговско отделение и конкретно начина на разпределение на производството за несъстоятелност на КТБ със направените препоръки:

1. Да се усъвършенства системния продукт Law Choice и да се ускори създаването на версия 5, която да отчита направените бележки по отношение на сигурността от външния експерт, и която да се въведе от 01.01.2015г.
2. Да се направи одит на новата версия на системния продукт Law Choice 5, за да се установи дали удовлетворява стандартите за сигурност и отговарят ли на направените препоръки по т.1.
 3. Да се подкрепи предложеното от Комисия ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” /КПКИТС/ извършване на професионален одит на системните администратори в съдебната система с помощта на специализирани в областта фирми.
4. Препоръчва на административните ръководители на Софийски градски съд да създаде необходимата организация по използването на софтуер за случайно разпределение и в Наказателното отделение.
5. Административния ръководител на СГС да създаде необходимата организация като разпределението на градски и търговски дела да се извършва по отделения от зам.-предеседателя на Гражданско отделение да разпределя делата за граждански и въззивни дела, а зам.-председателя на Търговско отделение да разпределя търговски дела в СГС.
6. Препоръчва на административния ръководител на СГС да преустанови установената практика при отвод по конкретно дело, на същото дело да дава нов входящ номер, в случаите на отвод да се използва специално наличните за това опции в системата.
7. Препоръчва на административния ръководител и на заместник административните ръководители на СГС-разпределящи делата по реда на чл.9 от ЗСВ при дела с обществена значимост да уведомяват за тяхното разпределение обществеността и медиите.

Над 120 участници се включиха в организираната от Висшия съдебен съвет дискусия по предложения от Министерство на правосъдието проект на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Професионалният форум бе открит от представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова. Сред поканените бяха заместник председателите на 43-то Народното събрание Росица Янакиева, Явор Нотев и Явор Хайтов, народни представители от всички парламентарни групи, заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева, министърът на правосъдието Христо Иванов и министрите на правосъдието в периода 2010 г. – 2014 г. Диана Ковачева, Драгомир Йорданов и Зинаида Златанова, и.ф.председател на Върховния касационен съд Таня Райковска, главният прокурор Сотир Цацаров, заместниците на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура Пенка Богданова и Мария Шишкова, директорът на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването Евгени Диков, заместник-председателят на Върховния административен съд Боян Магдалинчев, магистрати от петте апелативни района в страната, представители на Българска съдийска асоциация /БСА/, Съюза на съдиите в България /ССБ/, Съюза на юристите в България /СЮБ/, Камарата на следователите в България /КСБ/, Асоциацията на българските административни съдии /АБАС/, Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст