снимка

Министерски съвет Ваньо Танов - директор на Агенция Митници

Министерският съвет прие промени в нормативни актове, произтичащи от последните промени в Закона за митниците.

С измененията в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, които не са предоставени на ведомства за изпълнението на функции, свързани с извършването на граничен контрол, се предоставят за управление на Агенция „Митници“ (АМ). Новата уредба цели да се създадат условия за оптимизация и подобряване на управлението, преустройството и поддържането на тези имоти, като в АМ ще функционира звено за координация и осъществяване на тази дейност.

В Националната агенция за приходите и АМ се създават инспекторати на пряко подчинение на техните ръководители. Регламентира се обезпечаването с персонал на дейностите, които преминават от административните звена на инспектората на Министерството на финансите към инспекторатите на двете приходни агенции, за да се осигури оптимална ефективност на административния контрол, осъществяван върху приходните администрации. Проверяващите органи на инспектората в структурите на самите агенции ще бъдат с развит административен капацитет, за да извършват всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно проверките на база специфични познания за функционирането на двете приходни администрации. Въвежда се изискването при назначаване и повишаване в длъжност на служители в АМ задължително да се изследва тяхната професионална и психологическа пригодност.

С приетите структурни промени в постановлението се цели постигане на по-ефективна координация между звената в АМ, подобряване на работните процеси и утвърждаване на оперативни процедури, свързани с документооборота и организацията на работа. Осигурява се подобряване на функционалността на митническата администрация чрез повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст