Недостатъчен контрол в Агенция „Борба с градушките” установи Сметната палата

сметна палата

Агенцията „Борба с градушките" работи без да са актуализирани вътрешните правила за обществени поръчки и без да са въведени контролни механизми, които да гарантират своевременното им планиране, организиране и провеждане на процедури по ЗОП, както и законосъобразния избор на ред за възлагане на същите обществени поръчки, сочи Сметната палата. Извършвани са били разходи за доставка на гориво за автомобилите и за компютърна техника без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на основания за това.

В преобладаваща част от договорите не са определени лица, които да контролират изпълнението им, с което са нарушени вътрешните правила за обществените поръчки.  В част от договорите не са включени клаузи за отговорност при забава или неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителите, с което не са защитени финансовите интереси на възложителя.

Сключвани са договори и са извършвани плащания по тях без предварителен контрол за законосъобразност. При поемане на задълженията не във всички случаи е прилагана системата за двоен подпис.

Това са част от изводите в доклада на Сметната плата след направен одит на Агенцията „Борба с градушките". В него се констатира, че макар и разходите за заплати и възнаграждения по трудови и служебни правоотношения в агенцията са в рамките на утвърдените бюджетни средства, има установени са несъответствия с изискванията на правната рамка в съществени аспекти от дейността.

Въпреки че за всички 256 имота, предоставени за управление на агенцията, са издадени актове за държавна собственост, те не са застраховани, което е изискване на Закона за държавната собственост.

Сметната палата констатира също така, че не са предприети действия и мерки за: подновяване на договор и решение с изтекъл срок за два имота; получаване на документ, с който да се определят границите на два от предоставените имота; изясняване статута на един поземлен имот; установяване на стойността на един поземлен имот и вписването му в баланса на агенцията, както и за вписване на 27 акта в Агенцията по вписванията.

Няма вътрешни правила, с които да се регламентират редът, организацията и контролът за управлението на имотите, отговорностите на длъжностните лица, взаимодействието между структурните звена.

В резултат на извършения одит са отправени препоръки до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките" и до министъра на земеделието и храните за подобряване на управлението на бюджетните средства и имуществото на агенцията.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст