Прекрояват Закона за кадастъра и имотния регистър

кадастрални карти

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които да се ускори създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри. Измененията вече са одобрени на заседание на кабинета.

Предвижда се преобразуването на картата на върната земя в кадастрална карта да извърши Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Със създаването на кадастрална карта за повече от 90% от територията на страната обслужването на гражданите с кадастрална информация ще се съсредоточи в един административен орган, предвиждат още поправките. С тях се дават правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване.

Така според вносителите ще се осигури предпоставка да се създаде единен поземлен регистър, който е основа на имотния регистър. С предлаганите законодателни промени се улеснява процесът на създаване на предварителни имотни партиди. Това е условие в бъдещ момент да се премине от поименна система към система на имотни вписвания.

Както в. „БАНКЕРЪ“ неведнъж е писал, за повече от десет години едва една пета от територията на страната е включена в  кадастрална карта. Вече има карта на възстановената собственост, направена от Министерството на земеделието, която е съвкупност от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Досега земеделското министерство категорично отказваше земеделските земи да бъдат под контрола на Агенцията по кадастъра. В този случай обаче става ясно, че най-сетне някой е проумял, че начинът да се покрие  територията на страната с кадастрална карта е именно чрез преобразуването на картата на възстановената собственост. Още повече че тя веднъж е била подложена на съдебен контрол за законосъобразност и по тази причина след преобразуването й тя не може да се обжалва.

Тук обаче изниква въпросът как ще се процедира, ако се допуснат фактически грешки, каквито случаи най-вероятно ще има. Трябва да припомним, че  при изготвянето на кадастралните карти от оторизираните за това фирми, които обикаляха страната, а собствениците предоставяха нотариалните си актове,  бяха допуснати безброй грешки.

С предлаганите законодателни промени се въвеждат нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни – кадастър и имотен регистър. Улеснява се процесът по създаване на предварителни имотни партиди и на имотни партиди, което е предпоставка за плавния преход от поименна система към система на имотни вписвания.

Измененията и допълненията в Закона за кадастъра и на имотния регистър в частта „Кадастър” налагат мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането им.

Необходими са средства за обезпечаване на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта – офис оборудване, компютри и обучение, надграждане на информационните системи, осигуряване на лицензи и сървъри, възнаграждения и осигуровки за персонал. Законопроектът не налага мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането му в частта „Имотен регистър”.

Увеличението на разходите ще бъде компенсирано изцяло от увеличението на приходите, тъй като в резултат на извършваните промени се предвижда постепенно пропорционално нарастване на приходите на Агенцията по геодезия. Очаква се по-нататъшно развитие на системата от услуги, предлагани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Плюсът от бързото изготвяне на кадастрална карта е създаването на единен поземлен регистър – битка, която се води от 20 години. Единният поземлен регистър пък е основата на имотния регистър.

По отношение на имотния регистър ще продължат да съжителстват две паралелни системи за "неопределено време". Едната е персонална партида по името на собственика на имота. По-голямата част от имотите са вписани именно по този начин.

Другата система е поимотна структура, която представлява историята на целия имот от първия му собственик до последния. Това беше и същността на реформата – преминаване към досие на имота с цел ограничаване на възможностите за измами.

"Законопроектът се основава на отказ от досегашното производство по Закона за кадастъра и имотния регистър по създаване на имотен регистър като неефективно и неизпълнимо по отношение на всички съдебни райони. Към момента такава заповед имат пет от всички 113 съдебни района, и то не за целите им територии", е посочено в мотивите към законопроекта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст