Гамакабел

Гамакабел АД-Смолян

4.11.2014 БФБ Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 17:15

На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, и в допълнение на уведомлението от 03.11.2014 г., уведомяваме, че от "Вендрелл" ЕООД е получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал.3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149, ал.1, във връзка с ал. 2, 6 и 7 и чл. 149а от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери в "Гамакабел" АД, регистрирано в КФН, което е получено от управителния орган на публичното дружество на 3.11.2014 г.

Съществените условия по търговото предложение са:

? Обект на търговото предложение са 119 852 броя акции с право на глас, представляващи 9.99 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на "Гамакабел" АД.

? Инвестиционен посредник, упълномощен от търговите предложители е "Първа финансова брокерска къща" ООД.

? Предлаганата цена на една акция е в размер на 0.701 лв. /нула цяло, седемстотин и една хилядни лв./

? Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на Търговото предложение в два централни ежедневника.

? Двата централни ежедневника, в които предложителят ще публикува търговото предложение и становището на СД на "Гамакабел" АД, относно придобиването и резултата от търговото предложение са в-к "Сега" и в-к "24 часа".

? В отправеното предложение, търговият предложител уведомява, че след изтичане на срока на търговото предложение и публикуване на резултатите от търга, ще поиска отписване на "Гамакабел" АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, дори и да не е изпълнено условието на чл. 119, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК, ако са налице хипотезите на чл. 119, ал. 1, т. 3 или 4 от ЗППЦК.

? Намерението на търговия предложител е дружеството да бъде стабилизирано в контекста на висок конкурентен натиск, като новият собственик има намерение да запази предмета на дейност и броя работни места в него.

Съгласно изискването на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, СД на "Гамакабел" АД е представил полученото търгово предложение на разположение на служителите на дружеството в административната сграда на "Г амакабел" АД в гр. Смолян, бул. "Хан Аспарух" №1.

Към момента, КФН не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

СД ще представи на Комисията за финансов надзор, търговите предложители и на служителите на "Гамакабел" АД или техните представители, становище съгласно разпоредбите на чл. 151, ал.5 от ЗППЦК относно търговото предложение по чл. 149, ал.1 във връзка с ал.2, 6 и 7 и чл. 149a от ЗППЦК, в законоустановения седемдневен срок от получаването му.

….

Гамакабел АД-Смолян представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014г.

……….

 

\\\ "Вентчър Екуити България" додаде повече от стотинка в търговото за "Агроенерджи Инвест" 04-11-2014 – Вътрешна информация

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)

С настоящото Съветът на директорите на Агроенерджи Инвест АДСИЦ уведомява, че на 03.11.2014 г. е получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано Предложение за изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК от Вентчър Екуити България ЕАД за закупуване акциите на останалите акционери на Агроенерджи Инвест АДСИЦ.

Съществени условия по Предложението за изкупуване са:

– Обект на Предложението за изкупуване са 328 224 акции с право на глас, представляващи 1,17% от капитала на Агроенерджи Инвест АДСИЦ;

– Предложената по предложението цена е в размер на 1,129 лева за една акция;

– Инвестиционен посредник, упълномощен от търговия предложител е ИП Фаворит АД;

– Двата централни ежедневника, в които предложителят Вентчър Екуити България ЕАД ще публикува Предложението за изкупуване са "Сега" и "Капитал Daily".

Моля да имате предвид, че Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.

Гергана Маркова – изп.директор

……………

КФН издаде временна забрана върху търговото за Агроенерджи инвест АДСИЦ

29.10.2014 Инвестор, (6A7 / ALOFMI) (6SN / SVNIK)

На заседанието си на 28 октомври Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуване на внесеното предложение от "Вентчър Екуити България" ЕАД за изкупуване на акции от останалите акционери на "Агроенерджи инвест" АДСИЦ.

В началото на септември КФН бе разрешила публикуване на коригирано търгово предложение от Вентчър Екуити България ЕАД. На 8 август Вентчър Екуити България ЕАД увеличи търговата цена за Агроенерджи инвест АДСИЦ от 1,01 лв. на 1,115 лв. за акция, или с 10,4%, след като Комисията за финансов надзор беше наложила временна забрана на вариантa с цена от 1,01 лв.

…………..

 

(((порочният кръг на задълженията

 

Специализирани логистични системи АД спира плащането по облигационна емисия

Публикуване: 04.11.2014, 10:02

Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) няма да извърши лихвено и главнично плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100004105 с дата 04.11.2014 год., информират оттам.

Главничното плащане трябваше да бъде в размер на 1 000 000 евро, заедно с девето лихвено плащане съгласно погасителния план в проспекта за допускане до търговия на емисията корпоративни облигации.

В 30-дневен гратисен период от падежа на плащането, представителят на облигационерите ще свика общо събрание на облигационерите, на което ще бъде предложено да се гласува решение за удължаване на срока и съответно разсрочване на облигационния заем.

..

04-11-2014 – Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на ОС Облигационерите на Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) както следва:

Стоянка Дончева Петкова, в качеството си на представител на облигационерите по емисия с ISIN код BG 2100004105, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLA), свиква ОС Облигационерите на 19.11.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43 при следния дневен ред:

– Приемане на решение за промяна на условията и параметрите по емисия облигации с ISIN код BG 2100004105 както следва;

1. Срокът на облигационния заем се удължава с 48 месеца, а именно: до 04.05.2019 год. (дата на окончателен падеж);

2. За новия срок на облигационния заем, респективно от 04.05.2015 до 04.05.2019 год., фиксираният лихвен купон се определя на 6 % на годишна база;

3. За погасяване на облигационния заем се приема нов погасителен план съгласно приложената таблица;

4. Емитентът определя нов коефициент Пасиви/Активи за новия срок на облигационния заем;

– В съответствие с решенията по предходните точки, да се възложи на представителя на облигационерите предприемането на действия за защита интересите на облигационерите;

– При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.12.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на участие в ОС Облигационерите имат лицата, притежаващи облигации от емисия ISIN BG2100004105 и вписани като такива в регистрите на Централен депозитар като облигационери 5 /пет/ дни преди датата на ОСО.

 

НЕ успя да плати редовната вноска

..

03-11-2014 – Вътрешна информация

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)

Във връзка с настъпване на лихвено и главнично плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100004105 с дата 04.11.2014 год., Дружеството информира за следното:

Емитентът няма да извърши главнично плащане в размер на 1 000 000 евро, заедно с девето лихвено плащане съгласно погасителния план в проспекта за допускане до търговия на емисията корпоративни облигации. В 30-дневен гратисен период от падежа на плащането, представителят на облигационерите ще свика общо събрание на облигационерите, на което ще бъде предложено да се гласува решение за удължаване на срока и съответно разсрочване на облигационния заем.

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR) свиква ОСА на 30.10.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 43 при следния дневен ред:

– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;

– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;

– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;

– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема предложението печалбата за 2013 година в размер на 192 863,51 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,27 лева, или общо 175 500 лева, а остатъкът в размер на 17 363,51 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;

– Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;

..

 

"Трансинвестмънт" АДСИЦ разпределя паричен дивидент за 2013 г.

30 Октомрви 2014

Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансинвестмънт" АДСИЦ за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. и изплащане на паричен дивидент (.pdf)

В изпълнение на задължението си по чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 30.10.2014 г. в гр.София редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, беше взето следното решение:

"Печалбата за 2013 година в размер на 192 863,51 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една

притежавана акция в размер на 0.27 лева, или общо 175 500 лева, а остатъкът в размер на 17 363,51 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 13 ноември 2014 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 03.12.2014 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална

инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство."

Юрий Станчев

……….

 

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г. на Дружеството; проект

за решение – ОСА приема предложението печалбата за 2013 година в размер на

192 863,51 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като

бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,27 лева, или

общо 175 500 лева, а остатъкът в размер на 17 363,51 лева бъде отнесен като

неразпределена печалба;

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че към датата на решението

на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 08.09.2014 г., капиталът на

дружеството е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с

номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и с право на един глас в Общото събрание.

Юрий Станчев

Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор

Трансинвестмънт АДСИЦ

…………

ЗА 2012

В изпълнение на задължението си по чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на

проведеното на 28.06.2013 г. в гр.София редовно годишно общо събрание на акционерите на

"Трансинвестмънт" АДСИЦ, беше взето следното решение:

"Печалбата за 2012 година в размер на 300 976,99 лева да бъде разпределена в

съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една

притежавана акция в размер на 0.42 лева, или общо 273 000 лева, а остатъкът в размер на 27

976,99 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата,

вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на Трансинвестмънт

АДСИЦ към дата 12 юли 2013 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 27.09.2013 година. Разходите по изплащането

на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар

АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална

инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003

година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД

(Приложение №27 – "Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии

и разпределение на дивиденти по емисии акции") и другите приложими разпоредби на

действащото българско законодателство."

Юрий Станчев

Изпълнителен директор

………..

((акционерите могат да са доволни от мениджмънта след като плащане в срок и по петия по ред облигационен заем, издаден от дружеството,

всички задължения по корпоративни облигации са погасени през март тази година. А освен това се акумулираха достатъчно средства за да се изплати и дивидент за 2013 г.

 

Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че на 10.03.2014 година, бяха изплатени в

срок главницата и лихвите по издадения от дружеството през 2011 година

облигационен заем с ISIN BG2100004113 с номинална стойност в размер на

2 500 000.00 Евро.

Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че след извършеното

плащане в срок и по петия по ред облигационен заем, издаден от дружеството,

всички задължения по корпоративни облигации са погасени. Дружеството ще

финансира дейността си в средносрочен план със собствени средства. Нови

проучвания за възможности за издаване на корпоративни облигации ще бъдат

извършвани само ако се прецени, че българския пазар на корпоративни облигации

е отново действащ и са налице доказателства за ефективното му функциониране.

 

 

Загубата на Трансинвестмънт АДСИЦ към септември 2014г. е в размер на 18 хил. лв.

Публикуване: 29.10.2014, 09:55

Дружеството Трансинвестмънт АДСИЦ е реализирало загуба към третото тримесечие на годината, в размер на 18 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 172 хил. лв., което е с 70.95 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 58.06 % спрямо предходния период до 190 хил.лв.

Собственият капитал на дружеството към третота тримесечие на 2014г. е 1080 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 11.26 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през трето тримесечие на 2014г.:

Общ брой изтъргувани акции: ( 20 бр. акции ) Общ брой сделки: ( 1 бр. ) Минимална цена: ( 2.000 лв. ) Максимална цена: ( 2.000 лв. )

…..

……………

КЗК погна една от най-големите компании в България

Публикуване: 29.10.2014, 14:35Автор: Money.bg

Комисията за защита на конкуренцията е започнала проверка срещу една от най-големите компании в България – производителя на медни концентрати Aurubis.

В съобщението си до медиите обаче от КЗК не дават повече информация поради факта, че проверката не е приключила.

Основната дейност на компанията е преработването на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам.

Aurubis има завод на 80 км от столицата София, в близост до гр. Пирдоп и гр. Златица, като дружеството е работодател на около 800 души. През 2013 г. производството й възлиза на 354 000 тона анодна мед, 230 000 тона катодна мед и 1 200 000 тона сярна киселина.

Компанията попадна в няколко икономически класации за ЦИЕ през тази година заради големината на бизнеса си. Според информация на международната консултантска компания Deloitte Аурубис България също попада сред топ 100 в тазгодишната класация (на 65-то място) с приходи в размер на 2,272 млрд. евро.

………….

Шефът на "Солвей Соди" грабна приза "Мениджър на годината 2014"

Публикуване: 29.10.2014, 17:23Автор: money.bg

Спирос Номикос, изпълнителен директор на "Солвей Соди" АД, е "Мениджър на годината 2014" . Престижният конкурс за висши управленски постижения в България е организиран от сп. "Мениджър"."Повече от всякога имаме нужда от успешни лидери и успешни компании, а това бляскаво състезание вече се е превърнало в мерило на високите стандарти в управлението", отбеляза държавният глава Росен Плевнелиев при връгването на отличието.

"Горд съм да работя за България! Приемам тази награда като голямо признание за 40-годишния юбилей на компанията, който честваме през тази година", бяха първите думи на новия Мениджър на годината, веднага след като вдигна кристалната статуетка. "Не е лесно да сравниш всеки от финалистите в конкурса, но всички ние споделяме сходни ценности, които са уважение към хората и морал. В България искрено се възхищавам на хора, които са създали бизнес, освен че са мениджъри. Наистина вярвам, че всички ние и още много други в страната заслужаваме тази награда", обърна се той към останалите финалисти в конкурса.

Двукратният финалист в конкурса – Ивайло Пенчев, изпълнителен директор на най-добрата в света компания за производство на катерачески стени Walltopia спечели наградата на зрителския вот за "Мениджър на годината" от онлайн гласуването, което традиционно се провежда на сайта на bTV.

С награда "Мисия в полза на обществото" бе отличен Евангелос Литрас, управител на Alpha Bank България.

………….

КЗК заподозря "Аурубис" в ценови злоупотреби и забранено споразумение с КЦМ

16:36 | 30.10.2014 | Медияпул

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подозира базираното в Пирдоп предприятие за преработка на медни концентрати и вторични продукти "Аурубис България", че е извършило злоупотреби с ценообразуването и че е в забранено споразумение с "Комбината за цветни метали" (КЦМ) в Пловдив. Това съобщиха от антимонополния орган в четвъртък, след като ден по-рано стана ясно, че са извършвали проверка в офисите на фирмата в Пирдоп.

Това било предприето като част от проучванията на КЗК по преписка, образувана след искане на "Агрополихим" Девня. Компанията твърди, че "Аурубис" и КЦМ-Пловдив нарушават Закона за защита на конкуренцията.

Смята се, че "Аурубис" е злоупотребявала при определянето на цените на сярната киселина, който е една от преработваните от нея суровини.

Целта на проверката на място беше да се потърсят преки и косвени доказателства за евентуално извършено нарушение. Служителите на КЗК са иззели документи на хартия и компютърни данни.

Събраната информация предстои да бъде анализирана включително и чрез специализирана форенсик лаборатория. В случай, че събраните доказателства потвърдят наличието на нарушение, КЗК ще предяви на ответните дружества твърдения за извършени нарушения.

…………

Проверяват "Аурубис" и КЦМ за картел

31.10.2014 Стандарт, Служители на Комисията за защита на конкуренцията са направили проверка на място в офисите на фирма "Аурубис България" в Пирдоп. Проверката е направена по преписка, образувана след искане на "Агрополихим" Девня, в което се твърди, че "Аурубис България" и КЦМ Пловдив нарушават Закона за защита на конкуренцията. Аурубис се проучва във връзка с евентуална злоупотреба при определяне на цените на сярна киселина, съобщиха от КЗК. Комисията проучва и възможността Аурубис и КЦМ да участват в забранено споразумение като си разпределят пазарите, на които продават сярна киселина. Целта на проверката на място бе да се потърсят доказателства за евентуално нарушение, посочват от КЗК. Служителите на комисията са иззели документи на хартия и компютърни данни. Ако събраните доказателства потвърдят наличието на нарушение, КЗК ще предяви на двете дружества твърдения за извършени нарушения.

Проверка в "Аурубис България" A A A

30.10.2014 г. 15:18:22 сайт КЗК

На 29.10.2014 г. служители на Комисията за защита на конкуренцията осъществиха проверка на място в офисите на фирма "Аурубис България" в град Пирдоп. Тези действия на комисията са резултат от проучванията по преписка, образувана след искане на "Агрополихим" Девня, в което се съдържат твърдения за нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на "Аурубис България" и КЦМ Пловдив.

Поведението на Аурубис се проучва във връзка с евентуално извършена злоупотреба при определяне на цените на сярна киселина. КЗК проучва също така възможността Аурубис и КЦМ да участват в забранено споразумение като си разпределят пазарите, на които продават сярна киселина.

Целта на проверката на място беше да се потърсят преки и косвени доказателства за евентуално извършено нарушение. Служителите на КЗК са иззели документи на хартия и компютърни данни.

Събраната информация предстои да бъде анализирана включително и чрез специализирана форенсик лаборатория. В случай, че събраните доказателства потвърдят наличието на нарушение, КЗК ще предяви на ответните дружества твърдения за извършени нарушения.

 

……….

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст