Балчишкият съд ще продължи да настоява да има собствена сграда

Всякакъв съд

Балчишкият районен съд ще продължи да настоява пред министъра на правосъдието да бъде решен проблемът с липсата на собствена сграда. За институцията е от решаващо значение да бъде собственик, за да може да отговори на потребностите на гражданите при предоставяне на съдебни услуги и на техническите изисквания, това коментира административният ръководител на първоинстанционната магистратура Ивелина Велчева по повод днешния Ден на отворени врати, свързан със 135-ата годишнина на съда. Причините да няма такава сграда е липсата на свободна материална база – общинска или държавна в града, както и недостатъчните средства.

Съдебната палата се намира в покрайнините на Балчик, в имот частна собственост. Въпреки отстъпеното от Община Балчик безвъзмездно право на строеж върху парцел в центъра на града, такъв не бе реализиран. Не е извършен ремонт и на предадените на Министерството на правосъдието сгради за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура в бившата автошкола.

Отчетите показват, че ми­на­ла­та го­ди­на са при­к­лю­че­ни най-мно­го де­ла за пре­с­тъ­п­ле­ния про­тив со­б­с­т­ве­но­ст­та, като с най-го­лям дял са кра­ж­бите на иму­ще­с­т­во. От пре­да­де­ни­те на съд ня­ма оп­ра­в­да­ни ли­ца. Най-го­лям брой са по­лу­чи­ли на­ка­за­ние „ли­ша­ва­не от сво­бо­да“ и пробация. Съ­дът от­чи­та тен­ден­ци­я­ за на­ма­ле­ние на висящите дела в края на годината. За миналата са проведени над 3000 съ­де­б­ни за­се­да­ния. Но­во­о­б­ра­зу­ва­ните на­ка­за­тел­ни де­ла са 377, като зна­чи­те­лен е де­лът на те­зи по За­ко­на за дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та. Об­ра­зу­ва­ните гра­ж­дан­с­ки де­ла са 711, с преобладаващи за­по­ве­д­ни про­из­во­д­с­т­ва, об­ли­га­ци­он­ни и вещни ис­ко­ве. Отчита се ниска детската престъпност на фона на националната статистика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст