За да не стане земята ви „бяло петно“ – декларирайте я скоро

Едрото земеделие помогна на големите агрохолдинги да увеличат консолидираните продажби.

И друг път е ставало дума за т.нар. „бели петна“ – за да не пустеят земеделските земи, чиито собственици не ги обработват, те се разпределят служебно за ползване между арендатори, година за година. Как земята ни да не бъде разпределена като бяло петно?

За тази цел е необходимо да се спази срокът, в който всеки собственик или ползвател на земеделска земя трябва да подаде декларация и/или заявление в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. В срок до 31 юли собствениците на земеделска земя трябва да подадат декларация по чл.69 (по образец) от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В нея се декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите.

В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Следва да се има предвид, че тази декларация се отнася за следващата стопанска година (в случая 2015-2016 г.). Подава се лично, чрез пълномощник или по пощата. Ако имотът е в съсобственост, декларацията може да се подаде само от един съсобственик.

Наематели, арендатори или ползватели под друга форма на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за участие в споразумение за ползване по чл.37В ЗСПЗЗ.

В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Това заявление също се подава в срок до края на юли – лично или чрез пълномощник. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.

Съгласно чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите на земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”.

Ако пропуснете срока за подаване на декларацията и/или заявлението, то тогава е твърде вероятно имотът ви да бъде разпределен като бяло петно. До какви евентуални проблеми може да доведе това и как да се справите с тях – специалистите отговарят.

Първото усложнение е, че когато се подава заявление за рента за наследствени земеделски земи, които се обработват като „бели петна“, общинската служба може да откаже да изплати частта само на един от наследниците без присъствието на останалите или пълномощно от тях. Вероятна причина за отказ може да бъде, че служителите имат притеснения точно какъв е делът на всеки, разкрива адвокат Милена Миткова.

Ако сте в подобна ситуация, подайте заявление за изплащане, удостоверение за наследници и нотариално заверена декларация, с която деклариратекакъв е наследственият дял на всеки наследник. Приложете и банкова сметка за плащане. Ако в седемдневен срок нямате отговор или имате писмен отказ, можете да обжалвате пред съответния административен съд.

Могат ли да ви откажат рентно плащане поради изтекла давност? Ако имате отказа в писмен вид, спокойно можете да ги осъдите, твърди юристът. Трябва да проверите дали през въпросните изминали стопански години имотът ви е бил разпределен като бяло петно или не, допълва Китик.

Ако не е бил разпределен като такова, общината не ви дължи плащане. Но в случай че попада в масивите за разпределение, при всички положения са длъжни да ви платят. Поискайте копие от заповедта на директора на областна дирекция Земеделие за миналите стопански години и се уверете дали земята е в приложения към заповедта списък.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст