ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Открито писмо на ССБ до ВСС взриви общественото пространство

Шеф на ССБ

Съюзът на съдиите се обърна с четири искания към шестимата членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), избрани от съдийската квота – Галя Георгиева, Юлия Ковачева, Милка Итова, Даниела Костова, Камен Иванов и Калин Калпакчиев. 

Параграф 22 публикува едно към едно цялото писмо на ССБ поради изключителната му обществена значимост в настоящия момент:

"Уважаеми членове на ВСС, избрани от квотата на съда,

Обръщаме се към Вас, доколкото Вие сте членове на ВСС, избрани да представляват българските съдии и да защитавате тяхната независимост и авторитет. Решихме да адресираме това писмо до Вас и защото поредица наши обръщения към целия състав на ВСС бяха оставени без обсъждане и отговор.

Обръщаме се към Вас от името на най-старата и най-голяма съсловна съдийска организация. Като се изключи Асоциацията на българските административни съдии, в която правото си на сдружаване упражняват съдии от административните съдилища и от Върховния административен съд, ССБ в момента е единствената организация на съдии от всички нива и видове съдилища с легитимни органи на управление.

Отправяме това обръщение, тъй като сме загрижени от липсата на действия от страна на ВСС, с които той да изпълни възложените му законови задължения да отстоява независимостта на съдебната власт, да укрепва авторитета й и да защитава от нелегитимни вмешатества съдиите при изпълнение на работата им.

В последните два месеца в някои медии се води ескалираща кампания, насочена срещу председателя на ВКС, срещу сегашното ръководство на СГС и срещу временно изпълнявалия длъжността председател на СГС – съдия Владимир Йорданов, като в рамките на същата кампания се отправят нападки и срещу отделни съдии, и срещу ССБ. Не е необходимо да посочваме конкретните медии и публикации, доколкото сме убедени, че същите не са останали извън Вашето внимание, а ако това е станало, лесно е със съвременните технически средства да се запознаете със съответните текстове. Тази кампания се води при застъпване на някои от тезите й с медийните изяви на господин Яне Янев, легитимиращ се като лидер на политическа партия и съветник на министър – председателя. Въпреки продължителността на така водената кампания, въпреки характера на отправяните нападки, в това число и обидни квалификации към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, ВСС не счете за необходимо да реагира по никакъв начин. Необяснима е липсата на реакция от страна на ВСС, както с оглед на неговите задължения, така и поради обстоятелствата, че именно този състав на съвета определи като временно изпълняващ длъжността председател на СГС съдия Йорданов, същият състав със значително мнозинство назначи и настоящия председател на съда и неговите заместници.

Считаме, че посочената кампания стана възможна и поради липсата на адекватен отговор от страна на ВСС на всички констатирани нередности при предходното управление на СГС. Както посочиха в свое писмо до ВСС от 24-ти април, 2015 г. 27 съдии от СГС, въпреки извършената проверка от страна на съвета на управлението на съда от Владимира Янева и нейните заместници, в доклада от проверката не бяха формирани категорични и ясни изводи за отговорността на това ръководство. Със същото писмо ВСС беше призован да предприеме активни действия за конкретизиране на нарушенията в управлението на съда и за търсене на отговорност за лицата, които са ги допуснали. ВСС не намери за необходимо да отговори на това писмо, а към настоящия момент – близо десет месеца по-късно все още не е реализирана дисциплинарна отговорност на никой от предходното ръководство на СГС.

Междувременно три лица, визирани конкретно в доклада от проверката на предходното ръководство на СГС, се оказаха участници в разговори, записи от които бяха публикувани в медиите и в които се изнасят данни за политическа намеса в работата на съдебната власт; за извършени от членове на ВСС действия в разрез със задълженията им за безпристрастност, независимост и конфиденциалност; за наличие на отношения на нелегитимни зависимости във ВСС и в управлението на важни органи на съдебната власт. Проведената проверка по случая от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ на ВСС приключи със заключение, че няма допуснати нарушения от страна на магистрати, като нито бяха обявени мотивите за това решение, нито материалите, на които то се основава.

Считаме, че с бездействието да установи конкретната отговорност на предходното ръководство на СГС, както и да проведе прозрачно изследване на обстоятелствата, твърдяни в разговорите, записите от които бяха публикувани в медиите, ВСС за пореден път остави неразсеяни съмнения за наличие на порочни явления в управлението на съдебната власт, несъвместими с принципите на независимост и върховенство на закона.

Както беше отбелязано в последния доклад на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, решението на ВСС от 14.01.2016 г. да приключи проверката по записите на разговорите между Янева и Ченалова беше взето „при будещи недоумение обстоятелства“. В същия доклад е дадена и ясна препоръка към България „да осигури условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи в управлението на Софийски градски съд, по-специално по отношение на възможни проблеми от системен характер, в това число евентуални сходни практики в други съдилища.“ В обявените от страна на ВСС предложения за мерки по изпълнение на препоръките от доклада е предвидено само извеждането на проблемите от възможен системен характер на базата на доклада от проверката на СГС, като не са предвидени мерки за разследване на твърденията за корупционни практики в този съд.

Уважаеми членове на ВСС от съдебната квота, с оглед на изложеното считаме, че Вие следва да инициирате извършването на необходимите действия от страна на съвета за отстояване на независимостта на съда и за даване на отговор на съмненията за наличие на нелегитимни зависимости в управлението на съдебната власт. Ето защо настояваме:

–    Да предложите предприемането на конкретни действия от страна на ВСС за защита на авторитета на съдебната власт срещу водената кампания от представители на политически сили и средства за масова информация;
–    Да инициирате извършването на анализ на данните, събрани в хода на проверката на предходното ръководство на СГС, за да бъде даден ясен и категоричен отговор имало ли е корупционни практики и кои са отговорните за това лица, както и да бъде оповестено от страна на ВСС какво е развитието към настоящия момент на образуваните дисциплинарни производства по предложенията на председателя на ВКС и на предишния министър на правосъдието;
–    Да предложите на ВСС да бъдат публикувани всички материали по извършената проверка по оповестените записи на разговори с участието на Владимира Янева и Румяна Ченалова;
–    Да предложите конкретни мерки в изпълнението на препоръката в доклада на ЕК от 27.01.2016 г. за осигуряване на условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи в управлението на СГС.

Управителен съвет на Съюза на съдиите в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст