ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ще секат горите по нови правила

Гора

Само четири на сто от българските гори не са засегнати от човешката дейност, а България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. За съжаление много малка част от тях са се запазили като "девствени гори". Тези факти най-сетне развълнуваха и управниците у нас. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева вече е внесла проект за постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии, които са държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и на недървесни горски продукти от тях.

Преди седмица изтече и срокът на общественото обсъждане, предназначено да изчисти всички спорни моменти в проектонорматива. Очаква се в най-скоро време той да бъде приет от Министерския съвет.

В тази връзка световната природозащитна организация WWF предложи серия от мерки за по-добро приложение на европейския регламент за законен добив и продажба на дървесина. Екозащитниците поискаха да се поощри и гарантира максимална публичност при изпълнението на дейности в общинските и държавните горски територии и да се гарантира законният произход на дървения материал на пазара чрез конкретни нормативни изменения. Хората от организацията смятат, че по този начин ще се ограничат нарушенията на Регламент 995 на Европейския съюз за противодействие на незаконния дърводобив. А аргументите им са подкрепени от доклад на Европейската комисия (излязъл на 18 януари), в който е отчетено, че той не се прилага ефективно в повечето страни от Съюза.

"Повишаването на прозрачността при възлагането на дърводобива и продажбата на дървесина е ключово важно за ограничаване до минимум на злоупотребите и корупцията в горския сектор. Особено слаба е защитата на публичния интерес и свободната конкуренция при възлагането и изпълнението на дългосрочни договори за дърводобив, на договори без конкурс, както и на договори за продажба на дървесина на корен, при които отсечената дървесина става директно собственост на дърводобивните фирми", посочва инж. Александър Дунчев, експерт в програма "Гори" на WWF.

"Наред с другите ни предложения смятаме, че е необходимо горските служители, издаващи превозните билети, да отговарят за законността на транспортираната от гората дървесина, за да няма съмнения кой разрешава да бъдат продавани незаконно отсечени дървета – допълва инж. Нели Дончева, ръководител програма "Гори" във WWF. – В момента отговорността за това на българския пазар да се допуска единствено законно добита дървесина е размита. Припомням, че България е подписала Регламента на ЕС за дървения материал и от 2013 г. е поела ангажимент да гарантира на практика законността на този пазарен сектор."

Най-съществените изменения и допълнения, за които настояват експертите на организацията, са задължително да се издават в електронен вид всички документи, необходими за превоза и преработването на дървесина чрез обща електронна система. Заедно с това – да се поставят ограничения за времетраенето на превозните билети за малки разстояния. Служителят, издаващ превозен билет за транспортиране на дървесина от временен склад, да се уверява за законния й произход и да носи отговорност за това. И не на последно място – да се гарантира публичността на контролната дейност на отделните стопанства и прецизиране на маркирането на определените за сеч дървета чрез изискване за ясно отбелязване на номерата на контролната горска марка. "Прикриването на реално добитите обеми дървесина и липсата на ясни правила за видимост и наличие на номер на марката върху дърветата за сеч са двата най-масови начина за кражби от горите в момента. Така например чрез поставянето на отпечатък от фалшива марка, която наподобява по форма или размер контролната горска марка, за сеч се обозначават много повече от позволените дървета и не съществува механизъм, по който да се регистрира нарушението", предупреждава инж. Дунчев.

Много са проблемите и заплахите за българските гори. Като най-сериозни се очертават недалновидното управление на горските ресурси и високото ниво на незаконни дейности в горския сектор.

На практика в официалните становища на министерството също се посочва, че промените се правят с цел да се осигури публичност и прозрачност на процедурите за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост. В проектонорматива е регламентирано задължение на възложителите да публикуват и съхраняват за срок от две години на интернет страниците си всички документи, свързани с провеждане на процедурите, както и сключените договори и допълнителни споразумения към тях.

Съществен момент са и измененията и допълненията, свързани с осигуряване със суровина на преработвателите на дървесина и задоволяване на потребностите на вътрешния пазар. Дървесината, добивана от държавните горски територии, които са предоставени за управление на  държавните предприятия и техните териториални поделения, ще се предлага приоритетно на преработватели на тази суровина. В тази връзка е дадено и определение какво е преработка на дървесина.

По предложение на бизнеса са направени допълнения в общите положения на наредбата, целящи внасяне на единни регламенти за гаранциите за участие и за изпълнение в документацията за участие и изискванията при провеждане на процедурите за ползване на дървесина и възлагане на дейности в горските територии. Проектът предвижда включване на общи условия в проектодоговорите за възлагане на дейности и за продажба на дървесина, утвърдени от министъра на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица. С предложението се цели балансиране на правата и на задълженията на изпълнителите и купувачите, на възложителите и на продавачите, както и налагането на санкции и неустойки. Определен е срок до 31 юли тази година, в който да бъдат утвърдени общите условия.

С промените се дава възможност документацията за участие да се получава по електронен път и в тези случаи кандидатите не заплащат нейната стойност. С това се цели намаляване на административната тежест за бизнеса и се стимулира електронното обслужване. Допуска се и продажбата на стояща дървесина на корен също да се извършва чрез електронен търг, по аналогия с електронния търг за продажба на добита дървесина, който вече е тестван като изпълнение.

Продажбата на най-скъпите и търсени категории дървесина от държавните предприятия се предвижда да се осъществява изключително чрез състезателни процедури – търгове. Определено е и максималното годишно количество дървесина от тези категории, които физически лица могат да закупят по ценоразпис.

Практиката от проведените първи пилотни процедури за сключване на дългосрочни договори за добив и за преработка на дървесина показа съществени пропуски в регламентите за ежегодното актуализиране на цените за добива и за продажбата на дървесината, поради което са направени предложения за промени в тях, се посочва в доклада към проекта за изменение на министър Танева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст