ВСС избра шефове на Районен съд-Гълъбово и Административен съд-Смолян

ВСС

Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с 21 гласа „за”, нула гласа „против” и 1 глас „въздържал се” Христо Алексеев Ангелов за председател на Районен съд – Гълъбово. Той има над 13 години общ юридически стаж. От 2007 г. работи като съдия в Районен съд – Гълъбово, от 2010 г. е негов административен ръководител, а в момента е временно изпълняващ длъжността.

В Концепцията си за Стратегическо управление на Районен съд – Гълъбово Христо Ангелов формулира като свои основни цели устойчивото развитие на институцията и надграждане на постигнатото, гарантиране върховенството на Закона, независимост, ефективност, качество и бързина на правораздаването, прозрачност и отчетност.

Съдия Ангелов заяви пред Висшия съдебен съвет, че Районен съд – Гълъбово работи качествено и в срок и неговото намерение е да продължи тази тенденция.

Кандидатурата на съдия Ангелов за председател на Районен съд – Гълъбово получи подкрепа от члена на ВСС Димитър Узунов, който призова да му се даде възможност да доразвие идеите си за управление на съда. Той обърна внимание, че събраните за кандидата данни говорят за успешен първи мандат и се подкрепят от направените от Окръжен съд Стара Загора и Инспектората на ВСС проверки.

Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се” Игнат Цветков Колчев за председател на Административен съд – Смолян след балотаж с Добринка Иванова Грибачева – Узунова, и.ф. председател на Административен съд – гр. Смолян, която получи 6 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се”. Третият кандидат Красимира Вергилова Селенова, съдия в Административен съд – Смолян, получи 3 гласа „за”, 10 „против” и 9 „въздържали се”.

Съдия Колчев има над 30 години общ трудов стаж, от които над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 1998г. до 2013г. е бил съдия в Районен съд – Смолян, като е заемал последователно административните длъжности заместник-председател и председател на Районния съд.

От 04.03.2003г. е съдия в Окръжен съд – Смолян, а от 30.11.2009г. и понастоящем е заместник на административния ръководител на Окръжен съд Смолян и Председател на гражданското отделение. От  2000г. Игнат Колчев е участвал в работни групи и постоянни комисии към ВСС, както и в реализацията на международни проекти в областта на информационните технологии, бил е член на Експертния съвет по информационни технологии на ВСС в два последователни състава, лектор по съдебна администрация към Националния институт на правосъдието в периода 2000-2003г.

В изслушването си пред членовете на ВСС съдия Колчев представи пътна карта за изпълнение на Концепцията си за стратегическо управление на Административен съд – Смолян, която предвижда реализация на четири програми съдържащи краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Сред предложените цели са създаване на стратегически план за работата на съда през следващия петгодишен период; подобряване качеството на правораздаването, запазване и завишаване на показателите за срочност при разглеждане на делата; оценка и анализ на вътрешната организация на работата и набелязване на мерки за нейната оптимизация; прилагане на политики за използването и разширяването на приложното поле на информационните технологии в правораздавателната и административна дейност; прозрачно и ефективно управление на материалните ресурси; внедряване и използване на система за управление и контрол на движението на делата; подобряване административното обслужване на гражданите и достъп до съдебна информация; повишаване доверието в институцията чрез прилагане на мерки за противодействие на корупция и прозрачност в дейността на съда.

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова попита кандидата за  мотивите му да участва в конкурсната процедура, какви конкретни грешки вижда в управлението на Административен съд – Смолян и какви мерки ще предприеме за отстраняването им.

Игнат Колчев бе подкрепен от члена на ВСС Галина Карагьозова, която се позова на личните си впечатления от работата на кандидата, креативната му концепция, иновативния подход и визия за управление на  съда. Тя посочи, че съдия Колчев е професионалист, който притежава всички изискуеми от закона качества, проявява изключителна отговорност, има поглед върху дейността на съдебната система и е участвал в различни работни групи, въз основа на чиято дейност са въведени иновации на национално ниво.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст