ВКС отговори на 14 спорни въпроса за принудителното изпълнение

ВКС

На 14 спорни въпроса, свързани с принудителното изпълнение, дадоха отговор днес Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС). След година и половина обсъждане те излязоха с решение по съвместното си тълкувателно дело №2 от 2013 г. Върховните съдии обаче не са единодушни в отговорите на всичките 14-е въпроса, а по 6 от тях има особени мнения, пише "Правен свят".

Първата серия от въпроси, на които отговори ВКС са: "С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжника? Допустимо ли е налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ? Кое изпълнително действие нарушава несеквестируемостта и трябва ли то да е предприето, за да упражни длъжникът правото си на жалба? До кой момент длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на вещта, върху която е насочено изпълнението?".

В решението се посочва, че действието, с което се насочва принудително изпълнение върху отделен имуществен обект на длъжника, е налагането на запор или възбрана върху този обект. Според ВКС е допустимо до бъде наложен запор или възбрана върху несеквестируема непотребима вещ, както и да бъде направен опис на такава. Но не е допустимо да се запорират и възбраняват несеквестируеми потребими вещи.

В решението се казва: "Налагането на запор върху частично несеквестируемо вземане е допустимо изпълнително действие, тъй като той обхваща само секвестируемата част. Нарушава несеквестируемостта налагането на запор върху несеквестируема потребима вещ, както и върху изцяло несеквестируемо или друго вземане, върху което не се допуска принудително изпълнение".

Що се отнася до това кога длъжникът може да упражни право на жалба, ВКС заявява, че това може да стане след като запорът и възбраната върху несеквестируема вещ са наложени. Освен това жалбата трябва да бъде подадена "до изтичането на едноседмичния срок от връчването на съобщението за наложения запор върху изцяло несеквестируемо или друго вземане, върху което не се допуска принудително изпълнение, а когато запорът не е съобщен на длъжника или е наложен върху частично несеквестируемо вземане – от узнаването, че третото задължено лице е платило на съдебния изпълнител или отказва да плати на длъжника поради наложения запор". Все пак ВКС уточнява, че пропускането на срока осуетява само отмяната на наложения запор като изпълнително действие.

В решението се казва още, че "длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на вещ, върху която е насочено изпълнението до изтичането на едноседмичния срок от връчването на съобщението за насрочване на проданта". Като в този случай пропускането на срока осуетява само отмяната на запора или публичната продан като изпълнителни действия. В решението се казва, че длъжникът може да обжалва на основание несеквестируемостта и разпределението, като срокът е три дни от предявяването му.

Втората група въпроси, на които отговориха днес върховните съдии са:  "Допустимо ли е насрочването на публична продан на имущество на длъжника, когато при налагането на запора или възбраната има данни за други наложени запори или възбрани върху същото имущество? Кои са предпоставките районният съд да разреши извършването на продан за изпълнение на вземането на последващия взискател и кои са основанията за отказ?".

Отговорът на първия въпрос е, че при наличието на наложени запори върху движими вещи, необрани насаждения и плодове е допустимо насрочването на друга публична продан на същите, ако тези вещи не са изнесени за продан на борса или в магазин. Съответно, ако вече са изнесени за продан в борса или в магазин, нова продан е недопустима. Все пак според ВКС, ако такава продан бъде осъществена, тя ще породи вещнопрехвърлително действие, въпреки нарушението.

В отговор на втория въпрос върховните съдии посочват, че разпоредбата на чл. 473 ГПК не се прилага при насочване на изпълнение върху недвижими вещи и вземания на длъжника. В решението се казва: "Районният съд разрешава извършването на продан за изпълнение на вземането на последващ (конкуриращ) взискател, когато няма протичаща продан по вписан в регистъра протокол за поставяне на обявленията по чл. 477, ал. 3, изр. 2 ГПК от предходен взискател, както и когато протоколът от предходен взискател е вписан повече от един месец след извършването на описа или обявената продан е втора или последваща, а конкуриращият взискател е спазил месечния срок от извършването на описа за неговото вземане".

Трета точка в тълкувателното решение е въпросът "Обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата?". Отговорът в решението гласи: "Наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия не обхваща нито вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата, нито пропорционално определената несеквестируема част от това вземане". Т.е. какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници – минималната работна заплата.

Четвърта точка от решението е посветена на това кой – съдът или съдебният изпълнител, и при какви условия назначава особен представител на длъжника. "Районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника, ако при пристъпването към изпълнение той има регистриран постоянен и настоящ адрес, но не може да бъде намерен там, нито може да се намери лице, което е съгласно да получи съобщението и длъжникът не се е явил да го получи в указания двуседмичен срок", заявява ВКС.

Петият въпрос, който получава отговор в тълкувателното решение, е "Кои кредитори, в чиято полза е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана, се считат присъединени взискатели, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението?"

Според ВКС всички кредитори, в чиято полза е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана, се считат присъединени взискатели, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Като е без значение  дали запорът или възбраната са наложени в обезпечително, или в изпълнително производство. "Всички кредитори с наложени запори и възбрани върху вещ, като присъединени по право (не по тяхна молба), се уведомяват от съдебния изпълнител за насочването на изпълнението, за насрочването на описа и проданта, както и за разпределението; а всички кредитори с наложени запори върху парично вземане, като присъединени по право (не по тяхна молба), се уведомяват от съдебния изпълнител, ако той извършва разпределението на платената от третото задължено лице сума", пише в решението.

Шестата точка от решението е посветена на това кои разноски и на кои взискатели се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 от Закона за задълженията и договорите.

"Не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД. С такова право се ползват и в първия ред на специалните привилегии се включват разноските на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят. В този ред може да бъдат включени и разноските на първоначалния взискател за образуване на изпълнителното дело и за възнаграждение на един адвокат. Разноските на първоначалния взискател за обезпечението на иска срещу длъжника чрез налагане на запор или възбрана върху събраното вземане или осребрената вещ, постъпленията, от които се разпределят, се ползват с привилегия, но когато в разпределението участват присъединени кредитори със специална привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗД, разноските се включват след тях – в реда преди първата по ред обща привилегия; а когато в разпределението участват и кредитори с привилегия по чл. 16, ал. 3 ЗОЗ – преди техния ред", заявява ВКС.

В решението се посочва, че не се ползват с право на предпочтително удовлетворяване разноските за други, реализирани по искане на първоначалния взискател изпълнителни способи, нито разноските, направени от него за изпълнителни способи, които не са приложени. Както и тези за адвокатско възнаграждение в производството по издаване на изпълнителния лист.

"Не се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД никакви разноски на присъединени взискатели, освен тези по исковете по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД, когато са направени от тях. Тези разноски се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД и когато са направени от първоначалния взискател; но когато в разпределението участват заложни и ипотекарни кредитори, на които оспорените с иск сделки не са противопоставими поради поредността на учредяването на залога или ипотеката, както и други присъединени кредитори със специална привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЗД, те се включват след тях – в реда преди първата по ред обща привилегия; а когато в разпределението участват и кредитори с привилегия по чл. 16, ал. 3 ЗОЗ – преди техния ред", обясняват върховните съдии.

Седмият въпрос – "В какъв ред се удовлетворява вземането, обезпечено с ипотека, вписана след вписването на възбрана върху имота?", получава кратък отговор: "По реда на хирографарните кредитори".

Осмият пункт от решението е посветен на това кои действия на съдебния изпълнител и участниците в изпълнителното производство са част от наддаването и подлежат на проверка с жалба срещу постановлението за възлагане.

"Действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане", заявява ВКС.

Деветият въпрос, по който се произнасят върховните съдии, гласи: "Нова оценка или нова начална цена определя съдебният изпълнител по искане на взискател, след като и новата продан с начална цена 80 на сто от предходната е обявена за нестанала?". Отговорът е, че се определя нова начална цена по реда на чл. 468 ГПК.

"Откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК (чл. 330, ал.1, б."д" ГПК отм.)?", е десетото питане.

"Нова погасителна давност за вземането започва да тече от датата, на която е поискано или е предприето последното валидно изпълнително действие", заява ВКС и обявява за изгубило сила Постановление №3/1980г. на Пленума на Върховния съд.

Единадесетата група въпроси е свързана с последиците от невнасянето на авансово дължима такса от страна на взискателя. "Ако взискателят не е внесъл авансово дължима такса, частният съдебен изпълнител я събира от длъжника съгласно чл. 79, ал. 2 ГПК, когато длъжникът отговаря за тази такса. Когато длъжникът не отговаря за тази такса, частният съдебен изпълнител може да претендира плащането й от взискателя по реда на чл. 410, ал. 1 ГПК, независимо от размера на таксата", пише в решението. В него се уточнява, че изпълнителното действие не е опорочено поради невнасянето от взискателя на авансово дължимата такса за него. Но несъбирането от частния съдебен изпълнител на авансово дължимата такса от взискателя е дисциплинарно нарушение по чл. 67 ЗЧСИ.

Точка 12 в решението е за погасяването по давност на  дисциплинарната отговорност на частния съдебен изпълнител. Ето какво заявяват върховните съдии: "Дисциплинарната отговорност на частния съдебен изпълнител по чл. 69 ЗЧСИ се погасява по давност, когато председателят на дисциплинарната комисия не е сезиран в давностния срок от министъра на правосъдието или от Съвета на камарата на частните съдебни изпълнители. Председателят на дисциплинарната комисия не образува дисциплинарно производство, а образуваното се прекратява от дисциплинарния състав, когато председателят на дисциплинарната комисия не е сезиран преди изтичането на давностния срок".

С 13-тия си пункт тълкувателното решение се връща на въпросите за несеквестируемостта. "Несеквестируеми са вземанията на длъжника по сметка в банка, когато по сметката постъпват само плащания по пълно несеквестируеми вземания и/или вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение. Наложеният запор върху сметка на длъжника в банка не обхваща несеквестируемата част от трудовото възнаграждение за съответния месец или другото възнаграждение за труд за съответния период, както и върху пенсията за съответния месец", заявява ВКС. И посочва, че когато по сметка на длъжника, наред с постъпленията от вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение, постъпват и други плащания, изпълнението върху наличността по такава сметка е недопустимо само над общия размер на секвестируемите постъпления.

Като последна точка в тълкувателното дело е присъединено питането на омбудсмана дали подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 ГПК (отм.) представлява предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. "в" ЗЗД. Отговорът на ВКС е "не".

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст