ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Фалити заплашват публични дружества със земи и чуждо участие заради безумен закон

БФБ

Новите разпоредби и глобите за неизпълнение в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) създават непреодолим проблем пред публичните дружества, регистрирани на Българската фондова борса (БФБ), което ще доведе до намаляване на техния брой и пазарната им капитализация, както и до ограничаване на възможностите на българския бизнес за свободно набиране на капитал през капиталовия пазар, стана  ясно днес.

Подобно действие ще подкопае доверието на инвеститорите към българските институции и ще доведе до трайното им оттегляне от страната. Опасни и с дългосрочен негативен ефект за инвестиционния климат в България, фиска и гражданите са загубите, които ще понесат пенсионно-осигурителните дружества, които традиционно инвестират част от средствата си в акции на компании на БФБ. В момент, в който България страда от намаляващи преки чуждестранни инвестиции и взима заеми, дългосрочният инвестиционен ресурс на българските пенсионните дружества ще бъде принудително насочен към чуждестранни ценни книжа?!

За това сигнализират в писмо до българските институции, Европейската комисия и представителите на чужди дипломатически мисии у нас, Българската стопанска камара, БФБ, АИКБ, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, КРИБ, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и др.

Проблемът произлиза от ограниченията, които се пораждат от новите разпоредби на закона и приетите в средата на февруари глоби за лицата, нарушили нормите. Приетите изменения в ЗСПЗЗ забраняват притежаването на земеделски земи от търговски дружества, чиито съдружници или акционери са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или са физически или юридически лица от страни извън ЕС. Глобите, които застрашават бизнеса, са в размер на 100 лв./декар от притежаваната земя, а при повторно нарушение санкцията е в троен размер.

Проблемът за публичните дружества произлиза от факта, че в текстовете на цитираните разпоредби не е отчетена една съществена особеност на този тип търговски дружества – техните акции са свободно прехвърляеми по силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Самото публично дружество (вкл. неговите управляващи или контролиращи лица) няма възможност да проверява и осъществява каквато и да е форма на контрол върху търговията с емитираните от него акции, а също така и върху лицата, придобиващи или прехвърлящи тези акции.

Тази особеност не е частна българска практика, а е международен стандарт, залегнал директно в законови и подзаконови регламенти във всички страни със съществуващи регулирани пазари на ценни книжа. Свободното прехвърляне на акциите на публичните дружества е залегнало и в европейското законодателство, като то е задължителна предпоставка за развитието на регулирани пазари на финансови инструменти (съвременните фондови борси и техните алтернативи). Следователно, не е възможно съществуването на съвременен регулиран пазар на финансови инструменти, ако съществуват ограничения, свързани с придобиването на право на собственост върху тези инструменти (в частност – акциите на публичните дружества).

Организациите, подписали писмото, настояват ограниченията в ЗСПЗЗ да не се прилагат за публични дружества, чиито акции се търгуват:

1. на регулиран пазар в държава-членка на ЕС или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

2. на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Ограниченията да не се прилагат и когато дружествата и техните акционери са разкрили изискуемата информация, в т.ч. за дялово участие по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото в Република България законодателство.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст