Общо 623 финансови инспекции и проверки са извършили органите на АДФИ през 2015 г.

левове

Министерският съвет прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2015 година. През отчетния период са извършени 623 финансови инспекции и проверки, от които 44 са съгласно Закона за енергетиката.

Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 3 166 531 лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 573 495 лева. Това показва, че контролната дейност на агенцията допринася и за своевременно отстраняване на причинени вреди, респ. до реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичните средства. За установените вреди са съставени 33 акта за начет срещу 51 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

Финансовите инспектори установиха 310 случая на възложени обществени поръчки за 224 023 021 лв., при които не са проведени съответните законови процедури за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки.

През 2015 г. са проверени 1734 обществени поръчки на стойност 1 679 979 833 лева. Установени са 1147 нарушения при 712 поръчки или при 41% от общия им брой. Нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация, са установени при 379 поръчки или при 22% от общо проверените, при 19 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите и при 25 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това. При 333 или при 19% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Установени са нарушения на бюджетната и финансова дисциплина за 25 856 750 лв., за които органите на АДФИ ангажират административно наказателна отговорност, в т. ч. нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, извършени разходи, без да има одобрени средства по бюджетите и други.

През годината са съставени 1243 акта за установяване на административни нарушения, в т. ч. 840 на физически лица и 403 на юридически лица. По образуваните административно наказателни производства са издадени 738 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 924 300 лева.

На органите на прокуратурата са изпратени 123 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст