ВСС наказа трима магистрати и отмени едно наказание

Висш съдебен съвет ВСС

Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по дисциплинарните производства, отмени на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със заповед на Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. София, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт – „порицание”, на Деян Славов Динев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

С решението на Съвета преписката се връща на административния ръководител на Районна прокуратура – гр. София, за преценка дали да упражни правомощията си по чл. 327 от Закона за съдебната власт.

Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по дисциплинарните производства, прие за сведение заповед на Аксиния Атанасова – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Кюстендил , с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Мариана Димчева Станкева – съдия в Районен съд – гр. Костинброд.

Наказанието й е наложено за констатирани при проверка на Инспектората към ВСС нарушения по образуването и приключването на разглеждани от нея граждански  дела.

Висшият съдебен съвет наложи на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт – „порицание”, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2 и т. 5 от Закона за съдебната власт.
Дисциплинарно дело №39 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Христо Динев – административен ръководител – градски прокурор на гр. София, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт.

Висшият съдебен съвет наложи на Кирил Димитров Димитров, прокурор в Софийска градска прокуратура, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца”, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2, предложение 2 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело №9 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Христо Динев – административен ръководител – градски прокурор на гр. София, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст