ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депутатите гласуваха на първо четене промените в закона за ДДС

Парламент - гласуване

На днешното заседание на парламента, депутатите гласуваха на първо четене проекта за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Проектът бе изготвен във връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби в областта на данък върху добавената стойност при търговията с горива. Проектът бе одобрен от Министерски съвет и предоставен за обществено обсъждане.

Със законопроекта се предлага механизъм, чрез който при осъществяване на търговия с течни горива, лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).

Режимът ще се прилага основно при търговците, които са рискови, като такива са определени вложителите в данъчните складове. Като такива са определени и лица, посредници в търговията с течни горива.

Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв. Същото ще важи и при вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил.лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.

С проекта се предвижда разпоредба, гарантираща съответствие на обезпечението със задълженията за ДДС, които биха възникнали през съответния данъчен период. Когато лицето не е извършвало облагаеми доставки, вътреобщностно придобиване или не е освобождавало течни горива за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност над 25 хил. лв. в предходния данъчен период, размерът на обезпечението ще се определя върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаеми доставки/придобивания на течни горива или стойност на течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 хил. лв. По този начин ще се гарантира ефективно събиране на вземанията на бюджета за ДДС, които биха възникнали по повод на доставките на течни горива.

Предоставянето на обезпечение на задължения за ДДС се прилага и в други случаи, предвидени в действащите разпоредби на закона, като например в случите на регистрация при определени хипотези, предвидени в ЗДДС, или при възстановяването на данък в ускорен срок.

Предстои текстовете да бъдат гласувани на второ четене от парламентарните комисии, а след това и от народните представители в пленарна зала.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст