ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депозитите на домакинствата продължават да растат и през април

бнб

През април 2015 година банковата система запази високо ниво на ликвидност. В края на месеца ликвидните активи са 24.3 млрд. лв., а коефициентът на ликвидност е 32.93%, показват данните на БНБ.

Към 30 април печалбата на банковия сектор е 374 млн. лв., или с 68 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Натрупаната обезценка по кредитите и вземанията за първите четири месеца на годината е 244 млн. лв. (при 254 млн. лв. за съответния период на 2014-а).

Към март съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система се повиши до 22.3 на сто. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 19.92%, а на капитала от първи ред – 20.40%. При всички банки базовият собствен капитал от първи ред надвишава минималните капиталови изисквания (4.5%) и изискванията за допълнителни капиталови буфери за капиталовите буфери на банките (2.5% предпазен капиталов буфер и 3% капиталов буфер за системен риск за експозициите в страната).

Общата сума на активите към 30 април е 85.1 млрд. лева. Промените през месеца в общите активи на банковата система и на кредитните институции отразиха нормалната бизнес динамика. Спрямо март
паричните наличности и салдата в централни банки се увеличиха с 429 млн. лв. (3.6%) до 12.3 млрд. лв., а инвестициите в дългови ценни книжа намаляха с 468 млн. лв. (3.7%). В края на април балансовият собствен капитал се понижи с 265 млн. лв. (2.4%) до 10.9 млрд. лв. основно в резултат от изплащане на дивиденти.

Брутните кредити и аванси (без тези за кредитни институции) се свиват слабо със 148 млн. лв. (0.3%) до 54.3 млрд. лева. Преобладаващата част от тях са към резиденти (96.3%) и са в левове и в евро (97.6%). В кредитния портфейл намаляват кредитите към други финансови предприятия (257 млн. лв., 14.8%), към нефинансови предприятия (148 млн. лв., 0.4%) и жилищните ипотечни кредити (32 млн. лв., 0.4%). Брутният размер на потребителските кредити остава на ниво от 8.8 млрд. лева.

Общият размер на депозитите в края на април възлиза на 72.2 млрд. лв., от които 51.3% са в левове, 40.2% са деноминирани в евро и 8.5% са в други валути. Изменението на депозитната база се дължи главно на намаление в ресурса от нефинансови предприятия (399 млн. лв., 2.3%) в следствие на бизнес активността за периода. Депозитите от домакинства продължават да растат, като достигат до 42.3 млрд. лева.
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст