ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Търговците изчакват с надежди за по-добри цени

Емил Райков

Зърнопроизводителите са притеснени преди началото на жътвата тази година. Цените остават ниски, а и в складовете все още има непродадени запаси. Въпреки че повечето от посевите са в задоволително състояние, надеждите са да няма климатични аномалии и да се постигне среден добив, който да осигури достатъчно зърно поне за хляб.

Близо 2 млн. дка по-малко земеделска земя е засята с пшеница за стопанската 2014/2015 година. А и земедел­ците очак­ват по-малко количес­тво и качес­тво на реколтата, докато раз­ходите за обработка са с около една трета по-високи спрямо миналогодиш­ните.

Варненският "Агрия груп холдинг" АД няма да разпредели паричен дивидент между акционерите си от нетната си печалба за 2014 г., която е в размер на 9 883 656 лева. Това предлагат директорите на компанията в писмените материали за общото й събрание, насрочено за 16 юли.

Печалбата е максималната, получавана от "Агрия груп", и се дължи основно на приходите от дивиденти през четвъртото тримесечие на миналата година от дъщерните й дружества. Те са на обща стойност 10 млн. лева. Липсата на дивиденти се случва за поредна година и така е от периода 2008-2012-а. Тогава в плановете бе заложено генерираните доходи под формата на счетоводна и нетна печалба да се капитализират и да се влагат в инвестиционната програма на групата. Така трябваше да се създаде добър фундамент и той да повлияе върху цената на акциите при вторична търговия.

За коментар на финансовите резултати на компанията и за прогнозите за тази година редакцията на в. "БАНКЕРЪ" се обърна към Емил Райков – изпълнителен директор на "Агрия груп холдинг" АД.

 

Г-н Райков, на какво се дължи спадът на приходите на групата за първото тримесечие на 2015 година?

– Отклонение до 5% в посока на увеличение или намаление на основни финансови показатели на компании, развиващи дейност в областта на производството и търговия със зърнени култури, е в рамките на допустимото отклонение. В тази връзка не смятаме, че свиването на нетния размер на приходите от продажби на холдинга за първото тримесечие в сравнение със същия период на 2014 г. не трябва да бъде определено като съществено. Дори напротив – то е допустимо, като имаме предвид сезонния характер и спецификата на дейността в агросектора в  отделните тримесечия на съответната финансова година. Конюнктурата на пазара предполага да се реализират обявените от дружеството прогнози за тази година и корпоративното ръководство ще се придържа към тези предвиждания. Смятаме, че за 2015-а ще отчетем ръст на консолидирана база.

Ще купувате ли нови фирми през тази година? Остава ли Североизточна България основен регион, където съсредоточавате вашата дейност?

– Компанията е в процес на преговори с потенциални продавачи за придобиване на бизнес и активи на компания, развиваща дейност в областта на агробизнеса. Предвиждаме да ги завършим до края на финансовата година. "Агрия груп" запазва присъствието си в Североизточна България като основен регион на отрасловата специализация на холдинга. Предвид на обичайната търговска дейност на дружествата от групата ефектът от сделките за изкупуване на дялове от капитала на други агрокомпании покрива очакванията на мениджмънта за изпълнението на програмата на холдинга относно увеличаване на площите от обработваема земеделска земя.

Структурата и мащабът на инвестициите на "Агрия груп" в придобиване на бизнес и на активи от такива фирми са в синхрон с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в сферата на агробизнеса. Районите, в които се намират купуваните земеделски площи, съвпадат с тези, в които дружества от холдинга вече обработват такива масиви. Приключването на сделките ще доведе до окрупняването на общо стопанисваните от "Агрия груп" парцели и до формиране на логистични центрове в района на Североизточна България.

Ще растат ли цените на зърното? Или конюнктурата на пазара ще Ви накара да увеличавате складовите запаси?

– Предвид на големия обем на запасите от зърно от изминалата стопанска година се предполага, че по време на прибиране на новата реколта цените ще останат ниски, което ще е предпоставка за увеличаване на складовите наличности. По наша преценка към края на календарната година, когато ефектът от кампанийния натиск върху цените на зърното отшуми, цените следва да поемат в посока повишение.

Разговора води Евгений Натов

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст