Цацаров поиска от Общото събрание на колегиите във ВАС приемане на тълкувателно решение

ВАС

Цацаров поиска от Общото събрание на колегиите във ВАС приемане на тълкувателно решение:

Приемане на тълкувателно решение по въпроса: Нищожен ли е ревизионен акт, издаден след 01.01.2013 г., при действието на чл.119, ал.2 от ДОПК, когато единият от издателите му е орган по приходите на ръководно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.З от ЗНАП и не е на експертно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, както изисква разпоредбата на чл. 118, ал.2 от ДОПК

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Съгласно чл. 118, ал.2 от ДОПК, ревизионният акт се издава от органите по приходите, посочени в чл.7, ал.1, т.4 от Закона за Националната агенция по приходите /ЗНАП/. Според разпоредбата на чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП органи по приходите са служителите, заемащи длъжност "държавен експерт по приходите", "държавен инспектор по приходите", "главен експерт по приходите", "старши експерт по приходите", "експерт по приходите", "главен инспектор по приходите", "старши инспектор по приходите" и "инспектор по приходите". Тази разпоредба предоставя материална компетентност за издаване на ревизионния акт по предмет и по степен само на посочените приходни органи, които съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията са включени към експертното длъжностно ниво.

Съгласно чл.7, ал.1, т.З от ЗНАП, органи по приходите са директорите на дирекции, началниците на отдели и сектори, които съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията са на ръководно длъжностно ниво.

Съгласно чл.119, ал.2 от ДОПК, ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и от ръководителя на ревизията. Тази норма в настоящата си редакция, в сила от 1 януари 2013 г. /обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г./, въвежда съвместна компетентност за издаване на акта от два органа, които са определени съгласно функционалното или процесуално качество, което имат в конкретното ревизионно производство, а не според длъжността, която заемат.

При прилагането на закона се установява противоречива съдебна практика.

1. В една част от съдебните актове се приема, че е нищожен ревизионен акт, издаден при спазване изискването на чл.119, ал.2 от ДОПК, но в нарушение на чл.Г18, ал.2 от ДОПК – от лице, заемащо ръководна длъжност /напр. „началник сектор"/, което не е сред лимитативно посочените експертни длъжности по чл.7, ал.4 от ЗНАП, към който препраща чл.118, ал.2 от ДОПК, а е сред приходните органи по чл.7, ал.1, т.З, които са на ръководно длъжностно ниво. Нормите са равни по степен и не си противоречат, тъй като предоставят компетентност по различен критерии, който според чл.118, ал.2 от ДОПК е общ и се определя от длъжностното ниво на органа, което следва да е експертно, а според чл.119, ал.2 от ДОПК е специален и зависи от процесуалното качество на органа в конкретното производство. Кумулативното приложение на двете норми, е правно и обективно възможно, с оглед съдържанието на чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК, в който не е въведено ограничение за териториалния директор относно приходните органи, които може да натовари с правомощието да възлагат ревизия, тоест това може да са и органите на експертно ниво, посочени в чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, а не само тези на ръководно ниво по т.З.

Респективно, за да бъде спазено изискването на чл. 118, ал.2 от ДОПК, териториалният директор би следвало да определи със заповедта по чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК, приходни органи на експертно ниво.

В този смисъл са следните съдебни актове:

  • Решение №11048/20.10.2016 г. по адм.д.10489/2015 г.

  • Решение № 11116 от 21.10.2016 г. по адм. д. № 5280/2016 г.

  • Решение №11180/24.10.2016 г. по адм.д. №14701/2015 г.

  • Решение №11232/25 Л 0.2016 г. по адм.д. №79/2016 г.

  • Решение №11324/26.10.2016 г. по адм.д. №7087/2016 г.

  • Решение №11346/26.10.2016 г. по адм.д. №11249/2015 г.

  • Решение №11453/28.10.2016 г. по адм.д. №14 525/2015 г. и други подобни, всички на I отделение на ВАС.

2. В друга група съдебни решения се приема, че разпоредбите на чл.118, ал.2 от ДОПК и чл.119, ал.2 от ДОПК не следва да се прилагат кумулативно. След като в сега действащата разпоредба на чл.119, ал.2 от ДОПК императивно са посочени лицата, които издават ревизионния акт, като липсва изискване за издаване на заповед за определяне на компетентен орган, то не е необходима и конкретизацията на длъжностното качество органите, каквато конкретизация се прави от нормата на чл.118, ал.2 от ДОПК. Изброяването на органите по приходите в нормата на чл.7, ал.1 от ЗНАП е в йерархическа поредност – от т.1 – изпълнителен директор и неговите заместници до лицата по т.4 – съответен експерт или инспектор. С оглед на тази йерархическа подредба няма логика ревизионния акт да се издава от две лица, включени в едно и също йерархическо ниво – в случая лицата по чл.7, ал.1, т.4. Много по-логично е лице от по-високо йерархическо ниво /масовият случай е на лицата по т.3 – директори на дирекции, началници на сектори и отдели/ да бъде определено да издаде заповедта за възлагане на ревизия и в това си качество да участва в издаването на ревизионния акт. Това следва и от разпоредбата на чл.11З, ал.1, т.2 от ДОПК /приета със същия закон за изменение и допълнение на ДОПК, с който е изменен чл.119, ал.2 от ДОПК/, според която в заповедта за възлагане на ревизия се посочват ревизиращите органи по приходите и ръководителят на ревизията. След като издалият заповедта за възлагане на ревизия има правомощия да определи участващите в ревизията органи по приходите и ръководителят на екипа, то логично е той да е по-високо йерархическо ниво, а не от същото такова.

В този смисъл са следните съдебни актове :

–     Решение № 10751 от 13.10.2016 г. по адм. д. № 5640/2016 г. на I отделение на ВАС

–     Решение № 10737 от 13.10.2016 г. по адм. д. № 10971/2015 г. на I отделение на ВАС

– Решение №1760/17.02.2016 г. по адм.д. №14630/2014 г. на I отделение на ВАС

– Решение №7303/16.06.2016 г. по адм.д. №3415/2015 г. на VIII отделение на ВАС

– Решение №11009/19.10.2016 г. по адм.д. №5516/2015 г. на VI отделение на ВАС

Констатираната противоречива съдебна практика налага приемане на тълкувателно решение по чл.124, ал.1, т.5 от ЗСВ от Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд.

Поради изложеното и на основание чл.125 от ЗСВ правя

ИСКАНЕ:

Общото събрание на колегиите във ВАС да приеме тълкувателно решение по следния въпрос:

Нищожен ли е ревизионен акт, издаден след 01.01.2013 г., при действието на чл.119, ал.2 от ДОПК, когато единият от издателите му е орган по приходите на ръководно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.З от ЗНАП и не е на експертно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, както изисква разпоредбата на чл.118, ал.2 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст