ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансиране-варанти и Облигации?????????????

 

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще издава варанти

18 Август 2016 11:59 Инфосток На проведеното днес Извънредно общо на акционерите на Дружеството бе взето решение „Феърплей Пропъртис" АДСИЦ да издаде при условията на първично публично предлагане емисия безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа – варанти. Размерът на емисията да бъде до 232 017 800 (двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) бр. варанти с номинална и емисионна стойност от 0,001 (една десета от стотинката) лв. всеки един.

Всеки варант ще дава правото на своя притежател в срока на емисията да запише 1 (една) обикновена акция от капитала на дружеството от същия клас като издадените досега с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Целта на емисията варанти е за бързо и ефективно финансиране на бъдещите проекти на дружеството. Увеличаването на акционерния капитал посредством упражняване на варанти ще съкрати съществено срока от вземане на решение за нуждата от допълнително акционерно финансиране от ръководството на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ до осигуряването на тези средства от капиталовия пазар в следващия 5 годишен период.

Междувременно варантите, като деривативен инструмент, ще повишат атрактивността на емитента посредством вторичната им търговия по цена, която ще се формира от премията над тяхната цената на упражняване и записване на нови акции.

През следващия 5-годишен период дружеството ще инвестира приоритетно в следните 3 направления:

– Развитие и продажба на жилищни проекти в гр. София;

– Придобиване на офис сгради и други търговски имоти с цел тяхното отдаване под наем;

– Развитие и продажба на ваканционни апартаменти във ваканционно селище „Санта Марина", гр. Созопол – след влизането в сила на Общия устройствен план на община Созопол през юли 2016г. пред дружеството не съществуват пречки за продължаването на развитието на следващия етап от ваканционно селище Санта Марина.

Стратегията на ръководството на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е дружеството постепенно да инвестира печалбата от продажба на имоти заедно с постъпленията от набиране на нов капитал чрез упражняването на варантите в нови инвестиционни имоти и отдаването им под наем. По този начин дружеството че се превърне в класически Real Estate Investment Trust ориентиран към постигане на дивидентна доходност за акционерите подобна на пазарната доходност от инвестиции в офис сгради или алтернативни търговски имоти.

Наличието на предприемачески проекти като развитието на жилищни комплекси междувременно ще осигури допълнително нарастване на доходността на акционерите, като по този начин в комбинация с разумен финансов лост се цели постигане на възвращаемост по-висока от средната за съответния пазар. В случай, че в бъдеще законът допуска инвестиции в имоти от АДСИЦ извън пределите на страната, дружеството ще търси допълнителна диверсификация чрез инвестиции в източна и централна Европа.

„ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер „ФеърПлей Интернешънъл" АД с 56 % дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 15 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 290 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.

Към края на декември 2015 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 368 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на 2015 г. са в размер на 209 млн. лв.

Акциите на дружеството се търгуват активно на БФБ-София. По време на вчерашната сесия, 17 август, бяха прехвърлени 686 акции на обща стойност 487 лева, при последна цена от 0.70 лева за акция. От началото на годината акциите на компания са се понижили с 8.50% при пазарна капитализация от 23 201 780 лева.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) свиква ОСА на 18.08.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за издаване на Варанти и определяне параметрите емисията. Проект за решение: Приема решение ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ да издаде при условията на първично публично предлагане емисия безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа-варанти. Размерът на емисията да бъде до 232 017 800 бр. варанти с номинална и емисионна стойност от 0.001 лв. (една десета от стотинката) всеки един. Всеки варант да дава право на своя притежател в срока на емисията да запише 1 обикновена акция от капитала на дружеството от същия клас като издадените досега с номинална и емисионна стойност от 1.00 (един) лв. Срокът за упражняване на варантите да бъде 5 години от издаването на емисията. Емисията варанти да се издаде посредством издаване на права, като срещу всяка издадена от дружеството акция бъде издадено едно право. Всяко право дава възможност за записване на 7 броя варанти. Овластява Съвета на директорите на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия по осъществяване на емисията.

 

Финанс Директ АД (0FDB / 0FDB)

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 2 000 000 на брой обикновени акции с

номинална стойност в размер на 1.00 лв. за акция.

Съгласно книгата на акционерите към 31 март 2016 капиталът е разделен както следва:

Юридически лица – 961 790 бр. акции или 40.09%

Физически лица – 1 038 210 бр. акции или 51.01%

Предмет на дейност на фирмата: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и продажби на автомобили чрез финансов лизинг. Финансовият лизинг формира вече малко над половината от вземанията по предоставени парични средства на клиенти.

Тя е вписана в регистрара на БНБ като финансова институция.  Финансира дейността си с приходи от лихви по предоставени кредити и облигационни емисии.

Секторът в който дружеството осъществява дейността си е силно обвързан с лихвените равнища по различните видове финансирания,  предлагано на крайни клиенти. Те пък са в пряка зависимост от международните лихвени проценти, определяни от централните банки и международните финансови пазари.  Като резултат от това Финанс Директ е изложено на риска от неблагоприятно изменение на равнището на лихвените проценти (затова то се ориентира към източници на финансиране с фиксирана лихва), а и от покупателната способност на и активността на крайните потребители.

Специфичен фирмен риск

Търсенето на услугите на дружеството се характеризира с относителна постоянност и липса на сезонен характер. Сравнително ниският обем на продажбите определят и не особено големия брой сделки. Дейността се извършва както със собствени средства, така и с привлечени средства под формата на облигационни емисии.

Основен риск за Финанс директ е свиване на търсенето на услугите на дружеството.

 

17 май ОСА – Разпределение на ПЧ за 2015 г. 231 236 лв. От нея 200 000 лв. отиват за дивидент, или по 0.10 лв. за акция.

13 май ОСО. Избра за представител на облигационерите Елана Трейдинг АД.

На заседанието си на 11.08.2016 г. КФН реши:
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на четвърта емисия облигации, издадени от „Финанс Директ” АД, гр. София, и вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Парите ще се използват за основната дейност.

Извънредното общо събраине на акционерите на "Финанс Директ" АД на 8.4.2016 реши да се издаде 4 по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно (непублично) предлагане. Общита й емисионна стойност е 1 млн. евро, разпределени в 1000 книжа по 1000 евро всяка. Фиксираният годишен лихвен процент е 5%, а срока на падежа – 60 месецаГлавницата ще се изплати на четири вноски в последните две години. Няма опция за обратно изкупуване. Лихвените плащания ще са на 6 месеца.

На заседанието си на 25.03.2015 г. КФН реши:

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на трета емисия в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 1 000 (хиляда) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с фиксиран лихвен процент 7,62% на годишна база, с дата на емитиране 15.10.2014 г. и падеж на 15.10.2019 г. (60 месеца), издадени от „Финанс Директ” АД. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

На свое заседание от 3 април  2013 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на втора емисия необезпечени облигации, издадени от „Финанс Директ” АД. Емисията е  в размер на 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. От 30 април се търгуват на БФБ. Срок 60 месеца с падеж-ноември 2017-а. 8% лихва.

……………

16-08-2016Вътрешна информация
Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOB) уведомява надзорните органи, борсата и обществеността, че на 15.08.2016 г. беше подадена и изпълнена поръчка, съгласно която бяха изкупени 5 280 облигации от собствената емисия с ISIN BG2100021133, борсов код (6SOB), всяка една с номинална стойност от 100 евро.

Относно изкупени облигации на Дружеството от емисия с ISIN: BG2100021133

С настоящото емитентът уведомява надзорните органи, борсата и обществеността, че на 15.08.2016 г. беше подадена и изпълнена поръчка, съгласно която бяха изкупени 5280 облигации от собствената емисия с ISIN: BG2100021133, всяка една с номинална стойност от 100 EUR (сто евро).
гр. София, 16.08.2016 г. С уважение: Ирена Вачева, изпълнителен директор

……………….

"София комерс" изкупи обратно над една трета от облигациите си

18.8.2016 КапиталД, Компанията иска да намали дълга по емисията си, която падежира в края на 2016 г. 1.03 млн. лв. е цената на сделката, изплатени със средства на дружеството.

"София комерс – заложни къщи" е изкупило обратно над една трета от своята емисията конвертируеми облигации по време на сесията в понеделник. Тригодишната емисия падежира на 13 декември тази година, като включва 15 058 ценни книжа с номинал от 100 евро. Купонният лихвен процент по тях е 12%.
По-малко дългове
Закупени обратно са 5280 конвертируеми облигации, или около 35% от цялата емисия. Сумата на сделката по номинал е 1.03 млн. лв., които са изплатени със средства на дружеството, коментира за "Капитал Daily" изпълнителният директор на компанията Ирена Вачева. Към края на полугодието неразпределената печалба на публичната компания достига 2.08 млн. лв., а за периода дружеството реализира още 860 хил. лв. положителен финансов резултат. Паричните средства в брой според баланса пък възлизат на 4.67 млн. лв.

Вачева спомена още, че покупката на облигациите е в съответствие с плановете на компанията за настоящата година. Решение за обратното изкупуване на книжата е взето още в началото на 2016 г. от общото събрание на акционерите. Привеждането му в действие пък е естествен резултат от стратегията на мениджмънта да намалява задлъжнялостта на дружеството, коментира още тя.

На падежа всяка облигация може да се обмени за 24 акции при конверсионна цена от 8.15 лв. за брой. Въпреки това Вачева заяви, че ръководството не възнамерява да увеличава капитала на компанията с допълнителни книжа. Тя добави, че опцията за конверсия е била гаранционна мярка за емисията, а усилията на компанията са по посока на връщането ѝ.

Това би разводнило и дяловете на сегашните акционери. Основни собственици на "София комерс" са Тодор, Ирена и Чавдар-Ангел Вачеви, които заедно контролират около 27% от капитала към края на март. Сред другите големи акционери попадат още Чавдар Герасимов с 15.4% и Калоян Ленков с 14.9%. Свързаната компания "София комерс кредит груп" държи 12.8%.

Повече изкупени акции
Конверсията би била и в разрез с политиката на компанията постепенно да изкупува собствени акции в последните години На три пъти дружеството придоби 60 000 от от книжата си, като вече притежава 7.5% от капитала.
"София комерс" не страда от липса на финансиране, макар и то да не се осигурява толкова лесно. Наскоро тя успя да емитира успешно 200 хил. привилегировани акции с 12% гарантиран дивидент. Чрез тях набра малко над 1 млн. лв., или около една пета от търсените средства. Със свежия капитал компанията обяви, че ще привлече силно печеливши обекти към своята мрежа. Освен това възнамерява да обнови и част от съществуващата мрежа заложни къщи.

……………

София Комерс-Заложни къщи издава нови 1,11 млн. привилегировани акции  

КФН одобри проспекта, който ще даде възможност на дружеството да набере максимум 5,55 млн. лв.

 

20.6.2016 Инвестор   (6SOA / SOFCOM2)

София Комерс-Заложни къщи АД ще издаде нови 1,11 млн. привилегировани акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 5 лв., след като Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспекта. Така компанията би набрала максимално 5,55 млн. лв. от емитирането на книжата.

Емисията се издава въз основа на взети решения от общото събрание на акционерите на проведеното на 8 април заседание и от Съвета на директорите на 26 и 27 април 2016 г. и идва след падежиралите привилегировани акции, по които дружеството даваше гарантиран дивидент всяка година за 10-годишния им срок.

Още по темата

Ирена Вачева: Целта ни е максимизиране на печалбата с 10% през 2016 г.

София Комерс предлага дивидент от 1 лв. по обикновените си акции

Проспектът е входиран на 3 май 2016 г. в КФН и е одобрен на 8 юни 2016 г. след еднократно връщане за корекции, които са направени на 26 май.

Подписката ще се счете за успешна, ако бъдат записани най-малко 200 хил. броя от предлаганите акции, или 18% от всички.

Предлагането движи инвестиционният посредник „Д.И.С.Л. Секюритис АД“. В проспекта, достъпен на сайтовете на София Комерс-Заложни къщи, на посредника и на БФБ-София, пише, че настоящите акционери на компанията ще имат право да запишат от новите привилегировани акции съразмерно на участието си в капитала на дружеството чрез издаването на едно право в полза на всеки акционер.

Срещу всеки 2 права, акционерите или третите лица, придобили права по време на свободната търговия с права, имат право да запишат една привилегирована акция. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише привилегировани акции от емисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една привилегирована акция и най-много такъв брой привилегировани акции, който е равен на броя на придобитите права, разделен на 2.

Точният календар с началната дата на подписката, крайната дата, датата за търговия на борсата на неупражнените права ще бъде оповестен скоро.

Емисията права с ISIN код BG4000004169 трябва да бъде допусната и до Сегмента за права на „Основен пазар“ на Българска фондова борса, за което е подадено заявление.

Към 14 часа обикновените акции на София Комерс-Заложни къщи поевтиняват с 0,26% до 3,919 лв. за брой.

……………..

– г-жо Вачева, Какво реши общото събрание на 8.4.2016  по отношение на планираната нова емисия привилегировани акции? В един момент сякаш се бяхте отказали от нея, или поне такова впечатление се създаде? Кое е новото?

– Не сме се отказвали от намеренията си за увеличаване на капитала чрез емисия привилегировани акции. Но  имаше административни неточности и се наложи да прегласуваме решенията си от извънредното събрание. Още от началото на годината инвестиционната политика на фирмата върви в една и съща последователна политика, насочена изключително към българския капиталов пазар.

– Какъв нов брой привилегировани книжа и емисия в какъв общ обем се планира, ако се е коментирало?

– Засега идеята е с новата емисия привилегировани акции да се наберат 5 млн. лв., като тяхната привилегия ще бъде валидна пет години. Доходността отново ще е сред най-добрите на пазара с гарантиран годишен дивидент от 12%.

– Отделно имаше и точка за увеличение на капитала на дружеството до достигане на максимален размер от 5 млн. лв. чрез издаване на нови емисии акции, независимо от броя на отделните емисии, в това число и привилегировани акции, при условията на първично публично предлагане. В тази връзка какво се коментира и реши?

– Акционерите ни се довериха да изберем най-правилния инструмент, като се вземат предвид всички пазарни и икономически фактори в момента. Засега проучваме настроенията на инвеститорите и вървим в посока привилегировани акции и увеличението на капитала с до 5 млн. лв. остава.

– Кога да очакваме старта на процедурите по увеличение на капитала (съставянето на проспект, внасянето му за разглеждане в Комисията за финансов надзор и т.н.)? Какви срокове си поставихте?

– Официално нямаме категорични срокове, но очакванията са да сме приключили успешно преди началото на лятото. Плановете ни са в началото на май да имаме готовност да входираме проспекта.

– Очаквате ли сега да има цели за придобиване?– Още от момента, в който издадохме текущата ни емисия облигации, стратегията ни е насочена предимно към  придобиване на конкурентни магазини и вериги. Това ще продължи да бъде фокусът на нашата корпоративна стратегия и през следващите три години.

– С какви финансови резултати от дейността изпращате 2015 г.?– Ние имаме голям опит в това, което правим, и дейността ни се оптимизира все повече и повече с времето – или това, което някои наричат „предимството на първия”, в този контекст винаги се радваме на добри резултати. Понякога са много добри, а друг път просто добри.

Тази седмица ще имаме готовност и с отчетите на дейността до март 2016 г. и резултатите са напълно в унисон с очакванията на мениджмънта.

През изминалата финансова година бяхме заложили няколко посоки на развитие: едната беше вътрешна оптимизация на дейността, повишаване на сигурността на всеки отделен обект, по-сериозна инвестиция в човешкия капитал. Като коректив на вярванията на мениджмънта, се възползвахме от услугите на независими бизнес консултанти, чиито заключения потвърдиха и допълнително обогатиха нашата стратегия до нови за следващите години.

Досега подценявахме вторичния пазар на вещите и се фокусирахме върху приходите от лихви по заемите. Но сега ще развием и другата страна на дейността ни, а именно – продажбата на вещи втора употреба, особено в по-малките населени места.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст