БНБ внесе в бюджета 19.84 млн. лева.

БНБ сграда

Управителят на Централната банка Димитър Радев внесе на 28 април в Народното събрание годишния отчет на Българската народна банка за 2015-а. Съгласно Закона за БНБ тя освен това и преведе в полза на държавния бюджет 19 640 149.14 лева. Сумата представлява 75% от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2015 година. Вноската е по-малка, отколкото в предходни години заради ниската и в повечето случаи – отрицателна доходност на активите, в които е инвестиран валутният резерв на Централната банка. Законът силно ограничава броя на финансовите инструменти, в които БНб може да влага валутния резерв. А и Централната банка винаги е водела консервативна политика и е предприемала инвестиции във финансови активи с минимален риск. За съжаление при сегашната ситуация на международните пазари повечето от тези инструменти носят отрицателна доходност.

Доколкото през 2015-а бе отдадено предимство на надзорните функции на БНБ, важно е да споменем, макар и най-общо, информацията, която годишният отчет дава за работата на  Централната банка в тази област. През 2015 г. дейността на банковия надзор бе повлияна от законодателните промени в областта на финансовия сектор, от подготовката за провеждане на преглед на качеството на активите и стрес тест на банките в България и от мерките за реформиране и развитие на банковия надзор. През 2015 г. бе приет и влезе в сила Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Съгласно този закон, който влезе в сила от 14 август 2015 г., функцията по преструктуриране на банки се изпълнява от управителния съвет (УС) на БНБ. Дейността му като орган за преструктуриране и подготовката на съответните решения подпомага новосъздаденото в началото на ноември 2015 г. самостоятелно структурно звено.

След провеждане на тръжна процедура на 25 ноември 2015 г. бе сключен договор с външен консултант на БНБ по провеждане на прегледа на качеството на активите и стрес теста на цялата банкова система. До края на 2015 г. фокусът на съвместната работа с външния консултант бе върху адаптирането на методологията на Европейската централна банка за преглед на качеството на активите и за прецизиране на останалите детайли от процеса. На 23 декември 2015 г. БНБ изпрати до банките подробни инструкции и изисквания за подбор на доставчици на услуги, които ще осъществяват основната част от дейностите по прегледа на качеството на активите в банките. Въз основа на независима външна оценка за ефективността на банковия надзор в България, изготвена от екип на Международния валутен фонд (МВФ) и на Световната банка, както и на вътрешен анализ и оценка на процедурите и практиките на управление „Банков надзор“, на 5 октомври 2015 г. УС на БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор. Той съдържа детайлни мерки и срокове за тяхното изпълнение до края на 2016 година.

Според годишния отчет на БНБ през 2015 г. банковата система бе стабилна и отчете растеж на балансовите активи и на депозитите. Констатира се и подобрение на ликвидната, и на капиталовата позиция. Съотношението на ликвидните активи достигна 31.6% от сумата на активите в банковата система.

За банковата система като цяло съотношенията „обща капиталова адекватност“ и „адекватност на капитала от първи ред“ се повишиха и в края на декември бяха съответно 22.19% и 20.47 процента.

През годината банките предприеха действия по оптимизиране на балансите си, свързани предимно с оценка на кредитния риск. Бяха използвани различни инструменти – продажба на кредити, отписвания за сметка на провизии и замяна на дълг срещу собственост посредством учредените обезпечения. Тези действия се отразиха върху общия размер на кредитния портфейл в посока намаление. А върху сумата на необслужваните кредити в банковата система се получи увеличение.

В края на 2015 г. нетният размер на брутните необслужвани кредити (5.7 млрд. лв.) беше изцяло покрит от формирания в банковата система излишък на капитала (7.0 млрд. лв.) над изискуемия минимум от 8 процента. Управлението на разходите и промяната в ценовите стратегии позволиха на повечето банки да подобрят показателите си за доходност, вследствие на което реализираната към 31 декември 2015 г. неодитирана печалба на банковата система бе 847 млн. лв. (с 19.2% по-висока от отчетения размер за предходната година). Нивото на показателя за възвръщаемост на активите (ROA) се подобри до 0.97%, а възвръщаемостта на капитала (ROЕ) – до 7.35 процента.

БНБ следи и макроикономическите, и финансовите параметри и рискове в държавите от ЕС, представени чрез дъщерни банки или клонове със значим дял в българската банкова система. С изострянето на финансовата ситуация в Гърция през първата половина на 2015 г. предприетите мерки и препоръки към банките с гръцко акционерно участие бяха разширени. По-важните включваха по-строги изисквания за ликвидност и капитал на институциите с гръцко акционерно участие. Беше им препоръчано понижаване на нетната балансова позиция (активи минус задължения) към техните банкови групи, постигане на оперативна независимост (на информационните системи и при осъществяването на платежни операции), засилен контрол върху ликвидните ресурси на местно ниво и планове за реакция при потенциален ликвиден натиск.

През 2015 г. са били проведени 13 надзорни инспекции с различен обхват, в т.ч. проследяване на постигнатия напредък и изпълнение на препоръки от предходни надзорни проверки, оценка на промени в груповите модели, както и съвместна проверка с централната банка на Австрия. Основен акцент в надзорните проверки на място беше поставен върху развитието на кредитните институции и влиянието на икономическата среда, прегледа на механизмите за управление на необслужваните експозиции, ефективността при тяхната събираемост, условията за прилагане на мерки за преструктуриране, утвърдените вътрешни процедури и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст