“Енергоремонт” изкупува дялове в Бобов дол

акции

"Енергоремонт – холдинг" АД, който контролира пряко 94.59% от гласовете в общото събрание на "Енергоремонт – Бобов дол" АД, изкупува книжата на останалите акционери в дъщерното дружество. Търговото предложение е за придобиване на 5352 обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 24 лв. всяка. Мажоритарният собственик, който е специализиран в рехабилитация, реконструкция, модернизация и изграждане на енергийни мощности, предлага по 24.94 лв. за една акция.

В последните четиридесет години "Енергоремонт – Бобов дол" извършва основни и аварийни ремонти на енергопроизводствените предприятия в региона на Дупница – ТЕЦ "Бобов дол" и Мини "Бобов дол". В плановете на мениджмънта при сегашната операция не се предвижда промяна в предмета на дейността, както и преобразуване или прекратяване на компанията майка, на дъщерното дружество или и на двете. Анализите показват, че "Енергоремонт – Бобов дол" разполага с достатъчно финансови средства, за да изпълни програмата си за разширяване на производството и на предлаганите услуги и за увеличаване на обема на продажбите.

Според прогнозите на мениджърския екип през 2015 и 2016 г. приходите на дружеството ще продължат да се формират предимно от изпълнение на договори с AЕЦ "Козлодуй" и "Топлофикация София". Стремежът е да се повиши делът на приходите от други клиенти и от увеличение на дела на производството на нестандартно оборудване и на резервни части. Големият брой инсталирани топлоелектрически мощности в страната, както и сравнително остарялата материална база на доста от този тип предприятия съдържат потенциални възможности за привличане на още клиенти.

Пазарът, в който работят двете дружества, не е особено многолюден – той се състои от постоянен и сравнително ограничен кръг от клиенти и от неголям брой производители и доставчици на стоки и услуги. Последните години се характеризират с това, че делът на ремонтната дейност се изравнява с дела на изработката на резервни части. Почти всички дейности в този период са осигурени чрез участие директно на "Енергоремонт – Бобов дол" в открити процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки  или чрез "Енергоремонт – холдинг".

Стратегическите планове на "Енергоремонт – холдинг" и на дъщерните му дружества са насочени към реализирането на т.нар. проекти под ключ. Това включва пълно обслужване – от консултация и проектиране през изпълнение до пускането им в действие. Този подход осигурява по-висока добавена стойност.

Освен традиционните пазари в България постепенно ще се търсят и начини за експанзия в съседни държави, в частност в Гърция, Македония и Сърбия.

За финансиране на основната си дейност двете компании разчитат предимно на собствени средства и на използване на акумулираните печалби. Дългов капитал предвиждат да използват само в случай на необходимост от краткосрочно финансиране при недостатъчна ликвидност.

"Енергоремонт – холдинг" ще се придържа към политиката си от последните години за редовно разпределяне на част от печалбата като дивиденти. По отношение на "Енергоремонт – Бобов дол" търговият предложител смята да продължи да реинвестира положителния финансов резултат на дъщерната фирма, когато се получи такъв. Въпреки това изплащане на дивиденти при определени обстоятелства не е изключено, уточнява ръководството на кампанията майка.

Акционерите имат 28 дни да обмислят и да приемат търговото предложение на "Енергоремонт – холдинг". Мажоритарният собственик може да удължи това време до максимално допустимия от закона срок от 70 дни. Изкупуването на тези книжа ще се финансира със собствени средства – холдингът вече е подготвил 133 479 лв. за осъществяване на процедурата.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст