КЗК отмени класирането в обществена поръчка на МОСВ

кзк

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващи функционалности, разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване”.

Производството установи, че техническото предложение на избрания кандидат за изпълнител на обществената поръчка не съответства на заданието на възложителя, поради което същият е следвало да бъде отстранен от процедурата.

На първо място, обединение „ИСУВ“ не е изпълнило изискуемите от възложителя три услуги с еднакъв или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Също така, предложеният от дружеството ключов експерт 3 „ГИС и Пространствени бази данни“ не отговаря на утвърдените от възложителя изисквания за специфичен опит в областта на проектирането и изграждането на ГИС и докладване на данни, свързани с компоненти на околната среда на европейско ниво.

На следващо място техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, тъй като описаните в техническата спецификация изисквания на модула за импорт, експорт и миграция на данни не са изпълнени.

Във връзка с гореизложеното КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на документацията за участие и мотивите в решението.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст