ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК отмени откриване на процедура за доставка на храни за детски градини в община Елин Пелин

кзк

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Елин Пелин за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Дocтaвкa на хранителни продукти за нуждите на Обединените детски заведения, Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора към Община Елин Пелин”.

Проучването установи, че заложената методика за определяне на оценките е неточна, като по показател К2 „Срок на годност на доставяните продукти“ заложената формула е грешна и неприложима.

Също така, възложителят е допуснал съществено нарушение, като не е предвидил отделна обособена позиция за стоките, попадащи в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания (отм.), за да може по тази позиция процедурата да се проведе по предвидения в закона ред и в нея да участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16 г от ЗОП (отм.).

Неспазването на посоченото изискване необосновано ограничава участието на тези лица в процедурата за обществена поръчка, което е недопустимо и по смисъла на чл.25, ал.5 от ЗОП (отм.) и съставлява самостоятелно основание за отмяна на процесното решение за откриване на процедура. За останалата част от предмета на обществената поръчка процедурата следва да се проведе по общия ред, като се предостави възможност на потенциалните кандидати да участват в процедурата в условията на равнопоставеност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст