ВСС избра Татяна Маринова за административен ръководител на Района прокуратура – Провадия

Висш съдебен съвет ВСС

Прокурор Маринова има над 17 години общ юридически стаж, който над 11 години в органите на съдебната власт. Била е следовател в Окръжна следствена служба – гр. Варна в периода 2004г. – 2006г., а от 17.04.2006г. до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Провадия.

В Концепцията си за стратегическо управление Татяна Маринова набелязва за основни цели: постигане високо качество на прокурорската работа при осъществяване ръководството и надзора по разследването и при решаването на делата и в съдебната фаза на наказателния процес; установяване на траен благоприятен микроклимат сред колектива, постигане на отлично взаимодействие и взаимозаменяемост на служителите от администрацията; повишаване на доверието на гражданите и обществото към институцията.

В изслушването си пред членовете на ВСС кандидатът заяви, че има силите и възможностите да се справи с предизвикателството да бъде административен ръководител в условията на актуалната натовареност и щатния недостиг на прокурори. Прокурор Маринова акцентира на създадената през последните пет години организация на работа и постигнатите много добри резултати по отношение на микроклимата, прокурорската дейност и взаимодействието с МВР и контролните органи. Отчетено бе, че докато през последните години няма решени извън месечния срок преписки, то през 2015 г. има 36 такива, което налага предприемане на мерки за повишаване качеството на прокурорската работа. Сред останалите мерки посочени от кандита бяха: подобряване работата с разследващите полицаи и изискване на справки за индивидуалната им натовареност и срочността на провежданите от тях разследвания; въвеждане на ясни критерии и ред за продължаване срока на възложените от прокурорите проверки по ЗСВ; спазване на процесуална дисциплина и срочност на разследването; утвърждаване на екипния принцип; намаляване броя на върнатите от съда дела и оправдателните присъди; незабавно привеждане на присъдите в изпълнение.

В отговор на въпрос, зададен от Галя Георгиева – член на ВСС, прокурор Маринова посочи, че оптималният щат на Районна прокуратура – Провадия за обезпечаване на  нормален работен процес е 4-ма прокурори.

Кандидатурата й бе подкрепена от членовете на ВСС Румен Боев и Даниела Костова, Прокурор Маринова бе определена като съвестен, задълбочен, почтен и отдаден на работата си професионалист, познаващ добре района, успял  да създаде необходимата организация, като и.ф. административен ръководител.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст