ВСС уволни дисциплинарно Светлозар Костов

Светлозар Костов ще бъде подхванат от дисциплинарната комисия.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ наложи на Светлозар Костадинов Костов – прокурор в Специализирана прокуратура – гр. София дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

С решение по протокол № 17/19 октомври 2016 г. Прокурорската колегия отложи разглеждането на дисциплинарно дело №15/2014 г. по описа на ВСС за заседанието си на 26 октомври 2016 г., като на основание чл. 320, ал. 5 от ЗСВ и съгласно изразеното становище от прокурор Костов му бе предоставена възможност за даде писмени обяснения в срок до 26 октомври 2016 г.

В указания срок Светозар Костов е предоставил молба и писмено обяснение, в което е изразена позицията му по направеното на предходното заседание на Прокурорската колегия /проведено на 19 октомври 2016 г./, предложение за налагане на по-тежко наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” от предложеното от дисциплинарния състав наказание „Понижаване в длъжност прокурор в Районна прокуратура” за срок от една година, както и по съществото на дисциплинарното производство.

Прокурорската колегия не прие отправените предложения от прокурор Костов в депозираната от него молба за:

  • Спиране на производството по дисциплинарно дело №15/2014 г. до постановяване на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело №7/2015г.;
  • Отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по реда на чл. 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз  предвид, че Прокурорската колегия на ВСС действа като административна юрисдикция в дисциплинарното производство и спиране на производството до произнасяне на СЕС.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст