Стрес тестове на банките в еврозоната показват “подобрена издръжливост”

Европейския банков орган ЕБО European Banking Authority EBA

Извършените стрес тестове на банките в еврозоната от Европейския банков орган* (ЕБО) (European Banking Authority – EBA) показват "подобрена издръжливост" на банковата система, спрямо последните тестове през 2014 г., става ясно от доклада на Европейската централна банка.

На стрес тестове са подложени 51 банки от ЕС и Европейско икономическо пространство, 37 от които попадат под юрисдикцията на единния надзорен механизъм (Single Supervisory Mechanism – SSM) плюс 14 банки от страните Дания, Унгария, Норвегия, Полша, Швеция и Обединеното кралство, покриващи около 70 процента от банковия сектор в ЕС.

Те са подложени на проверка за способността им да поемат пазарни или икономически шокове. Тестът се фокусира върху влиянието на рисковите фактори върху платежоспособността на банките: кредитен риск и за секюритизация, пазарен риск, суверенен риск, риск финансиране и оперативните и провеждане на рискове.

Според Европейската централна банка (ЕЦБ) резултатът от теста е положителен и показва по-добра устойчивост на банковата система на еврозоната въпреки слабостите показани от отделни банки.

Германските банки като цяло са показали добра издръжливост на тестовете. Най-добре се е представила NRW Bank, която дори в най-лошия шоков сценарий е показала добри резултати.

Сред най-лошо представилите се банки бяха тези от от Италия, Ирландия, Испания и Австрия.  Сред тях са италианската Monte dei Paschi di Siena, австрийската Raiffeisen и испанската Banco Popular, както и две от основните банки на Ирландия. Германските Deutsche Bank и Commerzbank също бяха сред 12-слабите банки в теста, както и английската Barclays.

Особено внимание бе обърнато на италианските банки, заради лошите им кредити от над 360 млрд. евро, натрупани в годините на рецесия. Най-слабо представилата се банка сред тях е изпадналата в криза Monte dei Paschi di Siena, за която тепърва ще се обмислят варианти за спасяване. Един час преди края стрес тестовете банката е потвърдила, финализирането на план за продажбата на портфейла от лошите си кредити, както и договореност с консорциум от банки за 5 милиарда евро за увеличение на капитала.

В обхвата на стрес теста не попадат банки от Кипър, Гърция и Португалия.

* Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, който работи за гарантиране на ефективно и последователно равнище на пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор.

Стрес тестовете се провеждат от Европейския банков орган (ЕБО), в сътрудничество с De Nederlandsche Bank (DNB), Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейската комисия (ЕК) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

ЕБО е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от три надзорни органа: Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Системата включва също Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи и националните надзорни органи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст