ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Проучват за подземни богатства край Враца и Ивайловград

Мини Марица Изток

Две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства одобри правителството.

"Стоун Продакшън БГ“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта "Пет гласец“, разположена в землищата на с. Костелево, община Враца, и с. Вършебница, община Мездра. Разрешението се предоставя за срок от 1 година, като за този период дружеството ще вложи минимум 44 300 лв. в проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 4430 лв.

За срок от 3 години пловдивското дружество „Ен Пи Джи Реформ“ ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Балабан-3“, разположена в землищата на селата Бряговец, Падало, Кожухари и Странджево, община Крумовград, и с. Бубино, община Ивайловград. Предвижда се през този период да бъдат инвестирани над 39 хил. лв. в проучвателни дейности, както близо 4 хил. лв. за опазване на околната среда и рекултивация.

Правителството даде разрешение търсенето и проучването на нефт и природен газ в „Блок Провадия“ да бъде удължено с 426 дни. „Блок Провадия“ е разположен на територията на Североизточна България в областите Варна, Шумен, Търговище и Разград. Там „Овергаз Инк.“ АД извършва търсещо-проучвателни дейности от 2010 г. В резултат на тях компанията счита, че в площта има потенциал, който трябва да бъде допълнително изследван и детайлно изучен чрез прокарване на търсещ сондаж.

С друго решение Министерският съвет разреши софийското дружество „Гранит, мрамор, варовик“ ЕООД да поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на скалнооблицовъчни материали – граносиенити, от находище „Божема“. Промяната е поискана от досегашния концесионер –„Геотехмин“ ООД. Находище „Божема“ е разположена в землището на с. Сливово, община Средец, област Бургас. Концесионният договор за добив на граносиенити е сключен през 2004 г. за срок от 25 години.

Концесионният договор за добив на варовици от находище „Гложене“, община Тетевен, ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на договорни задължения от концесионера. Договорът е сключен през 2007 г. със „Седимент приват“ АД за срок от 25 години. Мотивите са непредставен от концесионера годишен работен проект за 2016 г., неизвършени концесионни плащания и непредоставяне на банкови гаранции, осигуряващи изпълнението на паричните задължения по договора и др.

По искане на „Ди Ви Би“ концесионният договор за добив на пясъци и чакъли от находище „Гери“ в Кюстендилска област, ще бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни. Договорът е сключен през м. март 2009 г. за срок от 25 години. В искането си концесионерът посочва мотиви, свързани с невъзможността да постигне споразумения със собствениците на земи, покриващи находището.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст